Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7159

Uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) , oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały : 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 492.258,00 zł 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.404.951,00 zł 2. Plan dochodów ogółem wynosi - 62.749.031,00 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie : 25.521.324,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie : 37.227.707,00 zł

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały : 1) zwiększa się wydatki o kwotę 2.927.394,00 zł, 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.116.087,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 601.394,00 zł, 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 349.878,00 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.326.000,00 zł, 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.766.209,00 zł Plan wydatków ogółem wynosi 55.843.405,00 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie 21.483.917,00 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.359.488,00 zł.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6.905.626,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek. 1. Przychody w kwocie 1.724.000,00 zł /kredyt/ przeznacza się na realizację inwestycji budowa dróg. 2. Rozchody w kwocie 8.629.626,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 . 2. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5. 3. Zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 1. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich pochodzących ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dołącza się do uchwały aktualizację prognozy łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2010 roku i lata następne

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 . 2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe