Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6851

Uchwała nr XLV/261/2010 Rady Gminy Radziejowice

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591; z późniejszymi zmianami), art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Radziejowice na rok 2010 Nr XXXVII/212/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Budżetu Gminy o łączną kwotę 25 000 zł.

Zmniejsza się dochody Budżetu ogółem o kwotę 459 561 zł.

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie 16 800 886zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 000 zł. do kwoty 14 815 015zł.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 459 561 zł. do kwoty 1 985 871 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „ Dochody Budżetu Gminy Radziejowice na 2010 rok”.

2. Zwiększa się wydatki Budżetu Gminy ogółem o łączną kwotę 25 000 zł.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 17 800 886zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „ Wydatki Budżetu Gminy Radziejowice na 2010 ”.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą ,,Wydatki bieżące Budżetu Gminy na 2010 r.” oraz zmianę wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 b do uchwały Budżetowej pod nazwą „ Wydatki majątkowe”. Wydatki majątkowe wynoszą 4 409 280zł.

4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 000 000 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki.

5. Limity zobowiązań zaciąganych na :

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1000 000 zł.

6. Zmienia się przychody i rozchody gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 pod nazwą „ przychody i rozchody budżetu w 2010r. ”

§ 2.

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/261/2010
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 września 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RADZIEJOWICE NA 2010 ROK

Dział

Źródło dochodów*

Planowane dochody na 2010 r

OGÓŁEM

z tego :

bieżące

w tym:

majątkowe

w tym:

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DOCHODY GMINY

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 800 000,00

1 340 439,00

- 459 561,00

1 340 439,00

801

Wpłaty za Przedszkola

75 000,00

100 000,00

25 000,00

100 000,00

Ogółem

17 235 447,00

16 800 886,00

- 434 561,00

14 815 015,00

1 393 667,45

91 175,55

1 985 871,00

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/261/2010
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 września 2010 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Planowane wydatki na 2010 r

Ogółem

z tego :

bieżące

majątkowe

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana

1

2

3

4

5

6

7

8

801

Oświata i wychowanie

6 328 193,00

6 353 193,00

25 000,00

5 803 193,00

550 000,00

80104

Przedszkola

652 385,00

677 385,00

25 000,00

677 385,00

OGÓŁEM WYDATKI GMINY

17 775 886,00

17 800 886,00

25 000,00

13 391 606,00

4 409 280,00

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/261/2010
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 września 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Wydatki jednostek budżetowych

w tym:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Obsługa długu

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

związane z realizacją ich statutowych zadań

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

801

Oświata i wychowani e

5 778 193,00

5 803 193,00

25 000,00

5 803 193,00

4 558 427,00

970 964,00

273 802,00

80104

Przedszkola

652 385,00

677 385,00

25 000,00

677 385,00

439 075,00

238 310,00

OGÓŁEM WYDATKI GMINY

13 366 606,00

13 391 606,00

25 000,00

11 284 613,00

6 603 144,00

4 681 469,00

205 500,00

1 626 361,00

95 132,00

180 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/261/2010
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 września 2010 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego

Dotacje

programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1010

Budowa kanalizacji w Korytowie

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

600

60016

Budowa drogi gminnej

300 000,00

300 000,00

300 000,00

754

75412

Zakup samochodu dla OSP Kuklówka

107 000,00

129 000,00

22 000,00

129 000,00

754

75412

Zakup samochodu dla OSP Radziejowice

197 000,00

175 000,00

-22 000,00

175 000,00

801

80110

Wyposażenie Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Radziejowicach

150 000,00

150 000,00

150 000,00

900

90015

Modernizacja oświetlenia ulicznego

150 000,00

150 000,00

150 000,00

801

80101

Budowa Sali Gimnastycznej w Kuklówce.

400 000,00

400 000,00

400 000,00

750

75095

Rozwój elektronicznej administracji/Projekt EA/

5 280,00

5 280,00

5 280,00

5 280,00

10

1010

Budowa wodociągu w Kuklówce i Tartak Brzózki

600 000,00

600 000,00

600 000,00

Ogółem wydatki

4 409 280,00

4 409 280,00

4 409 280,00

5 280,00

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/261/2010
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 września 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2010 r

1

2

3

4

1.

Dochody

16 800 886

2.

Wydatki

17 800 886

3.

Wynik budżetu

-1 000 000

Przychody ogółem:

1 459 561

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

1 459 561

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

459 561

1.

Spłaty kredytów

§ 992

429 561

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

30 000

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe