Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6710

Uchwała nr 36/XXVIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 69/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 t.j. ze zm.), art. 6n ust. 1   pkt. 1   i 2   lit. a), b) i   c) ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391 t.j. ze zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych, Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zmienia się § 1   ust. 1   i 2   UCHWAŁY NR 69/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zwanej dalej „Uchwałą”, które otrzymują brzmienie:  

„1. Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żabia Wola.  

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.”.  

2.   W § 1   Uchwały, dodaje się ustęp 4   o następującym brzmieniu:  

„Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.”.  

3.   W § 1   Uchwały dodaje się ustęp 5   o następującym brzmieniu:  

„Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej we wszystkich formatach wymienionych w   Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z   dnia 14 września 2011 r. w   sprawie sporządzania pism w   formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i   kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z   2011 r. Nr 206, poz. 1216 ).  

4.   W § 1   Uchwały dodaje się ustęp 6   o następującym brzmieniu:  

„Układ informacji i   powiązań deklaracji składanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej określa załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.”.  

5.   W § 1   Uchwały dodaje się ustęp 7   o następującym brzmieniu:  

„Deklaracja złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”.  

§   2.   1.   Zmienia się wzór deklaracji stanowiący załącznik Nr 1   do Uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Dodaje się załącznik Nr 2   do Uchwały zgodnie z   brzmieniem załącznika Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Uchyla się w   całości UCHWAŁĘ NR 33/XXVII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z   dnia 21 maja 2013 r. w   sprawie zmiany UCHWAŁY NR 69/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Mirosław   Bieganowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/XXVIII/2013
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 11 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/XXVIII/2013
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 11 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe