| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 175/XX/12 Rady Gminy Bulkowo

z dnia 28 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz..U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, 222,art.235, art.236, art.237,art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej wysokości 17.368.693,62 zł w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 16.044.528,50 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 1.324.165,12 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 19.253.643,12 zł w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 15.002.086 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.251.557,12 zł - w tym na inwestycje 3.571.632,12 zł

-               zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków  majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.884.949,50zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) kredytów w kwocie 1.884.949,50 zł

2. Przychody w kwocie 2.800.773,50 zł, rozchody w wysokości 915.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł

2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.884.949,50 zł

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 915.824 zł

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 44.000 zł

2) rezerwę celową w wysokości 56.000 zł w tym na: rezerwa kryzysowa w wysokości 56.000 zł

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 60.000 zł w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

1. Dotacje podmiotową dla:

1) Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka

- zgodnie z załącznikiem  nr 5 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w tym w planie funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w ramach działu, rocznego planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo


mgr inż. Waldemar Kajka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/XX/12
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 175/XX/12
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 175/XX/12
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2012 r

1

2

3

4

1.

Dochody

17 368 693,62

2.

Wydatki

19 253 643,12

3.

Wynik budżetu

-1 884 949,50

Przychody ogółem:

2 800 773,50

1.

Kredyty

§ 952

2 800 773,50

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

Rozchody ogółem:

915 824

1.

Spłaty kredytów

§ 992

915 824

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 175/XX/12
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem

z tego:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

75011

Administracja publiczna - prowadzenie spraw USC i ewidencji ludności

40 666

40666

40666

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - prowadzenie rejestru wyborców

1001

1001

1001

852

85212

Pomoc społeczna - prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym

2 098 000

2 098 000

2 098 000

2 139 667

2 139 667

2 139 667


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 175/XX/12
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

1

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie i Filie

270 000

Ogółem

270 000


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 175/XX/12
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

1

150

15011

Samorząd Województwa Mazowieckiego

3 285,00

2

600

60014

Starostwo Powiatowe w Płocku

665 000,00

3

750

75095

Samorząd Województwa Mazowieckiego

11 640,00

4

801

80101

Urząd Gminy Nowy Duninów

5 500,00

5

801

80114

Urząd Miasta Płock

2 057,00

Ogółem

687 482,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 175/XX/12
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

BUDŻET GMINY BULKOWO NA 2013r – DOCHODY

Dz.010– w wysokości 3.800 zł planowany jest wpływ dzierżawy od kół łowieckich i czynszów dzierżawnych z działek rolniczych.

              Dochody zostały zaplanowane według przewidywanych wpływów w 2012 roku,.

              Dzierżawę od kół łowieckich przekazuje dla gminy Starostwo Powiatowe.

             

Dz.400– wpływy za wodę z wodociągów wiejskich przyjęto do budżetu według stawek jak w uchwale Rady Gminy na rok 2012 tj. za 1 m3w wysokości 2,00 zł brutto.

Dz.600– w dziale tym została zaplanowana dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych, Dobra –Krubice Nowe i Krzykosy-Podleck Nowy-Łubki Nowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy”  – Działanie 3.1 w kwocie 1.139.333,12 zł ,oraz dotacja na budowę chodnika  przyznana w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 174.832 zł, objęta PROW na lata 2007-2013

Dz.700- użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 2.673 zł.

Zaplanowano wpłaty z dzierżawy składników majątkowych oraz wpłaty czynszów mieszkaniowych od lokali należących do gminy i czynsz od Poczty w łącznej kwocie 85.967 zł, a wpływy z usług w kwocie 3.000 zł

              Zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku gminy.

Dz.750– Dotacja na etaty zlecone w administracji samorządowej w kwocie 40.666 zł, która jest przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Dotacja na wyżej wymienione zadania przez ostatnie lata utrzymywała się na jednakowym poziomie i jej wysokość wynosiła 65.394 zł. W stosunku do roku 2012 jest niższa o 24.728 zł.

                           

Dz.751– Dotacja w wysokości 1.001 zł zostanie wykorzystana na prace związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dz.756– W dziale tym zaplanowano następujące wpływy podatków i opłat:

- wpływy z karty podatkowej z Urzędu Skarbowego w wysokości 25.000 zł.

Do budżetu przyjęto kwotę według przewidywanego wykonania

wpływów w 2012 roku.

Podatek rolny i od nieruchomości dla jednostek organizacyjnych i osób fizycznych przyjęto do   budżetu wg stawek  uchwalonych  przez Radę Gminy

na 2012 rok.

              Podatek leśny przyjęto  do budżetu w oparciu o cenę sprzedaży drzewa za 1 m.3i przyjęto w kwocie – 16.320 zł

              Podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości 58.800  zł wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2012 rok.

             

              Opłatę targową zaplanowano w wysokości 1.500 zł w takiej samej wysokości jak w 2012 roku.             

Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany jest przez Urząd Skarbowy i zaplanowany został w wysokości 70.000 zł według przewidywanego wykonania w 2012 roku.

              Opłata skarbowa  pobierana jest w Urzędzie Gminy, a także przekazywana przez Urząd Skarbowy, została przyjęta do budżetu w wysokości 30.000 zł.

              Opłata eksploatacyjna w wysokości 6.000 zł – jest to opłata za użytkowanie żwirowni znajdujących się na terenie gminy.

              W  wysokości 65.000 zł zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych. Do budżetu przyjęto kwotę według przewidywanego wykonania w 2012 roku.

              Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.293.441 zł. Udziały przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych i zostały zaplanowane według danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do roku 2012 podatek zaplanowano wyższy o kwotę 102.936 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 50.000 złotych .

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 316.872 zł z tytułu opłat pobieranych przez gminę od mieszkańców.

Dochody zostały policzone za okres od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Dz.758– Subwencja ogólna na 2013 r. została zaplanowana według danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

              Planowane są wpływy:

subwencja oświatowa – 5.293.857,-

subwencja wyrównawcza – 3.491.370,-

subwencja równoważąca – 35.962,-

Kwoty subwencji ujęte w budżecie w stosunku do poprzedniego roku są :

- subwencja oświatowa niższa o 112.680 zł

- subwencja wyrównawcza niższa o 277.783 zł

- subwencja równoważąca niższa o 28.365 zł

Łącznie subwencja projektowana na 2013 rok jest niższa o kwotę 418.828 zł

Dz.801–W dziale tym została zaplanowana opłata od uczniów za obiady w stołówce szkolnej

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie.

Zaplanowano również dotację w kwocie – 26.112 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Bulkowo.” – Działanie 9.1.

Dz.852– w dziale Pomoc Społeczna otrzymamy następujące dotacje:

Dotacja w wysokości 2.098.000 zł zostanie wykorzystana na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składki na  ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Przyznana dotacja zostanie wykorzystana również na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od płac dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

              Dotacja w wysokości 21.900 zł zostanie wykorzystana na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne  za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dotację na wypłatę zasiłków  okresowych zaplanowano w wysokości 36.000 zł, a na wypłatę zasiłków stałych w kwocie – 102.000 zł.

Dotacja na  wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej została zaplanowana w wysokości 102.700 zł.

Przyjęta dotacja w projekcie budżetu jest w takiej samej wysokości jak w 2012 roku

Dotacja na dożywianie uczniów została zaplanowana w kwocie 60.000 zł.

Dz.853– w dziale tym zostanie przekazana dotacja w kwocie 96.570,50 zł na realizację

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Aktywna integracja w gminie Bulkowo”.

Okres realizacji projektu od 01.05.2012 r. do 31.07.2014 r.

Dz.900– w wysokości 10.000 zł zostały zaplanowane wpływy z dochodów związanych z ochroną środowiska, które przekazywane są do gminy przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

Ponadto w kwocie 40.757 zł zaplanowano dochody z tytułu opłat za ścieki do oczyszczalni w Bulkowie.

             

Projektowane dochody zamykają się łączną kwotą w wysokości – 17.368.693,62 zł

W związku z realizację zadań inwestycyjnych w 2013 roku zakłada się w budżecie deficyt w kwocie 1884.949,50 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu.

Łączna kwota do spłaty w 2013 roku rat kredytu wynosi 915.824 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia gminy wobec banków na dzień

31 grudnia 2012 roku wyniesie 6.173.755 zł.

Zadłużenie wobec banków przedstawione zostało w załączniku do  budżetu  – pn.” Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

             


BUDŻET GMINY BULKOWO - na 2013 rok - Wydatki

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I Łowiectwo

- Rozdz.01010 – Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 500.708 zł zostaną wykorzystane na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn” Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Pilichowie ,oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bulkowo”. Na zadanie to gmina składa wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach Programu PROW WM działanie

„ Podstawowe usługi dla ludności”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie , wkrótce podpiszemy umowę.

- Rozdz.01030 – zaplanowano wydatki na opłatę składki do Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu zobowiązań podatkowych podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano dotację, która zostanie przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację programu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – zgodnie z podpisaną umową.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

- W dziale tym zostały zaplanowane  wynagrodzenia dla konserwatorów hydroforni i dla inkasenta, który dokonuje odczytów zużycia wody w gospodarstwach domowych.

Ponadto zaplanowano nagrody z okazji  Dnia Pracownika Samorządowego -  nagrody „13” za 2012 rok dla pracowników

Planowane środki zostaną wykorzystane na:

-   składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

-  zakup części zamiennych i materiałów niezbędnych do remontu stacji uzdatniania wody.

- zabezpieczono środki na opłatę za  zużycie energii elektrycznej w hydroforniach., oraz na remonty wodociągów i stacji uzdatniania wody.

-na opłatę  za dozór techniczny za hydrofornie,  za badanie wody oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników hydroforni.

-  zwrot kosztów podróży służbowych i wypłatę ryczałtu dla konserwatorów hydroforni

- na opłatę za pobór wody i popłuczyny do Urzędu Marszałkowskiego – Wydział Ochrony Środowiska

- odpis na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który w projekcie budżetu zostały ujęty według stawek 2012 roku . Łączne środki w tym dziale to kwota -324.199 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego na przekazanie opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wykonywane zadania inwestycyjne w drodze powiatowej przez gminę.

Zaplanowano środki na następujące  zadania inwestycyjne:

Dokończenie budowy chodnika wraz z elementami odwodnienia w miejscowości Blichowo- zadanie to będzie realizowała gmina, a stosowna umowa użyczenia działki na której będzie prowadzona budowa chodnika została podpisana ze Starostwem Powiatowym w Płocku.

Na powyższe zadanie otrzymamy dotację przyznaną w ramach działania 413 „ Odnowa i rozwój wsi”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów. Na przebudowę tej drogi gmina przekaże dotację w ramach pomocy finansowej w kwocie 665.000 zł

Na realizację powyższej inwestycji została zawarta umowa o pomocy ze Starostwem Powiatowym.

Zabezpieczone środki ogółem w tym rozdziale to kwota 963.616 zł.

Drogi publiczne gminne

Planowane środki w łącznej kwocie w wysokości 2.836.902,12 zł  zostaną wykorzystane między innymi na remonty i utrzymanie dróg gminnych:

- w kwocie 50.000 zł na zakup paliwa do równiarki i koparki, oraz części zamiennych do ich remontu

- w kwocie 130.000 zł na odśnieżanie dróg a w kwocie 100.000 zł na remonty

Ponadto zaplanowano wydatki na następujące inwestycje:

- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sochocino   Praga - zadanie to realizowane będzie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych . Droga ta jest własnością gminy.

- Przebudowa drogi gminnej Blichowo – Praga

- Przebudowa drogi gminnej Dobra- Krubice Nowe i drogi Krzykosy-Podleck Nowy- Łubki Nowe - / drogi te są realizowane z programu „ Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Zakończenie przebudowy  tych dróg przewidziane jest w 2013 roku.

- Modernizacja nawierzchni dróg żwirowych na terenie gminy- Blichowo-Gocłowo,Blichowo-Golanki,

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Podleck,

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Łubki- Sochocino Praga,

- Zakup kosiarki do ciągnika – / wymieniony sprzęt jest niezbędny do wykaszania rowów przy drogach gminnych/

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup  materiałów do remontów mieszkań należących do gminy i na opłatę za zużycie energii w kotłowni w Osieku

-ponadto zaplanowano środki na wydatki, które wiążą się ze sprzedażą nieruchomości gminnych / koszty sporządzenia aktów notarialnych/, koszty dotyczące usług geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości, opłaty za księgi wieczyste,  wypłaty dla urbanisty za wydanie opinii do decyzji o warunkach zabudowy wydawanych przez Urząd Gminy. Łącznie zaplanowano środki w kwocie 90.000 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

zaplanowano wynagrodzenia dla kierownika gospodarki komunalnej i pozostałych pracowników wraz z pochodnymi. Ponadto zostały zaplanowane nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego i nagrody „13” za 2012 rok

Zaplanowano również dla dwóch pracowników dodatkowe wynagrodzenie  za prowadzenie nadzoru nad kotłowniami olejowymi, oraz wynagrodzenie dla palaczy obsługujących kotłownię w Osieku.

W budżecie zaplanowano również następujące wydatki:

zakup paliwa do kosiarek oraz sprzętu niezbędnego do pracy środki na remont  sprzętu

opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej

Opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

zaplanowano środki na zwrot kosztów podróży i środki na różne  opłaty i składki między innymi ubezpieczenie samochodu służbowego

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w takiej wysokości jak w 2011roku

- Zabezpieczono także środki na wykonanie dokumentacji pod budowę magazynów

i   zaplecza socjalnego dla gospodarki komunalnej.

Łącznie zabezpieczono środki w tym rozdziale w kwocie 486.169 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

- zaplanowano środki za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bulkowo w kwocie 10.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Urzędy wojewódzkie.

- zaplanowano wynagrodzenia pracowników zleconych oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, oraz nagrody „13” za 2012 r. i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wynagrodzenia dla tych pracowników przyznaną mamy dotację w kwocie 40.666 zł – niższą o 24.728 zł w stosunku do2012 roku. Brakujące środki w wysokości 158.654 zł pochodzić będą z budżetu gminy.

Rada Gminy

Wydatki Rady Gminy zostały zaplanowane w wysokości 83.000 zł

- wypłaty wynagrodzeń dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy i Z-cy Przewodniczącego Rady.

-na  zakup między innymi napoi na Sesje i posiedzenia  Komisji.

Urząd Gminy

Wydatki Urzędu Gminy zostały zaplanowane w następujący sposób:

-zabezpieczono wynagrodzenia dla pracowników gminy i obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ Ponadto zaplanowano nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, oraz nagrody jubileuszowe dla  pracowników i nagrody „13” za rok 2012

- zaplanowano również wynagrodzenia dla sołtysów w wysokości 82.000 zł , które  naliczane jest w sposób następujący:

7% od zainkasowanej gotówki zobowiązania pieniężnego przez sołtysa plus 170 zł za każdą ratę.

zaplanowano wydatki związane z opłatą dla komornika za ściągnięte zobowiązania pieniężne.

-  zabezpieczone zostały środki na opłatę składki na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

-  zaplanowano również środki na wynagrodzenie dla radcy prawnego

- ponadto zaplanowane środki  zostaną wykorzystane między innymi na:

zakup oleju opałowego, środków czystości, zakup komputerów, tuszu do drukarek i toneru do kserokopiarki oraz materiałów do remontu budynku UG /planuje się środki na remont i malowanie wewnątrz pomieszczeń biurowych, remont sali posiedzeń UG, oraz zakup wyposażenia/.

opłata za prenumeratę czasopism, materiałów biurowych, programów komputerowych, różnych druków niezbędnych do pracy w Urzędzie, opłatę za energię elektryczną, opłata za przesyłki listowe, za monitoring gminy, która uiszczana jest miesięcznie,  wydatki związane z obsługą informatyczną gminy, wydatki jakie ponosi gmina z tytułu pobieranej prowizji przez  Bank od obrotów / wpłat i wypłat gotówki/ w wysokości 0,3 %.

-  Opłata za usługi internetowe

- Opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej

-Opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

- zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt Wójta Gminy.

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zaplanowany według stawek 2012 roku.

-  Opłata za szkolenia pracowników Urzędu

- Zabezpieczono również środki na zakup nowego programu księgowego i komputera.

Łącznie planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą -1.568.751 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zostały zaplanowane wydatki, które będą przeznaczone na reklamę gminy.

Środki planowane w promocji zostaną wykorzystane również między innymi na organizację „Dni Bulkowa”,  oraz na wykonanie herbu. W budżecie zabezpieczono środki w takiej samej wysokości jak w 2012 roku tj. w kwocie 40.000 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone dla Gminnego Centrum Informacji, zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego i nagrody „13” za 2012 rok. Zabezpieczono również środki dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych zgodnie z podpisaną umową z Rejonowym Biurem Pracy. Gmina  zgodnie z umową musi takie osoby zatrudnić na okres dwóch miesięcy z własnych środków.

-  ponadto zabezpieczono środki na zakup węgla, papieru, tuszu i toneru do drukarek, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Opłatę za zużycie energii, usługi pozostałe – między innymi wywóz śmieci, za usługi internetowe, oraz na opłatę za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zaplanowany według stawek 2012 roku. Łącznie zabezpieczono środki w kwocie 134.841 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono dotację w kwocie 11.640 zł, która zostanie przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację programu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – zgodnie z podpisaną umową.

DZIAŁ 751 -  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Środki w tym dziale zostaną przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w Płocku i zostaną wykorzystane na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Ochotnicze Straże Pożarne

-  zostały zabezpieczone środki na wypłatę ekwiwalentu, który będą otrzymywać członkowie ochotniczej straży pożarnej uczestniczący w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Do budżetu została przyjęta stawka w wysokości 11 zł za 1 godzinę

-  zaplanowano wynagrodzenie dla pięciu kierowców straży, którzy są zatrudnieni na umowę- zlecenie.

- ponadto planowane środki zostaną wykorzystane na zakup mundurów strażackich, materiałów budowlanych do remontu tych strażnic, które są własnością gminy, remontów samochodów bojowych, zakup części zamiennych , paliwa, wyjazdy na szkolenia, ubezpieczenie samochodów bojowych

Łącznie dla straży zabezpieczono środki w kwocie  103.528 zl

Obrona Cywilna

Planowane środki zostaną wykorzystane na szkolenia z zakresu obrony cywilnej i na konserwację sprzętu oc. znajdującego się w magazynie w Urzędzie Gminy.

DZIAŁ 757 -  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów, które zostały zaciągnięte na zadania inwestycyjne zabezpieczono środki w kwocie 319.293 zl

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

W dziale tym została zabezpieczona rezerwa ogólna w wysokości 44.000 zł, która będzie uruchomiona w ciągu roku w trakcie realizacji budżetu.

Ponadto zaplanowano rezerwę  celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 56.000 zł. / Z rezerwy tej środki mogą być wykorzystane przez osoby dotknięte klęskami i wypadkami losowymi/.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na terenie naszej gminy znajduje się 5 szkół podstawowych, w których zatrudnienie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Bulkowo  - zatrudnienie nauczycieli – 20,33 etatu  - /ilość uczniów 231 – w tym 52 osoby to zerówka/

Szkoła Podstawowa Blichowo – zatrudnienie nauczycieli – 10,78 etatu - /ilość uczniów 127 – w tym 23 osoby to zerówka/

Szkoła Podstawowa Krubice – zatrudnienie nauczycieli – 8,5 etatu - /ilość uczniów 53 – tym 7 osób to zerówka/

Szkoła Podstawowa Nowe Łubki – zatrudnienie nauczycieli –10,59 etatu - / ilość uczniów 104 – w tym 23 osób to zerówka/

Szkoła Filialna Włóki  - zatrudnienie nauczycieli – 1,0 etatu - /ilość uczniów 8 – w tym 4 osoby to zerówka/

Obsługa  we wszystkich szkołach– 12, 75 etatu

palacze sezonowi – 1 etat Włóki,

Ogółem w szkołach podstawowych jest 396 dzieci, a w klasach zerowych 106 dzieci. Łączne zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych wynosi 51,20 etatu.

Ministerstwo Finansów  na pokrycie wydatków szkół podstawowych i gimnazjum  zaplanowało subwencję, która na rok 2013 wynosi 5.293.857 zł. / w stosunku do roku 2012 została zmniejszona o kwotę  112.680 zł/

- zaplanowano środki na pomoc finansową dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w wysokości 0,3% funduszu płac,  dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacany nauczycielom.

wynagrodzenia w oświacie zostały zaplanowane w oparciu o :

- miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w listopadzie

- wynagrodzenie obsługi za m.-c październik

godziny nadliczbowe dla nauczycieli za miesiąc październik

dodatek motywacyjny dla nauczycieli wg stawki 5% wynagrodzenia zasadniczego

wynagrodzenie palacza

W wynagrodzeniach zabezpieczono środki na:

- nagrody jubileuszowe

- zatrudnienie logopedy,

nagrody z okazji Dnia Nauczyciela i nagrody „13” za rok 2012

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń

Zaplanowano również środki które zostaną wykorzystane na zakup węgla i oleju opałowego w wys. 200.000 zł / są to środki z budżetu gminy/ oraz na zakup materiałów biurowych, środków czystości, herbaty, mydełek dla nauczycieli i obsługi i inne  materiały  niezbędne do remontów szkół, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych.

Zabezpieczono również środki na wypłatę zasądzonej renty dla byłego ucznia szkoły podstawowej

Ponadto zaplanowano zakup pomocy do szkół,  opłatę za zużycie energii elektrycznej, opłatę za remonty sprzętu, za przesyłki listowe, za rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe

Zabezpieczono również odpisy środków  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli dokonano odpisu w takiej wysokości jak w 2012 roku tj. 110% na jednego zatrudnionego od kwoty bazowej- (to jest – 2.879,91zł)  natomiast dla pracowników obsługi według stawek 2012 roku, tj.1.093,93 zł na jedną osobę, oraz według stawek 2012 roku zaplanowano fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi emerytów i rencistów.( nauczyciele emeryci w wys. 971 zł na jedną osobę, obsługa emeryci po 182,32 zł  na osobę).

- w 2012 roku planowane są następujące zadania inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Blichowie

-  budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSO Bulkowo

- budowa łącznika między budynkami A i B przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie

Realizacja powyższych zadań możliwa będzie po uzyskaniu środków finansowych z zewnątrz.

Przyznana subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków w szkołach podstawowych i w gimnazjum. Łącznie  planowane wydatki na oświatę wynoszą 7.090.349 zł a przyznana subwencja oświatowa – 5.293.857 zł. Z Budżetu Gminy przeznacza się na wydatki w oświacie  kwotę w wysokości 1.796.492 zł.- z tego: na inwestycje – 167.586 zł, wydatki bieżące – 1.628.906 zł

Wydatki na oświatę stanowią  36,82% całego budżetu.

Oddziały klas „0”

Na terenie naszej gminy jest 5 klas zerowych. Ogółem na zerówki zabezpieczono środki w wysokości 419.426 zł.

W wynagrodzeniach zostały ujęte nadgodziny i 5% dodatek motywacyjny.

-  zaplanowano również pomoc finansową dla poratowania zdrowia nauczycieli w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac, wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,

wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, nagrody z okazji Dnia Nauczyciela i „13” za 2012 rok

Ponadto zabezpieczono środki na:

-  zakup środków czystości, materiałów biurowych, herbaty, mydełek dla nauczycieli i wyposażenia w zerówkach,

- na opłatę za rozmowy telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

- podróże służbowe krajowe

- fundusz świadczeń socjalnych, który został naliczony według stawek 2012 roku tj. w wysokości 110 % na jednego zatrudnionego od kwoty bazowej , a dla jednego pracownika obsługi w takiej samej wysokości jak w 2012 roku.

Gimnazjum

Na terenie naszej gminy znajdują się dwa Gimnazja w Bulkowie i Blichowie. Zatrudnionych jest dwóch Dyrektorów Gimnazjum, oraz 2 Z-ców Dyrektorów

W Gimnazjum w Bulkowie - zatrudnienie nauczycieli – 12,38 etatu - /ilość uczniów 112 osoby/

W Gimnazjum w Blichowie – zatrudnienie 9,17 etatu – /ilość uczniów 94 osoby/

Zaplanowano środki:

na pomoc finansową dla poratowania zdrowia nauczycieli w wysokości 0,3  % funduszu płac, wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

wynagrodzenie dla nauczycieli wg list płac w m-cu listopadzie wraz z pochodnymi. Ponadto zaplanowano stawkę dodatku motywacyjnego w wysokości 5%  wynagrodzenia zasadniczego i nagrody z okazji Dnia Nauczyciela, nagrody jubileuszowe i „13” za 2012 r

zaplanowano również środki które zostaną wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjum, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, akcesoriów komputerowych,  pomocy dydaktycznych i książek,  na opłatę za  przesyłki listowe, abonament radiowo telewizyjny,  zwrot kosztów podróży służbowych, oraz na  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wys.110% na jednego zatrudnionego od kwoty bazowej.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki na :

dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum. Na 2013 rok zaplanowano kwotę 330.000 zł.

na salę gimnastyczną przy ZSO Bulkowo zabezpieczono środki w łącznej kwocie – 38.158 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie  sprzątaczki / 1 etat/ , zakup środków czystości i zużycie energii.

dokształcanie dla nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego – zaplanowano następujące kwoty:

szkoły podstawowe – 20.294 zł

zerówka – 3.232 zł

gimnazjum – 12.539 zł

zaplanowano dotację dotyczącą obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, którą zgodnie z porozumieniem przekazujemy do Urzędu Miasta w Płocku – 2.057 zł

-  zabezpieczono środki dla przedszkoli , w kwocie 15.000 zł do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy / do Płocka i Radzanowa/ , środki zostaną przekazane po wystawieniu noty obciążeniowej.

- dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem do pracy pracownika do Oddziału Powiatowego ZNP – 5.500 zł

Stołówka szkolna

zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech pracowników stołówki szkolnej w Bulkowie / dwie kucharki i intendentka/ i nagrody „13” za 2012 r

Ponadto zaplanowano środki na zakup środków czystości , gazu , zakup żywności do przygotowania obiadów w szkole, oraz  fundusz świadczeń socjalnych według stawek 2012 roku.

DZIAŁ 851 -  OCHRONA ZDROWIA.

W dziale tym wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.000 zł zostaną wykorzystane w sposób następujący:

-    na zwalczanie narkomanii – 5.000 zł

na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 60.000 zł- które zostaną wykorzystane w sposób następujący:

wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi

zakup wyposażenia i materiałów biurowych – między innymi zakup artykułów i nagród niezbędnych do organizowania turniejów i konkursów wśród młodzieży i dorosłych

zakup pomocy, książek, kaset do realizacji programu.

realizacja programów edukacyjnych.

zwrot kosztów podróży służbowych.

Planowane wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 6.500 zł dla dwóch pielęgniarek szkolnych, a kwotę 17.000 zł  na pokrycie kosztów utrzymania Gabinetu Rehabilitacyjnego w Gminie Staroźreby, / zgodnie z podpisanym porozumieniem/ z którego korzystają mieszkańcy naszej gminy.

Środki przekazywane będą po wystawieniu noty obciążeniowej

DZIAŁ 852 -  POMOC  SPOŁECZNA.

Na opiekę społeczną zabezpieczono środki w wysokości  2.982.996  zł

W kwocie  208.330 zł zabezpieczono środki na opłatę za osoby z terenu naszej gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – są to środki własne gminy.

na wypłatę świadczeń rodzinnych środki zostaną przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.098.000 zł , które zostaną wykorzystane na wypłatę świadczeń w kwocie 2.010.060 zł , oraz na następujące wydatki:

wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne wraz z pochodnymi i nagrody „13” za 2012 rok

zakup materiałów ,druków,

opłata za remont sprzętu

opłata za usługę informatyczną, opłaty pocztowe i prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń

opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej

opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

zwrot kosztów podróży służbowych

odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w takiej samej wysokości jak w 2012 roku.

-   na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej otrzymamy dotację w kwocie- 21.900 zł – a środki własne zostaną przekazane w kwocie – 5.475 zł

Planowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 102.000 zł – a środki własne zostaną przekazane w kwocie 25.500 zł

Dotacja na wypłatę  zasiłków okresowych w kwocie 36.000 zł  - wkład gminy wyniesie 9.000 zł .

Natomiast zasiłki celowe wypłacane są z własnych środków i zaplanowane zostały w wysokości 110.000 zł

Dodatki mieszkaniowe– zaplanowano w wysokości 25.000 zł dla osób o niskich dochodach. Dodatki będą wypłacane wyłącznie ze środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników GOPS  wraz z pochodnymi, oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i nagrody „13” za 2012 rok.

Ponadto zaplanowano środki na następujące wydatki:

- zakup materiałów biurowych, druków, herbaty, mydełek  dla pracowników, artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarki, akcesoriów komputerowych

na opłatę pocztową od przekazywanych zasiłków i prowizja bankowa od wypłat i prowadzenie rachunku pobierana przez bank ,

opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej

opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

zwrot kosztów podróży służbowych krajowych

Środki na szkolenia pracowników

Odpis na  fundusz  świadczeń socjalnych został naliczony w takiej samej wysokości jak w roku 2012.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki planuje przekazać dotację dla GOPS w wysokości 102.700zł. Pozostałe wydatki w wysokości 134.091 zł zaplanowano ze środków budżetu gminy.

Pozostała działalność

W kwocie 15.000 zł z własnego budżetu zabezpieczono środki na organizację prac społeczno-użytecznych przy Urzędzie Gminy, a 60.000 zł to dotacja na dożywianie uczniów.

Również na dożywianie zostaną przekazane  środki własne gminy w kwocie – 30.000 zł.

DZIAŁ  853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 107.900 zł , które zostaną wykorzystane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywna integracja w gminie Bulkowo”.

Program ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie.

DZIAL 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zostały zaplanowane środki własne w kwocie 5.000 zł na wypłatę stypendium dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce

DZIAŁ 900 -  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zaplanowano wynagrodzenia dla trzech pracowników  oczyszczalni ścieków w Bulkowie i dla konserwatora oczyszczalni w Osieku i Pilichowie wraz z pochodnymi oraz  nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego i „13’ za 2012 rok

Ponadto zaplanowano środki na następujące wydatki:

opłata za energię w oczyszczalniach

bieżące remonty w oczyszczalniach

wydatki związane z przeglądem urządzeń na oczyszczalni.

zwrot kosztów podróży służbowych

opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według stawki 2012 roku

Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 316.872 zł zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z realizację zadań  związanych z wdrożeniem ustawy śmieciowej, która wchodzi w życie od 1 lipca 2013 roku. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla jednego pracownika, zakup oprogramowania i komputera, oraz środki na usługi związane z odbiorem śmieci z gospodarstw domowych.

W kwocie 10.003 zł zabezpieczyliśmy środki  na kompleksową usługę odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane środki   zostaną wykorzystane między innymi na:

- zakup  roślin ozdobnych do zagospodarowania terenów zielonych,

- zakup  paliwa do kosiarek

- niezbędne materiały do wykonania prac z utrzymaniem zieleni na terenie całej gminy

Oświetlenie uliczne

zabezpieczono środki na   opłatę związaną za zużyciem i konserwacją energii oświetlenia ulicznego na terenie gmin

Pozostała działalność

zabezpieczono środki na opłatę składki do Związku Gmin w wysokości 10.700 zł

opłata za usługi pozostałe / w kwocie 10.000 zł zaplanowano wydatki na opłatę do Związku Gmin za trzy miejsca w schronisku za bezdomne psy/

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na opłatę za utylizację odpadów, które odbierane są od rolników.

Ponadto zostały zaplanowane środki w kwocie 18.000 zł, które będą   wykorzystane między innymi na zakup nagród dla szkół za udział w konkursach związanych z ochroną środowiska, na organizację spotkań w szkole na „ Dzień Niezapominajki”, zakup artykułów na „ Sprzątanie Świata”, wyjazdy na szkolenia związane z ochroną środowiska, oraz wydatki związane z realizacją programu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Na terenie naszej gminy znajduje się Gminna Biblioteka w Bulkowie i dwie filie biblioteczne w miejscowościach Nowe Łubki i Blichowo.

Zatrudnione są cztery bibliotekarki i jedna sprzątaczka..

Po jednej osobie w Blichowie i Nowych Łubkach oraz trzy osoby w Bulkowie.

W budżecie środki dla bibliotek zaplanowano w wysokości 270.000 zł w formie dotacji i będą przekazywane miesięcznie na wyodrębnione konto.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 5.000 zł na adaptację budynku starej szkoły w Łubkach Nowych na świetlicę wiejską i bibliotekę.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

W dziale tym zostały zabezpieczone środki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-kulturalnych na terenie naszej gminy.

Będą to między innymi takie imprezy jak:

- Rajd rowerowy o Puchar Wójta Gminy

- Różne rozgrywki młodzieży szkolnej, które będą prowadzone na sali gimnastycznej w Bulkowie i na terenie gminy.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »