Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6856

Zarządzenie nr 68/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele

z dnia 29 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.211,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 111.337 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 27.402.889,41 zł, w tym: - dochody bieżące 26.788.148,33 zł - dochody majątkowe 614.741,08 zł

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 111.337 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 27.877.803,28 zł, w tym: - wydatki bieżące 24.768.453,95 zł, - wydatki majątkowe 3.109.349,33 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 110.837 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, które po zmianie wynoszą 5.163.162,00 zł.

§ 4. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2)Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do Zarządzenia Nr 68/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. do § 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. w kwocie 111.337,00 zł: w dziale 851- rozdziale 85195 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/851/45/10 zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 25 zł. w dziale 852 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/852/2252/10 zwiększono w rozdziale 85212 - dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 110.000,00 zł, – rozdziale 85213 zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 500,00 zł oraz na zadania zlecone o kwotę 812 zł. do § 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 111.337,00 zł, jak niżej: W dziale 851 – rozdziale 85195 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. W dziale 852 - rozdziale 85212 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 110.000 zł, - rozdziale 85213 – zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.312 zł, Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków jak niżej: W dziale 750 - rozdziale 75011 – zmniejsza się podróże służbowe o kwotę 372,50 zł, różne opłaty i składki o kwotę 200 zł, szkolenia pracowników o kwotę 60 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 312,10 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 694,60 zł, usługi pozostałe o kwotę 250 zł, – rozdziale 75023 – zmniejsza się składki na PFRON o kwotę 3.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 1.000 zł, różne opłaty i składki o kwotę 1.052 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 2.672,60 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 5.652 zł, usługi zdrowotne o kwotę 1.000 zł, usługi pozostałe o kwotę 3.000 zł, szkolenia pracowników o kwotę 72,60 zł. W dziale 751 – rozdziale 75109 – zmniejsza się składki na Fundusz pracy o kwotę 52,21 zł, zakup materiałów o kwotę 479,22 zł, usługi pozostałe o kwotę 835,79 zł, podróże służbowe o kwotę 675 zł, zakup akcesoria komputerowych o kwotę 75,03 zł, zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 279,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.838 zł, W dziale 754 – rozdziale 75412 – zmniejsza się wydatki osobowe o kwotę 80,16 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 64,29 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200 zł, zakup materiałów o kwotę 2.730,56 zł, usługi remontowe o kwotę 179 zł, odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.000 zł, zwiększa się zakup energii o kwotę 626,42 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.627,59 zł, różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł, W dziale 801 – rozdziale 80104 – zmniejsza się usługi zdrowotne o kwotę 450 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 87 zł, różne opłaty i składki o kwotę 37 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 363 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 2.992 zł, zakup pomocy naukowych o kwotę 95 zł, - rozdziale 80110 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 3.714 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.340 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 374 zł, - rozdziale 80146 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 500 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 350 zł, W dziale 852 – rozdziale 85212 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 566 zł, zwiększa się podróże służbowe o kwotę 200 zł, szkolenia pracowników o kwotę 366 zł. W dziale 926 – rozdziale 92695 – zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 99,71, które przenosi się w całości na wynagrodzenia bezosobowe.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2010
Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele
z dnia 29 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2010
Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele
z dnia 29 listopada 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2010
Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele
z dnia 29 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe