Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6679

Zarządzenie nr 54/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele

z dnia 13 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.211,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 108.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 27.035.250,43 zł, w tym: - dochody bieżące 26.477.213,43 zł - dochody majątkowe 558.037,00 zł

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 108.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 27.510.164,30 zł, w tym: - wydatki bieżące 24.029.782,76 zł, - wydatki majątkowe 3.480.381,54 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 108.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, które po zmianie wynoszą 4.688.878,00 zł.

§ 4. W Zarządzeniu Nr 51/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.: Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2)Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do Zarządzenia Nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. do § 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. w kwocie 108.125,00 zł: w dziale 751- rozdziale 75109 – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-39/10 zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 48.125,00 zł, w dziale 852 – rozdziale 85212 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/852/202/10 zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 60.000,00 zł. do § 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 108.125,00 zł, jak niżej: w dziale 750 – - rozdziale 75011- zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 2.000 zł, - rozdziale 75023 – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 2.000 zł, - w dziale 751 – rozdziale 75109 – zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.940 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.402,48 zł, składki na Fundusz pracy o kwotę 192,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.634 zł, zakup materiałów o kwotę 2.099,69 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 1.056 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 400,00 zł, zakup akcesorii komputerowych o kwotę 400,00 zł. - w dziale 754 – rozdziale 75412 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 900,00 zł, które przenosi się w całości na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, - w dziale 756 – rozdziale 75647 – zwiększa się wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 1.000 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.000 zł, zmniejsza się zakup materiałów papierniczych o kwotę 2.000 zł, - w dziale 852 – rozdziale 85212 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 58.200 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.800 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

mgr Wojciech Kobyliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 13 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 13 października 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 13 października 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 13 października 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe