Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7149

Uchwała nr 269/XLV/10 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 11 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 217.850,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 26.886.308,41 zł, w tym: - dochody bieżące 26.271.567,33 zł - dochody majątkowe 614.741,08 zł.

§ 2. 1)Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 217.850,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 27.361.222,28 zł, w tym: - wydatki bieżące 24.251.872,95 zł, - wydatki majątkowe 3.109.349,33 zł.

2)Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2010 r. o kwotę 371.032,21 zł i ustala się je w wysokości 3.109.349,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3)Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, które po zmianie wynoszą 4.689.081 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2)Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr 269/XLV/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. do § 1 Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. w kwocie 217.850,02 zł: w dziale 010 – rozdziale 01010 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.636 zł, w dziale 600 – rozdziale 60016 – zmniejsza się planowaną dotację z FOGR o kwotę 3.830 zł, w dziale 700 – rozdziale 70005 – zmniejsza się wpływy z opłat za zarząd o kwotę 198.976,40 zł, wpływy z tytułu nabycia prawa własności o kwotę 100.000 zł, w dziale 756 – rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z opłaty targowej o kwotę 2.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 22.000 zł, - rozdziale 75618 – zmniejsza się wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę 5.000 zł, - rozdziale 75621 – zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 129.680 zł, w dziale 801 – rozdziale 80195 – zwiększa się o kwotę 160.534,08 zł otrzymaną dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy to zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich na budowę sal gimnastycznych w Duczyminie i Krukowie. w dziale 852 – rozdziale 85212 – zwiększa się pozostałe odsetki o kwotę 2,30 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.000 zł, - rozdziale 85228 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 8.566 zł, w dziale 900 – rozdziale 90095 – zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 9.100 zł, w dziale 926 – rozdziale 92601 – zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 9.610 zł. - rozdziale 92605 – zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 25.228 zł w ramach środków unijnych, 4.452 zł w ramach środków krajowych - program Kapitał Ludzki ‘’ Zagrajmy o sukces’’. do § 2 pkt.1 Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 217.850,02 zł, jak niżej: w dziale 010 – - rozdziale 01010 – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.569 zł( poz.1 załącznika inwestycyjnego), - rozdziale 01022 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 3.487,60 zł, - rozdziale 01030 – zwiększa się wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę 4.000 zł, w dziale 600 - rozdziale 60016 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 600 ogółem o kwotę 277.052,40 zł: w załączniku inwestycyjnym zmniejsza się poz. 3 o kwotę 55.000 zł, usuwa się poz. ’’asfaltowanie drogi Dąbrowa-Krzynowłoga’’ z kwotą 41.917 zł, poz.4 zmniejsza się o kwotę 22.978 zł i nosi o nazwę’’ modernizacja drogi Dąbrowa-Krzynowłoga, Pruskołęka’’, poz.7 zmniejsza się o kwotę 144.159,81zł(pozycja ta otrzymuje klasyfikację 60095 z kwotą 11.879,99 zł), poz.10 zmniejsza się o kwotę 24.877,58 zł, poz.38 zmniejsza się o kwotę 327.000 zł(pozycja ta otrzymuje klasyfikację 60095 i kwotę 327.000 zł),poz.5 otrzymuje brzmienie’’ oświetlenie drogowe w Krzynowłodze Wielkiej’’. w dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.500 zł na zakup domku holenderskiego dla rodziny z Krukowa ( poz.40 załącznika inwestycyjnego), w dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 116.247,75 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000 zł, - rozdziale 75095 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 1.000 zł, w dziale 754 - rozdziale 75412 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 15.000 zł, różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł, w dziale 756 - rozdziale 75647 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 2.000 zł, - 2 - w dziale 801 - rozdziale 80101 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 14.000 zł, usługi remontowe o kwotę 88.000 zł, usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci publicznej o kwotę 500 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 500 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 144.910,81 zł( likwiduje się pozycję’’ modernizacja SP w Zarębach’’ z kwotą 20.000 zł, poz Nr 18.’’ racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie gminy Chorzele’’ zmniejsza się o kwotę 124.910,81 zł,( pozycję ta przenosi się na nową klasyfikacje budżetową rozdział 80195 z kwotą 4.910,81 zł), zwiększa się podróże służbowe o kwotę 1.000 zł, - rozdziale 80103 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000 zł, - rozdziale 80110 – zmniejsza się wpłaty na PFRON o kwotę 1.000 zł, zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 21.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł, zakup materiałów o kwotę 1.000 zł. w dziale 852 - rozdziale 85212 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 397 zł, szkolenia pracowników o kwotę 1.000 zł, zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 112 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 110 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.175 zł, - rozdziale 85214 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 6.504 zł, - rozdziale 85215 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 1.000 zł, - rozdziale 85219 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 700 zł, usługi zdrowotne o kwotę 100 zł, szkolenia pracowników o kwotę 530 zł, zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.880 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 1.130 zł, odpisy na fundusz socjalny o kwotę 874 zł, - rozdziale 85228 – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.800 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 650 zł, w dziale 854 – rozdziale 85415 – zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 13.893 zł, w dziale 900 - rozdziale 90001 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 4.910,81 zł ( poz.25 załącznika inwestycyjnego) - rozdziale 90003 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 10.000 zł, - rozdziale 90015 – zwiększa się usługi remontowe o kwotę 1.000 zł, w dziale 921 – rozdziale 92109 – zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 29.390 zł, w dziale 926 - rozdziale 92605 – zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 34.888,84 zł z przeznaczeniem na realizację programu Kapitał Ludzki ‘’ Zagrajmy o sukces’’ – rozdziale 92695 – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.275 zł, usługi pozostałe o kwotę 3.000 zł, wydatki majątkowe o kwotę 39.000 zł ( poz. 29 załącznika inwestycyjnego).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 269/XLV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf

zał Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 269/XLV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik2.pdf

zał Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 269/XLV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

2010 Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 269/XLV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

zał. 4 limity wydatków

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 269/XLV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik5.xls

2010 załącznik Nr 5 fund. strukturalne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 269/XLV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik6.xls

zał. Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 269/XLV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik7.xls

zał. Nr 7 dotacje

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe