| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB-0151-42/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 17 listopada 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /Dz.U. nr 157 poz.1240/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2010 roku w kwocie 627 646 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

400 946

400 946

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

400 946

400 946

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

2 802

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

380 000

4530

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

11 000

4590

KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

400 946

4600

KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

7 144

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

186 700

186 700

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

19 410

96 410

2540

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

30 000

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

1 000

4140

WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 600

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

850

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

23 660

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

2 000

4260

ZAKUP ENERGII

3 100

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

510

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

14 400

4370

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

300

4400

OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

37 000

4410

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

400

4740

ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH

1 000

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

6 000

2540

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

6 000

80104

PRZEDSZKOLA

112 820

21 620

2540

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

107 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

4 470

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

300

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1 500

4350

ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

20

4370

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

3 820

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

15 000

4740

ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH

1 300

4750

ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI

1 030

80110

GIMNAZJA

39 450

56 250

2540

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

19 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

250

4260

ZAKUP ENERGII

20 000

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

35 000

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

250

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

17 000

4370

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

500

4410

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

700

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

1 500

4750

ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI

1 500

80114

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

14 670

4 670

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

1 780

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1 470

4350

ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

200

4360

OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ

1 000

4370

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

800

4410

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

200

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

1 890

4750

ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI

12 000

80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

350

1 750

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1 750

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

350

851

OCHRONA ZDROWIA

40 000

40 000

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

40 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

40 000

85158

IZBY WYTRZEŹWIEŃ

40 000

2710

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

40 000

Razem :

627 646

627 646

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jego podjęcia.


Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2010 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego i Zasobów Mieszkaniowych oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami przesuwa się wydatki w kwocie 400 946 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przesuwa się wydatki w kwocie 186 700 zł zgodnie z klasyfikacją podaną w zarządzeniu.

Na wniosek Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w kwocie 40 000 zł z dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup usług pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

Skarbnik Miasta i Gminy Piaseczno


mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


mgr Józef Zalewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »