| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/360/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie nadania statutu Klubu Nauczyciela w Sochaczewie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Nr 13 poz. 406 z póź. zm) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Klubowi Nauczyciela w Sochaczewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LX/570/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 lipca 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/360/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 28 maja 2013 r.

STATUT

KLUBU NAUCZYCIELA W SOCHACZEWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Klub Nauczyciela w Sochaczewie zwany dalej Klubem działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz.721) i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 101, poz.1178, Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz.136) tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 406 z późn. zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Klubu jest Gmina Miasto Sochaczew.

§ 3. Klub Nauczyciela jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Organizatora.

§ 4. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Sochaczewie przy ul. H. Sawickiej 5. Terenem działania Klubu jest miasto Sochaczew.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. Celem Klubu jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

§ 6. W celu spełnienia swych zadań Klub gromadzi, przechowuje i udostępnia dobra kultury. Klub jest instytucją o charakterze kulturalno - oświatowym. Klub współpracuje z innymi instytucjami kultury.

Działalność Klubu służy realizacji polityki kulturalnej Gminy w celu rozwoju, zaspokojenia społecznych i indywidualnych potrzeb kulturalnych środowiska oświatowego.

§ 7. Do głównych zadań Klubu należy w szczególności:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych środowiska,

2) upowszechnianie kultury teatralnej, filmowej, plastycznej, literackiej i tańca w istniejących sekcjach,

3) organizowanie imprez kulturalnych,

4) prowadzenie działalności instrukcyjno - merytorycznej

5) organizowanie plenerów, wystaw, imprez estradowych, koncertów, spektakli, kursów teatralnych i tanecznych, odczytów oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

6) upowszechnianie i organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej (kursy języków obcych),

7) udzielanie pomocy instruktorom amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie doboru treści metod i form działania,

8) gromadzenie i udostępnianie materiałów repertuarowych informacyjno- bibliograficznych i metodycznych,

9) realizacja imprez zleconych,

10) prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 8. Organizację wewnętrzną Klubu określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Klubu po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Sochaczew działającego w imieniu Organizatora.

§ 9. Wynagrodzenia pracowników Klubu określone są na podstawie regulaminu wynagradzania.

§ 10. Klubem zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sochaczew w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 11. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Klubu, czuwa nad mieniem Klubu i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania dyrektora Klubu należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2) ogólny nadzór nad dobrami kultury oraz majątkiem Klubu,

3) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

4) przedstawienie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków remontowych,

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Klubu oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 12. Majątek Klubu może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Klubu oraz innych celów wynikających ze statutu.

§ 13. Klub Nauczyciela w Sochaczewie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej Klubu Nauczyciela w Sochaczewie jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. Wysokość rocznej dotacji dla Klubu Nauczyciela w Sochaczewie ustala Rada Miejska.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczew.

§ 15. 1. Przychodami Klubu są w szczególności.

1. wpływy uzyskane z prowadzenia działalności,

2. dotacje z budżetu,

3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

4. inne źródła.

§ 16. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. Dyrektora i głównego księgowego lub osoby przez nich upoważnionej.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Statut Klubu Nauczyciela nadaje Rada Miejska w Sochaczewie.

2. Zasady korzystania z obiektu są ustalane z zarządzającym w drodze pisemnego porozumienia.

3. Przekształcenia, podziału i likwidacji Klubu może dokonać Rada Miejska w Sochaczewie na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

4. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »