Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6841

Uchwała nr LIV/342/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. ) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do Uchwały

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 375.507,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 50.026.715,69 zł, w tym: - dochody bieżące - 39.198.524,74 zł, - dochody majątkowe - 10.828.190,95 zł.

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 285.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą 6.065.598,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 375.507,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 55.431.659,69 zł, w tym: - wydatki bieżące - 35.402.880,07 zł, - wydatki majątkowe - 20.028.779,62 zł.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 285.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą 6.065.598,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.404.944,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.

§ 5. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012 po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 2.

2. Plany wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI), po zmianach, określa załącznik nr 2a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach, określa załącznik nr 5

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Zbigniew Sztuc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/342/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w budżecie miasta na 2010 rok


Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 375.507,50 zł, w tym dochody majątkowe pozostają bez zmian a wydatki majątkowe zwięk-sza się o kwotę 34.000,00 zł. Zwiększa się dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 285.557,00 zł. Dochody W dziale 751, rozdz.75109 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na reali-zację zadań zleconych w wysokości 60.557,00 zł, zgodnie z informacją Nr DOS 3101-39/10 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. W dziale 756, rozdz. 75618 zwiększa się plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprze-daż napojów alkoholowych o kwotę 4.802,00 zł w związku z wykonaniem ponad planowych dochodów. W dziale 758, rozdz. 75801 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 38.773,00 zł zgodnie z informacją Nr ST5/4822/30g/BKU/10 Ministra Finansów. W dziale 801, rozdz. 80195 wprowadza się dotacje celowe w wysokości 46.375,50 zł na współfinansowanie projektów w ramach POKL, w tym: - 12.903,00 zł ze środków europejskich, - 3.772,50 zł ze środków budżetu państwa, na realizację, przez Szkołę Podstawową Nr2, projektu pod nazwą ”Mały może więcej”, zgodnie z podpisaną umową, - 26.817,50 zł ze środków europejskich, - 2.882,50 zł ze środków budżetu państwa, na realizację, przez Szkołę Podstawową Nr 1, projektu pod nazwą ”Szkoła równych szans – II edycja”, zgodnie z podpisaną umową. W dziale 852, rozdz. 85212 zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 225.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 241/2010 Wojewody Ma-zowieckiego z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W dziale 900, rozdz. 90002 dokonuje się korekty opłaty produktowej w wysokości 2.000,00 zł do rozdziału 90020. Wydatki W dziale 010, rozdz. 01095 dokonuje się zmniejsza w planie wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami. W dziale 150, rozdz. 15013 przenosi się kwotę 625,28 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na uzupełnienie planu na składki na Fundusz Pracy na realizację projektu pod nazwą „Komputer w pracy – zadbaj o przyszłość i podnieś swoje kwalifikacje”. W dziale 600, rozdz. 60016 uzupełnia się plan wydatków na remonty bieżące ulic o kwotę 50.594,50 zł. oraz przenosi się kwotę 62.000,00 z zadania pn. „Place zabaw i parkingi” na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 – załącznik nr 2a. W dziale 700, rozdz. 70005 uzupełnia się plan wydatków na wykup gruntów o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na koszty postępowania sądowego o kwotę 20.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami. W dziale 710, rozdz. 71004 i rozdz. 71014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na decyzję o warunkach zabudowy realizowane na podstawie umów o dzieło oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł za opracowania geodezyjne w związ-ku z powstałymi oszczędnościami. W dziale 750, rozdz. 75022 przenosi się kwotę 700,00 zł z wydatków planowanych na zakup usług na uzupełnienie planu na zakup materiału i wyposażenia. W rozdz. 75023 przenosi się kwotę 400,00 zł z wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenia na uzupełnienie planu wydatków na koszty postępowania sądowego oraz zmniejsza się plan wy-datków na zakup komputera dla Urzędu Miasta o kwotę 4.000,00 zł. W dziale 751, rozdz. 75109 wprowadza się plan wydatków na przygotowanie i prze-prowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego z godnie z informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce. W dziale 754, rozdz. 75404 wprowadza się kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie zaku-pu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. W dziale 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 62.000,00 zł poprzez przeniesienie tej kwoty z zadania pn. „ Place zabaw i parkingi” – rozdz. 60016. W rozdz. 80195 uzupełnia się plan wydatków o kwotę 15.180,00 zł na realizację projektu „ Mały może więcej” – Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz wprowadza się plan wydatków w wysokości 31.550,00 zł na realizację projektu „Szkoła równych szans – II edycja”- Szkoła Podstawowa Nr 1 - w ramach POKL. W dziale 851, rozdz. 85153 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł w związ-ku z powstałymi oszczędnościami. W dziale 85154 uzupełnia się plan wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 22.102,00 zł oraz przenosi się oszczędności w wysokości 5.000,00 zł. W dziale 852, rozdz. 85202 zwiększa się plan wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.103,00 zł, w związku ze zwiększeniem się liczby osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, za które MOPS ponosi odpłat-ność. W rozdz. 85205 przenosi się oszczędności w wysokości 5.800,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W rozdz. 85212 zwiększa się plan wydatków o kwotę 225.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz przenosi się kwotę oszczęd-ności w wysokości 1.233,00 zł na uzupełnienie niedoborów w tym rozdziale. W rozdz. 85214 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na uzupełnienie niedoboru na wypłatę zasił-ków celowych. W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.578,00 zł na uzupeł-nienie występujących niedoborów oraz przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 17.578,00 zł. W rozdz. 85295 uzupełnia się plan wydatków o kwotę 11.235,00 zł stanowiącą wkład własny Miasta w realizacji prac społecznie użytecznych. W dziale 900, rozdz. 90095 uzupełnia się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na ba-dania archeologiczne pod nasadzenia drzew w Parku Miejskim. W dziale 921, rozdz. 92195 zmniejsza się plan dotacji celowych dla fundacji i stowa-rzyszeń o kwotę 21.950,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętych konkursach W dziale 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na za-danie pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na stadionie miej-skim” W rozdz. 92695 zmniejsza się plan dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 7.714,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętych konkursach. Ponadto, w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci od września 2010 r. w Przed-szkolu Niepublicznym przy ul. Makowskiej 78, przenosi się kwotę dotacji w wysokości 25.790,00 zł dla powstałego od września Przedszkola Niepublicznego „Skrzat” przy ul Ogro-dowej 7A – załącznik nr 4 do uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/342/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (po zmianach) w latach 2010 -2012

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LIV/342/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik2a.doc

Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI) - po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/342/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/342/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik4.doc

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – po zmianach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/342/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe