Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6849

Uchwała nr 18/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 15 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 2.661.219,00 zł. w tym:

a) Dochody bieżące o kwotę 361.219,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Dochody majątkowe o kwotę 2.300.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 4.147.420,00 zł. w tym:

a) Dochody bieżące o kwotę 4.147.420,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.479.266,29 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 2.479.266,29 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.965.467,29 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 786.166,29 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Wydatki majątkowe o kwotę 3.179.301,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku dokonania zmian Uchwałą Rady Miejskiej nr 714/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z dnia 27 października 2010 roku w Uchwale nr 544/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok ( z późn. zm.) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

1/ sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - do wysokości 3.500.000 zł,

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - do wysokości 9.050.000 zł.

3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do wysokości 7.683.504,92 zł.”

6. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1 - 4 załączniki i tabele do uchwały nr 555/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok otrzymują brzmienie:

a) Tabela nr 2a zatytułowany „Plan zadań majątkowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie Tabeli nr 2a do uchwały,

b) Tabela nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok” otrzymuje brzmienie Tabela nr 3 do uchwały,

c) Załącznik nr 1 zatytułowany „Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012” otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do uchwały,

d) Załącznik nr 2 zatytułowany „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do uchwały,

e) Załącznik nr 3 zatytułowany „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie Załącznik nr 3 do uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska

Załącznik do Uchwały Nr 18/2010
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki do Uchwały nr 18 - zmiany

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe