Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6843

Uchwała nr XXVIII/221/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie : zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 8   ust 2   ustawy z   dnia 29 sierpnia 2003 r. o   urzędowych nazwach miejscowości i   obiektów fizjologicznych ( Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z   późn. zm. ) – Rada Miasta i   Gminy Białobrzegi uchwala co następuje:  

§   1.   Postanawia się przeprowadzić konsultacje z   mieszkańcami następujących miejscowości :  

1.   Budy Brankowskie w   celu zniesienia urzędowych nazw części tej miejscowości: Brodki, Janówek, Jeziorów, Truszków , Walentówka, Wojtałówka, Budy Biejkowskie  

2.   Brzeska Wola w   celu zniesienia urzędowych nazw części tej miejscowości : Nowa Brzeska Wola, Podlas  

3.   Jasionna w   celu zniesienia urzędowych nazw części tej miejscowości : Walerianów, Poduchowne  

4.   Szczyty w   celu zniesienia urzędowej nazwy części tej miejscowości : Andrzejów  

5.   Sucha w   celu zmienienia urzędowych nazw części tej miejscowości: Gorzelnia, Piekło, Połać.  

§   2.   Ustala się następujące zasady i   tryb przeprowadzenia konsultacji :  

1.   Konsultacje należy przeprowadzić w   dniach od 1   do 31 lipca 2013 r. w   miejscowościach wymienionych w   § 1   uchwały na zebraniach wiejskich  

2.   Konsultacje obejmują swym zasięgiem mieszkańców, którym przysługuje prawo wyboru  

3.   Konsultacje zostaną przeprowadzone przez głosowanie i   podjęcie uchwały w   sprawie zniesienia nazwy miejscowości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Białobrzegi.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi  


Zbigniew   Łubiński


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi zasad i   trybu przeprowadzenia konsultacji z   mieszkańcami w   sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości. W   wyniku weryfikacji urzędowego nazewnictwa miejscowości, jak również doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem urzędowym określonym w   wykazie nazw miejscowości i   ich części wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Administracji i   Cyfryzacji z   dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. U. z   2013 r. poz. 200) Komisja Nazw Miejscowości i   Obiektów Fizjologicznych wykazała, że na terenie gminy Białobrzegi istnieją rozbieżności pomiędzy bazą danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych i   TERYT (system GUS). Wykazane rozbieżności dotyczą części miejscowości Budy Brankowskie tj. Brodki, Janówek, Jeziorów, Truszków , Walentówka, Wojtałówka, części miejscowości Brzeska Wola tj. Nowa Brzeska Wola oraz części miejscowości Jasionna tj. Walerianów. Wyżej wymienione nazwy są nazwami martwymi , nie były nigdy stosowane w   praktyce administracyjnej, nie został określony obszar miejscowości, której nazwa ta dotyczy. Ponadto zweryfikowano również inne nazwy części miejscowości, które nie są stosowane tj. Budy Biejkowskie jako część Bud Brankowskich, Podlas jako część Brzeskiej Woli, Poduchowne jako część Jasionnej, Andrzejów jako część Szczyt oraz Gorzelnia, Piekło, Połać jako część Suchej. W   związku z   powyższym, w   celu ostatecznego uregulowania problemu należy podjąć kroki w   kierunku zaakceptowania stanu faktycznego rozpoczynając formalną procedurę zmierzającą do przygotowania wniosku o   zniesienie urzędowych nazw w/w części miejscowości. Wniosek ten, zgodnie z   art. 8   ust 2   ustawy z   dnia 29 sierpnia 2003 r. o   urzędowych nazwach miejscowości i   obiektów fizjologicznych (t. j. dz. U. Nr 166, poz. 1612 z   późniejszymi zmianami) wymaga uprzednio przeprowadzenia konsultacji w   tej sprawie z   zainteresowanymi mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe