Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6844

Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1   pkt 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz.391 z   późn.zm.) Rada Miasta i   Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała określa:  

1.   metodę ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

2.   stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   tym za gospodarowanie nimi, jeżeli są zbierane w   sposób selektywny.  

§   2.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmując zróżnicowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących.  

§   3.   1.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości:  

1)   od gospodarstwa jednoosobowego w   wysokości 32 złotych,  

2)   od gospodarstwa domowego dwuosobowego w   wysokości 44 złotych,  

3)   od gospodarstwa trzyosobowego i   więcej w   wysokości 50 złotych  

2.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości:  

1)   od gospodarstwa jednoosobowego w   wysokości 16 złotych,  

2)   od gospodarstwa domowego dwuosobowego w   wysokości 22 złotych,  

3)   od gospodarstwa trzyosobowego i   więcej w   wysokości 25 złotych  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XXIII/182/2012 Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi z   dnia 14 grudnia 2012 r.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Białobrzegi.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, nie wcześniej niż od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi  


Zbigniew   Łubiński


Uzasadnienie

Na podstawie nowelizacji ustawy z   dnia 25 stycznia 2013 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz.391 z   późn. zm.) zmiany w   przedmiotowej ustawie dają władzom lokalnym racjonalną i   elastyczną politykę przy ustalaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz możliwość dowolnego łączenia różnych metod. Nowelizacja ustawy zakłada możliwość różnicowania przez gminy opłat za odpady komunalne. Aby wprowadzić zmiany Rada Miasta i   Gminy w   Białobrzegach powinna przyjąć nową uchwałę w   sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty zróżnicowanej w   zależności od gospodarstwa domowego. Rada Miasta i   Gminy w   Białobrzegach, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i   unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i   utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu) w   oparciu o   dostępne dane i   wykonane prognozy wymienionych wielkości.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe