Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7163

Uchwała nr XXXV/141/10 Rada Gminy Ceranów

z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Ceranów na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz 1240 z póżn.zm.) Rada Gminy w Ceranowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/104/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceranów na 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1)1. Plan dochodów budżetu wynosi 6.009.230,78 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 5.853.230,78 zł w tym na realizację zadań zleconych 1.264.047,00 zł.

b) majątkowe 156.000,00 zł.

§ 3. 1)Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetu gminy:

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.495,49 zł

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.495,49 zł zgodnie z tabelą nr 1

2)Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 6.169.745,58 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 6.039.745,58 zł w tym na realizację zadań zleconych 1.264.047,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 130.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2, nr 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Dziwulski


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/141/10
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 3 listopada 2010 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

§

Treść

Wartość

700

Gospodarka mieszkaniowa

-1 500,00

70095

Pozostała działalność

-1 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 500,00

750

Administracja publiczna

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

75095

Pozostała działalność

-1 000,00

290

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

-1 000,00

801

Oświata i wychowanie

-995,49

80101

Szkoły podstawowe

-994,73

427

4273

-994,73

80104

Przedszkola

-0,76

411

4113

-0,21

421

4213

-0,55

852

Pomoc społeczna

995,49

85295

Pozostała działalność

995,49

430

4303

995,49

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 500,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1 500,00

324

Stypendia dla uczniów

1 500,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Dziwulski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe