Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6580

Uchwała nr XXIII/140/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki wynosi 28.

2. Przez godzinę zajęć nauczycieli wymienionych w ust. 1 rozumie się 60 minut.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć korzystając ze wzoru: T=(a1+a2+…) : [(a1: p1) + (a2: p2) +…], gdzie T to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela; a1, a2, … to liczby godzin poszczególnych zajęć; p1,p2,… to tygodniowe obowiązkowe wymiary godzin tych zajęć.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę powyżej 0,5 przyjmuje się za pełną.

3. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 4. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXXVI/176/2006 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 162, poz. 6397).

2) uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 86, poz. 3099).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Stanisław Kuziak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe