Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7155

Uchwała nr XLIII/212/2010 Wójta Gminy Sadowne

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010

Tekst pierwotny

§ 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje;

§ 2. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2010 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7,8. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 13 969 720,87 zł. ( zmiana o 122 501,61 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 . 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 17 794 438,03 zł. ( zmiana o 109 042,77 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 2 . W tym na zadania inwestycyjne ( wydatki majątkowe – zmiana o 59 600,00 zł.) plan wydatków po zmianach wynosi 4 764 937,59 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Zmienia się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8. 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 6 . 6. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 824 717,16 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 500 000,00 zł., b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 3 243 341,55 c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 0,00 zł , d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 81 375,61 zł. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 171 710,16 zł. , z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 500 000,00 zł., b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 3 590 334,55 zł, c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 0,00 zł, d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 81 375,61 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 346 993,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 346 993,00 zł, 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 700 000,00 zł, w tym z tytułu: - zaciąganych kredytów 700 000,00 zł, 4. Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 824 717,16 zł., b)na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 346 993,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne


Marek Sobolewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/212/2010
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Dochody budżetu gminy na 2010 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/212/2010
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki budżetu gminy na 2010 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/212/2010
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/212/2010
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zmiana w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/212/2010
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik5.doc

Zmiana limitów wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/212/2010
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik6.doc

Zmiana w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/212/2010
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik7.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/212/2010
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik8.doc

Zmiana w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe