Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6848

Zarządzenie nr 60/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.211,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 68.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 27.104.158,43 zł, w tym: - dochody bieżące 26.546.121,43 zł - dochody majątkowe 558.037,00 zł

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 68.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 27.579.072,30 zł, w tym: - wydatki bieżące 24.098.690,76 zł, - wydatki majątkowe 3.480.381,54 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 203,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, które po zmianie wynoszą 4.689.081,00 zł.

§ 4. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2)Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do Zarządzenia Nr 60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. do § 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. w kwocie 68.908,00 zł: w dziale 851- rozdziale 85195 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/851/38/10 zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 203,00 zł. w dziale 854 – rozdziale 85415 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/854/68/10 zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 68.705,00 zł. do § 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 68.908,00 zł, jak niżej: W dziale 851 – rozdziale 85195 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 203,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań wynikających z art.7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, W dziale 854 – rozdziale 85415 – zwiększa się wydatki o kwotę 68.705,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków, jak niżej: W dziale 750 – rozdziale 75023 – zmniejsza się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł, które przenosi się w całości na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, W dziale 754 – rozdziale 75412 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 2.000,00 zł, które przenosi się w całości na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, W dziale 801 - rozdziale 80101 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 4.999,00 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 2.130,00 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 500,00 zł, zwiększa się usługi remontowe o kwotę 5.629,00 zł, podróże służbowe o kwotę 1.000,00 zł, - rozdziale 80104 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 3.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł, zwiększa się zakup energii o kwotę 6.000,00 zł, - rozdziale 80110 – zmniejsza się zakup energii o kwotę 3.000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 3.000,00 zł, podróże służbowe o kwotę 1.000 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 3.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 5.000,00 zł, - rozdziale 80114 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.876,00 zł, które przenosi się w całości na zakup materiałów, - rozdziale 80146 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1.191,00 zł, podróże służbowe o kwotę 1.402,00 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 2.593,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

zał Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik2.pdf

zał Nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik3.xls

zał. Nr 3

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

mgr Wojciech Kobyliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe