Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6572

Uchwała nr XXXV.319.2013 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV.314.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.[1])

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie


Marcin Pietrusiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.319.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Halinów dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

7) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych,

2) prowadzenia, po zadeklarowaniu, selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) szkło,

b) papier,

c) metale,

d) tworzywa sztuczne,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) ubrania i tekstylia,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte opony,

i) baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) żarówki i świetlówki,

l) popiół i żużel,

m) odpady wielkogabarytowe,

n) odpady rozbiórkowe i budowlane,

o) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.

3) utrzymywania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

2. W przypadku nieruchomości zamieszkałych wymóg selektywnego zbierania odpadów określonych w ust.1 pkt 2 lit. „o” uznaje się za wypełniony jeżeli są one zagospodarowane przez ich posiadacza w kompostowniku z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu na terenie własnej nieruchomości.

§ 3. Zabrania się umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach na odpady zbierane w sposób selektywny oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji, dla których jest dany pojemnik przeznaczony.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach, warunki rozmieszczania tych pojemników

§ 4. 1. Na terenie Gminy Halinów nieruchomości muszą być wyposażone w pojemniki lub worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych.

2. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (nieselektywnie zebranych):

1) na terenie nieruchomości przeznacza się pojemniki lub worki o pojemności co najmniej 120 l;

2) na drogach publicznych przeznacza się pojemniki o pojemności co najmniej 40 l.

3. Do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych (selektywnie zebranych):

1) na terenie nieruchomości zamieszkałych przeznacza się worki lub pojemniki o pojemności co najmniej 120 l;

2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych przeznacza się worki lub pojemniki o pojemności co najmniej 120 l.

4. Do gromadzenia odpadów komunalnych przeznacza się worki lub pojemniki w następujących kolorach:

1) niebieski na papier i opakowania wielomateriałowe;

2) żółty na tworzywa sztuczne;

3) zielony na szkło;

4) biały na metal;

5) czarny na zmieszane odpady lub pozostałości z sortowania;

§ 5. Worki na segregowane odpady muszą być wykonane z folii, której grubość dostosowana jest do rodzaju odpadów oraz wyklucza rozerwanie się worka.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości wyposażając daną nieruchomość w pojemniki, o których mowa w § 4 zobowiązani są dostosować ich ilość i pojemność do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając wymogi określone w Rozdziale 3 i 4.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników jednostki wywozowej, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie nieruchomości poprzez:

1) przekazanie ich jednostce wywozowej;

2) samodzielne dostarczenie odpadów segregowanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

§ 8. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) odpady segregowane zgromadzone w workach lub pojemnikach, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1-4:

a) co najmniej raz na dwa tygodnie z nieruchomości zamieszkałych - wielorodzinnych,

b) co najmniej raz na miesiąc z nieruchomości zamieszkałych - jednorodzinnych,

c) w zależności od ilości odpadów oraz od indywidualnych potrzeb z nieruchomości niezamieszkałych.

2) odpady zmieszane i pozostałości z sortowania:

a) co najmniej raz na tydzień z nieruchomości zamieszkałych - wielorodzinnych,

b) co najmniej raz na dwa tygodnie z nieruchomości zamieszkałych - jednorodzinnych;

c) w zależności od ilości odpadów oraz od indywidualnych potrzeb z nieruchomości niezamieszkałych.

3) odpady wielkogabarytowe:

a) co najmniej raz w roku sprzed nieruchomości zamieszkałych,

b) w zależności od ilości odpadów oraz od indywidualnych potrzeb z nieruchomości niezamieszkałych.

4) pozostałe odpady komunalne zebrane selektywnie, nie wymienione w pkt. 1-3:

a) właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają do PSZOK lub innych wskazanych miejsc w terminach i godzinach podanych do publicznej wiadomości;

b) właściciele nieruchomości niezamieszkałych w zależności od ilości odpadów oraz od indywidualnych potrzeb przekazują jednostce wywozowej.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) kosze uliczne opróżniane są w miarę potrzeb, co najmniej raz w tygodniu;

2) inne pojemniki opróżniane są w miarę potrzeb, w zależności od ilości odpadów.

3. W przypadkach, kiedy pozbycie się segregowanych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest konieczne częściej niż z częstotliwością określoną w ust. 1 pkt 1 lit a-b, właściciele nieruchomości mogą dostarczyć je samodzielnie do PSZOK.

§ 9. 1. Odpady zbierane w workach lub w pojemnikach w sposób selektywny należy oczyścić z resztek innych substancji.

2. Odpady w postaci puszek, kartonów i butelek plastikowych przed wrzuceniem do worka lub pojemnika należy zgniatać.

3. Worki lub pojemniki z odpadami komunalnymi należy wystawiać w dniach określonych w harmonogramie
(w przypadku nieruchomości zamieszkałych) lub w ustalonym z jednostką wywozową terminie (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych) w łatwo dostępnych miejscach dla pracowników jednostki wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

4. Odpady wielkogabarytowe nie wymagające specjalnych urządzeń do zbierania:

1) pochodzące z nieruchomości zamieszkałych - należy wystawić w określonym w harmonogramie terminie przed posesją lub w miejscu umożliwiającym odbiór przez jednostkę wywozową, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2) pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych - należy w uzgodnionym z jednostką wywozową terminie wystawić w miejscu umożliwiającym odbiór przez jednostkę wywozową, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

§ 10. 1. Wielkość zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących posesję oraz do ilości zużytej wody, w taki sposób aby opróżnianie zbiornika było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu, bez dopuszczania do przepełnienia zbiornika oraz wylewania się nieczystości ciekłych.

2. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących posesję oraz od ilości zużytej wody.

3. Określając wielkość zbiornika bezodpływowego oraz przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków należy przyjąć normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).

4. Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający do nich dojazd oraz ich opróżnianie przez pojazd jednostki wywozowej.

5. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością oraz w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego powodujący zanieczyszczenie środowiska, w tym wód i gleby.

6. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków z osadu ściekowego musi być przestrzegana zgodnie z instrukcją eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. 1. Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) a Gmina Halinów należy do warszawskiego regionu gospodarki odpadami.

2. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach warszawskiego regionu gospodarki odpadami.

3. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), położonych najbliżej Gminy Halinów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów, przewidzianej do zastępczej obsługi regionu.

4. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie tylko w sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku odpady powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii.

Rozdział 6.
Przepisy dotyczące utrzymywania zwierząt domowych

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający jego samodzielne wydostanie;

2) niezwłocznego usuwania spowodowanych przez psy lub koty zanieczyszczeń na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także chodnikach, parkach, skwerach i ulicach. Zobowiązanie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

2. Na terenach publicznych psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

3. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innych zwierząt.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt.

Rozdział 7.
Przepisy dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich

§ 13. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) na nieruchomościach zlokalizowanych na terenach o gęstej zabudowie;

2) na działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2;

3) na działkach nieogrodzonych lub stwarzających możliwość niekontrolowanego wydostania się zwierzęcia z posesji;

2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w § 14.

§ 14. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z dobrą praktyką rolniczą, w tym nie zanieczyszczanie terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. nr 147 poz. 1033 z późn. zm.);

2) zapewnić posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn zm.);

3) zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

4) ograniczyć uciążliwość hodowli dla środowiska do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

§ 15. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Przepisy dotyczące usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, oraz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 16. Uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy dokonywać zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm);

§ 17. 1. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi można dokonywać wyłącznie:

1) w obrębie nieruchomości;

2) jeżeli naprawa pojazdów dotyczy drobnych usterek takich jak: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów i inne czynności, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) nie powodując zanieczyszczenia środowiska, w tym: wód i gleby;

4) nie powodując uciążliwości dla sąsiadów.

2. Wymiany olejów i innych płynów technicznych w pojazdach samochodowych należy dokonywać wyłącznie
w warsztatach samochodowych.

3. Mycia pojazdów samochodowych poza myjniami można dokonywać wyłącznie:

1) w obrębie nieruchomości;

2) w odległości minimum 20 m od cieków wodnych oraz miejsc poboru wody;

3) na utwardzonej powierzchni, z odprowadzeniem ścieków do szczelnego zbiornika lub kanalizacji sanitarnej;

4) nie powodując zanieczyszczenia środowiska, w tym: wód i gleby;

5) nie powodując uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 9.
Przepisy dotyczące deratyzacji

§ 18. 1. Deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych;

2) mieszkaniowej zabudowy wielorodzinnej;

3) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej, w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni;

4) zabudowane obiektami użyteczności publicznej, w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni.

2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku:

1) w miesiącu kwietniu,

2) w miesiącu wrześniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie


Marcin Pietrusiński


Uzasadnienie

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) zobowiązuje Radę Miejską do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Halinów do zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza w ciągu 6 miesięcy od jego uchwalenia. Obowiązująca uchwała nr XXXIII/284/09  Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Halinów, w wyniku wprowadzenia zmian, nie spełnia wymogów ww. ustawy, dlatego niezbędne było podjęcie nowej uchwały. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim. Stanowi on aktualizację przepisów utrzymania czystości i porządku w gminach.


[1]) Uchwała Nr XXXIII/284/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku miasta i gminy Halinów utraciła moc z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 997 z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe