Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6836

Uchwała nr 335/XLVI/10 Rady Miejskiej w Żurominie

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust.1, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na 2010 r. o kwotę 559 312 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Żuromin ogółem wynosi 30 772 927 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 29 778 964 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 993 963 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na 2010 r. o kwotę 199 362 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na 2010 r. o kwotę 619 674 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70 355 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 552 903 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 129 007 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 66 771 zł .

4. Plan wydatków budżetu gminy i miasta ogółem wynosi 36 412 844 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 28 204 711 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie : 8 208 133 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy i miasta do kwoty 5 639 917 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 758 157 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 881 760 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 759 610 zł, ( wolne środki ) przeznacza się na rozchody w wysokości 759 610 zł, ( spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 464 610 zł, i pożyczek w wysokości 295 000 zł).

3. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 6 399 527 zł.

4. Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu wraz z wprowadzonymi zmianami określa załącznik Nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury po zmianach na łączną kwotę 853 010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr6.

§ 7. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy i miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi. Wydatki budżetu gminy i miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik Nr9

2. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 10.

§ 10. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy i miasta na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Andrzej Rutowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik Nr10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 335/XLVI/10
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik11.xls

Prognoza długu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe