Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6711

Uchwała nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2010 Nr XLI/254/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane DOCHODY budżetu miasta i gminy na 2010 rok zwiększa się o kwotę 113 648 zł.

2. Planowane WYDATKI budżetu miasta i gminy na 2010 rok zwiększa się o kwotę 9 883 zł.

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2010 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 17 841 462 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 17 225 517 zł.

b) majątkowe w kwocie 615 945 zł. Zmianie ulega Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 19 793 923 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 15 444 871 zł..

b) majątkowe w kwocie 4 347 052 zł. Zmianie ulega Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 rok „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012”. Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 52 108 zł. Aktualne brzmienie przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 rok „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zmniejsza się deficyt o kwotę 103 765 zł. i wynosi 1 952 461 zł., który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 545 000 zł.,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 607 461 zł.

c) wolnych środków w kwocie 800 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 402 461zł., z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 545 000 zł.,

b) wolne środki w kwocie 800 000 zł.,

c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 057 461 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kacprzyk


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR LII/315/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

1) Zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2010 rok dokonano według następujących tytułów (Zał. Nr 1):

a) zwiększa się plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem o kwotę 5 360 zł. z tytułu: naliczenia ustawowych odsetek od nieterminowego wykonania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centrum wsi Wola Pobiedzińska” oraz zadania „Zagospodarowanie szlaku turystycznego we wsi Pobiedna” zgodnie z zawartymi umowami – 2 860 zł (rozdz. 01095 § 0920), oraz przyznania przez Ministerstwo Rolnictwa dofinansowania (refundacja poniesionych kosztów) organizacji stoiska z produktami spożywczymi w ramach promocji Programu „Poznaj Dobrą Żywność” podczas Dożynek Gminnych w dniu 28 sierpnia 2010 roku. – 2 500 zł. (rozdz. 01095 § 0920),

b) zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 188 zł. oraz dokonuje się przeniesień planu dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej; z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów (§ 0750) – 10 000 zł., a także z wpływów z różnych dochodów (§ 0970) do wpływów z usług (§ 0830) – 1 000 zł,

c) zwiększa się plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 36 630 zł. z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2010 roku na podstawie zawartych umów (rozdz. 75023 § 0970),

d) zwiększa się plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem o kwotę 59 912 zł., w związku z analizą planu finansowego dochodów podatkowych oraz wystąpienia ponadplanowych dochodów (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 11 230 zł., wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka, podatek dochodowy od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.,

e) zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 35 000 zł. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (rozdz. 75801 § 2920),

f) zmniejsza się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 50 000 zł. z tytułu kapitalizacji odsetek od pozostających wolnych środkach na rachunku bankowym budżetu (rozdz. 75814 § 0920),

g) zwiększa się plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 897 zł. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów (rozdz. 80104 § 0690, § 0970) oraz przenosi się plan pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (rozdz. 80110 § 0830, § 0970),

h) zwiększa się plan dochodów w dziale 852 pomoc społeczna o kwotę 2 000 zł. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów (rozdz. 85214 § 0970, rozdz. 85219 § 0920),

i) zwiększa się plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 23 661 zł. tytułu: uzyskania ponadplanowych dochodów – 2 000 zł. (rozdz. 90001 § 0690) oraz należnych gminie wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – 21 661 zł. (rozdz. 90019 § 0690),

2) Zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok dokonano według następujących tytułów(zał. Nr 2):

a) zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem o kwotę 44 028 zł. w zakresie zadań inwestycyjnych, które zostały zakończone: • „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wólka Ligęzowska” – • „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Łęgonice – Nowe Miasto”- • „Budowa wodociągu wiejskiego Rudki – Nowe Strzałki” – • „Budowa sieci wodociągowej ul. Czereśniowa Nowe Miasto nad Pilicą” – 10 000 zł. • „Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Prosna” – 594 zł. • „Zagospodarowanie szlaku turystycznego we wsi Pobiedna” – 6 500 zł. • „Zagospodarowanie placu przy ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą” – 13 000 zł.

b) zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych (rozdz. 60016 § 4210, § 4300),

c) zmniejsza się plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 000 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości gruntowych w miejscowości Żdżary” (rozdz. 70005 § 6050),

d) przenosi się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na bieżące wydatki (rozdz. 75023 § 4270, § 4300, § 4430, § 4700, rozdz. 75075 § 4300),

e) zwiększa się plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 18 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą – zakup usług pozostałych, ubezpieczenia pojazdów specjalnych (rozdz. 75412 § 4010, § 4300, §4430),

f) zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 43 012 zł. tytułu zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – 35 000 zł. (rozdz. 80101 § 4210 – 20 000 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą, rozdz. 80110 § 4210 – 15 000 zł, - Publiczne Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą). Pozostałe zmiany w postaci przeniesień planu wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych ( wynagrodzenia, składki ZUS, składki FP, zakup opału. Ponadto, w rozdz. 80195 Pozostała działalność w wyniku weryfikacji, dokonuje się zmiany planu wydatków dotyczących realizowanych przez jednostki oświatowe trzech projektów współfinansowanych środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

g) zwiększa się plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 11 230 zł. z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki te pochodzą z ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 85154 § 4300). Dokonuje się również przeniesień planu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej

h) przenosi się plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (rozdz. 85219 § 4010, § 4110 § 4120),

i) zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 1 912 zł. Zmiany dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych,

j) jzmniejsza się plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem o kwotę 34 919 zł. Zmniejszenia planu dotyczą zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych: • „Budowa kanalizacji sanitarnej ul, Góra w Nowym Mieście nad Pilica” – 2 300 zł. (rozdz., 90001 § 6050 § 6057, § 6059), • „Modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy” – 4 250 zł, (rozdz. 90015 § 6050), oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących z zakresu utrzymania zieleni – 30 000 zł. (rozdz. 90003 § 4300) i pozostałej działalności – 20 000 zł. (rozdz. 90095 § 4300),

k) zwiększa się plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 21 661 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac projektowych dotyczących zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 1 i 2 składowiska odpadów komunalnych w Nowych Łęgonicach gmina Nowe Miasto nad Pilicą. Środki te pochodzą z tytułu należnych gminie wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( rozdz. 90095 § 4300),

l) zwiększa się plan wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 2 500 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście nad Pilicą” – ułożenie chodnika z kostki, wykonanie schodów, uzupełnienie ogrodzenia (rozdz. 92601 § 6050).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/315/2010
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII-315-2010 Rady Miejskiej z dn. 5.11.2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/315/2010
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI-315-2010 Rady Miejskiej z dn. 5.11.2010r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/315/2010
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII-315-2010 Rady Miejskiej z dn. 5.11.2010R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/315/2010
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII- 315-2010 Rady Miejskiej z dn. 5.11.2010r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe