Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6574

Uchwała nr KE.XXX.0007.218.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, Rada Gminy Dębe Wielkie uchwala co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w   2013 roku” w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr KE.XIX.0007.123.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z   dnia 28 marca 2012 r. w   sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie  


Jolanta   Gruber


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.) Rada Gminy jest zobowiązana określić w   drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z   art.11 ust.1 wymienionej ustawy. W   związku z   powyższym przygotowana została uchwała w   sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w   2013 roku”. Program ten ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt, sterylizacje lub kastrację osobników nie przeznaczonych do rozrodu, jak również edukację społeczeństwa w   tematyce właściwej i   odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Z   powodu ograniczonego nakładu finansowego w   budżecie gminy, przeznaczonego na realizację programu - w   roku 2013 nie zaplanowano znakowania zwierząt domowych poprzez chipowanie. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w   Mińsku Mazowieckim, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w   Polsce – Zarząd Główny w   Warszawie oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, tj. Nadświdrzańskie Koło Łowieckie "Glinianka", Koło Łowieckie "Żbik", Wojskowe Koło Łowieckie Nr 164 "Wrzos", Koło Łowieckie "Jeleń" oraz Koło Łowieckie "Dzik".  


Załącznik do Uchwały Nr KE.XXX.0007.218.2013
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.PDF

Załącznik Nr 1  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe