| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/138/2010 Rady Gminy w Ceranowie

z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie okreslenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na postawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o smorzadzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz 1591 z późn.zm./ oraz art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn zm./ Rada Gminy w Ceranowie, uchwala, co nastepuje:

§ 1. Określa się tryb prac dotyczących projektu uchwały budżetowej Gminy Ceranów, rodzaje i szczegółowość materiałów informacycjnych, terminy obowiazujace w toku prac nad projektem uchwały budzetowej, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Ceranów.

§ 3. Traci moc uchwała XXI/120/05 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 września 2005 roku w sprawie okreslenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodcniczący Rady Gminy


Józef Dziwulski


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/138 /2010
Rady Gminy w Ceranowie
z dnia 3 listopada 2010 r.

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ceranów oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budzetowej

§ 1. 1. Wójt Gminy opracowuje projekt uchwały budzetowej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem, uwzgledniając przepisy ustawy o finansach publicznych.

2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

1/Radzie Gminy

2/Regionalnej Izbie Obrachunkowej -celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzajacego rok budżetowy

§ 2. 1. Projekt uchwały budzetowej zawiera uzasadnienie .

2. Uzasadnienie obejmuje:

1)szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

2)szczegółowe omówienie rodzaju wydatków z wyodrębnieniem na:

a) wynagrodzenia i pochodne

b) dotacje udzielane z budżetu.

c) wydatki na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej

d) wydatki majatkowe

1. 3)omówienie przychodów i rozchodów.

§ 3. 1. Przewodcniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła otrzymany projekt uchwały budżetowej komisjom Rady Gminy,celem zaopiniowania.

2. Komisje w ciagu 14 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w ust.1 odbywają posiedzenie oraz przekazują na piśmie swoje opinie i wnioski Przewodniczacemu Rady Gminy w ciagu 2 dni od dnia posiedzenia.

3. W przypadku zgłoszenia propozycji nowego wydatku lub zwiekszenia istniejacego w projekcie, komisja właściwa do spraw budżetu ma obowiazek wszkzania źródła jego finansowania

4. Komisje kończą opiniowanie projektu budzetu do dnia 15 grudnia danego roku.

5. Rada Gminy po zapiniowaniu się z opiniami Komisji,Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem Wójta Gminy,co do zgłoszonych poprawek uchwala budzetu Gminy.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niiniejszą uchwałę stosuje sie odpowiednio przepisy :

1. ustwa o finansch publicznych,

2. ustawa o samorzdzie gminnym,

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Dziwulski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »