Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6854

Zarządzenie nr 469/2010 Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 121 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz w związku z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmiany w załączniku „Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne” do Zarządzenia Nr 43/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 stycznia 2010 r.

1) ustala się wielkość prognozowanych dochodów w 2010 r. na kwotę 45 028 639,58 zł i wielkość prognozowanych wydatków w 2010 r. na kwotę 57 829 302,58 zł,

2. Brzmienie załącznika do Zarządzenia Nr 43/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie przedstawienia prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 r. i lata następne określa Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Opracowaną prognozę łącznej kwoty długu o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Nieporęt.

§ 3.

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nieporęt


mgr Sławomir Maciej Mazur


Załącznik do Zarządzenia Nr 469/2010
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 27 października 2010 r.

Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu na dzień 31.12.2009

Prognoza

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

5 305 750

16 905 750

21 736 758

20 584 848

17 410 694

14 315 290

11 394 906

7 894 906

5 894 906

3 894 906

1 894 906

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 u.f.p.) z tytułu:

5 305 750

5 305 750

15 642 846

18 533 854

17 410 694

14 315 290

11 394 906

7 894 906

5 894 906

3 894 906

1 894 906

1.1.1

pożyczek

655 750

655 750

502 250

348 750

204 000

68 000

0

0

0

0

0

1.1.2

kredytów

4 650 000

4 650 000

5 140 596

10 185 104

11 206 694

10 247 290

9 394 906

7 894 906

5 894 906

3 894 906

1 894 906

1.1.3

obligacji

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 u.f.p. ):

11 600 000

6 093 912

2 050 994

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1

pożyczki

0

0

0

0

0

0

1.2.2

kredyty, w tym:

1 600 000

6 093 912

2 050 994

0

0

0

0

0

EBOiR

1.2.3

obligacje

10 000 000

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 u.f.p.)

1.3.1

Zaciągnięte zobowiązania

1.3.2

Planowane zobowiązania

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

1 762 904

4 102 904

4 014 154

3 915 404

3 650 384

4 150 000

2 650 000

2 600 000

2 500 000

2 294 906

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem rat zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 u.f.p.)

1 262 904

3 202 904

3 174 154

3 095 404

2 920 384

3 500 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 894 906

2.1.1

pożyczek

153 500

153 500

144 750

136 000

68 000

0

0

2.1.2

kredytów

1 109 404

1 049 404

1 029 404

959 404

852 384

1 500 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 894 906

2.1.3

wykup papierów wartościowych

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2.1.4

udzielonych poręczeń

2.2

Spłata zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 u.f.p.

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

500 000

900 000

840 000

820 000

730 000

650 000

650 000

600 000

500 000

400 000

3.

Prognozowane dochody budżetowe

45 028 639,58

42 306 088

46 149 006

46 551 296

47 748 930

47 850 000

48 612 511

50 251 296

51 251 296

52 200 000

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

57 829 302,58

48 400 000

48 200 000

46 551 296

47 748 930

47 850 000

48 612 511

50 251 296

51 251 296

52 200 000

5.

Prognozowany wynik finansowy (3-4)

-12 800 663

-6 093 912

-2 050 994

0

0

0

0

0

0

0

6.

Kwota zadłużenia na koniec każdego roku (1-2.1)

5 305 750

15 642 846

18 533 854

17 410 694

14 315 290

11 394 906

7 894 906

5 894 906

3 894 906

1 894 906

0

7.

Relacje do dochodów (w %):

7.1

długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1 -2.1.2 - 2.1.3 - 2.2):3

34,74%

43,81%

37,73%

30,75%

23,86%

16,50%

12,13%

7,75%

3,70%

0,00%

7.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2 - 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3):3

34,74%

43,81%

37,73%

30,75%

23,86%

16,50%

12,13%

7,75%

3,70%

0,00%

7.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

3,92%

9,70%

8,70%

8,41%

7,64%

8,67%

5,45%

5,17%

4,88%

4,40%

7.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

3,92%

9,70%

8,70%

8,41%

7,64%

8,67%

5,45%

5,17%

4,88%

4,40%

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe