| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/178/2013 Rady Gminy Sochaczew

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Żdżarów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity
w Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr XXVI/112/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 lipca 2012 r., stwierdzając zgodność z ustaleniami obowiązującegoStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy SochaczewRada Gminy Sochaczew uchwala co następuje:

Rozdział 1.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. 1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu gminy Sochaczew, położonego we wsiŻdżarówi oznaczonego
na rysunku planu, będącymzałącznikiem nr 1do niniejszej uchwały, symbolem35.33 PU.

2. Niniejszym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew ustala się :

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym wskaźniki intensywności zabudowy, linie zabudowy, gabaryty obiektów, maksymalną wysokość zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu;

7) stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu.

3. Z uwagi na niewystępowanie problematyki, plan nie określa :

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających specjalnej ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzaniai użytkowania terenu,

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

4. Załącznikami do niniejszej uchwały będącymi jej integralną częścią są :

1) Część graficzna (rysunek planu sporządzony na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1 000), stanowiącazałącznik nr 1.

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiącezałącznik nr 2.

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącezałącznik nr 3.

5. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) uchwale-należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Sochaczew, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej,

2) planie-należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który stanowią ustalenia niniejszej uchwały (wraz z załącznikami), o ile z treści uchwały nie wynika inaczej,

3) rysunku planu-należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 stanowiącyzałącznik nr 1do uchwały,

4) obszarze– należy przez to rozumieć teren ograniczony pokazanymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem liczbowo-literowym,

5) przepisach odrębnych- należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

6) przeznaczeniu terenu– należy przez to rozumieć ustalony planem zespół działań możliwych do realizacji w obszarze na warunkach ustalonych planem,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku lub fragment ściany budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi; nieprzekraczanie to nie dotyczy elementów architektonicznych budynku takich jak: wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokiennik oraz innych detali wystroju zewnętrznego budynku,

8) działce budowlanej– należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,

9) powierzchni sprzedaży– należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnię magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.),

10) korytarzu elektroenergetycznym- należy przez to rozumieć teren znajdujący się w strefie oddziaływania istniejącej linii elektroenergetycznej, którego granice pokazano na rysunku planu,

11) tytule prawnym– należy przez to rozumieć prawo własności, użytkowania, zarządu oraz inne prawa wynikające z umów cywilnoprawnych, przy czym pojęcia i określenia użyte w planie, a wyżej nie zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami ich interpretacji.

6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolem liczbowo - literowym przypisanym do obszaru,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) granice korytarza elektroenergetycznego,

5) charakterystyczne wymiary.

Rozdział 2.

USTALENIA  DOTYCZĄCE:  PRZEZNACZENIA  TERENÓW,
ZASAD  OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA  ŁADU  PRZESTRZENNEGO  ORAZ  ZASAD I WSKAŹNIKÓW  KSZTAŁTOWANIA  ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

§ 2. Ustala się, że obszar oznaczony narysunku planubędącymzałącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały symbolem35.33 PUprzeznaczony jest pod realizacjęzabudowy produkcyjnej lub usługowej (w tym składowej), przy zachowaniu następujących zasad i warunków jego zagospodarowania:

1) Realizacja zagospodarowania na każdej z działek budowlanych w obrębie obszaru wymaga uwzględnienia (oprócz pozostałych ustaleń planu) następujących elementów :

a) zieleni towarzyszącej o funkcjach izolacyjnych i estetycznych wraz z elementami małej architektury i systemem dróg wewnętrznych oraz parkingów,

b) ujednoliconego systemu informacji wizualnej i reklamowej,

c) akcentowania formami przestrzennymi stref wejściowych budynków,

d) uporządkowanego rytmu podziałów, z zastosowaniem modularności na elewacjach budynków od strony drogi publicznej,

e) wzajemnego usytuowania budynków według czytelnej kompozycji przestrzennej.

2) Wielkość łącznej powierzchni zabudowy budynków w stosunku do powierzchni każdej działki budowlanej ustala się na maksymalnie 50%.

3) Wskaźnik intensywności zabudowy dla każdej działki budowlanej ustala się od 0,2 do 1,0.

4) Ustala się, że przy zachowaniu przepisów odrębnych wysokość budynków nie może przekroczyć 15,00 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku, przy czym niezbędne elementy inżyniersko-technologiczne i reklamowe mogą mieć wysokość do 30,00 m.

5) Dachy budynków ustala się jako płaskie lub dachy dwuspadowe, jednospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych do 30º.

6) Ustala się, że przy zachowaniu przepisów odrębnych w obszarze dopuszczalna jest realizacja na każdej działce budowlanej jednego mieszkania o charakterze służbowym, t. j. mieszkania służącego potrzebom właściciela obiektów produkcyjnych bądź usługowych, usytuowanego w ramach kubatury budynku produkcyjnego bądź usługowego lub realizowanego w formie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bez wydzielania dla tego mieszkania lub budynku odrębnej działki budowlanej.

7) Ustala się, że przy zachowaniu przepisów odrębnych dopuszczalne jest zachowanie istniejącego w północnej części obszaru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem go na cele mieszkaniowe osób związanych z działalnością obiektów w obszarze, z możliwością jego modernizacji i niewielkiej rozbudowy zwiększającej powierzchnię użytkową budynku o co najwyżej 20%. Dopuszcza się także zmianę przeznaczenia części lub całości tego budynku na cele produkcyjne lub usługowe w sposób nie kolidujący z pozostałymi ustaleniami planu.

8) Ogrodzenie działki budowlanej od strony drogi publicznej (krajowej nr 50, oznaczonej na rysunku planu jako element informacyjny planu Płońsk – Grójec, Poznań, Warszawa), do której przylega obszar, winno odznaczać się wysokim poziomem estetycznym i użytkowym, z wykluczeniem ogrodzenia żelbetowego prefabrykowanego i siatki na słupkach.

Rozdział 3.

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

§ 3. Dla obszaru, o którym mowa w §2, ustala się następujące warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska i przyrody :

1) Za wyjątkiem zgodnych z przepisami odrębnymi obiektów budowlanych z zakresu łączności publicznej w obszarze wyklucza się realizację przedsięwzięć ,,mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”, a dopuszcza się realizację przedsięwzięć ,,mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” - w rozumieniu przepisów odrębnych obowiązujących na dzień uchwalenia niniejszego planu.

2) W obszarze wyklucza się realizację ,,zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii” i ,,zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii” w rozumieniu przepisów odrębnych obowiązujących na dzień uchwalenia niniejszego planu.

3) Uciążliwość obiektów produkcyjnych i usługowych (w tym składowych) zlokalizowanych w obszarze nie może wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor lub zarządca ma tytuł prawny. W tym celu w obszarze dopuszcza się realizację nie tylko zieleni izolacyjnej, lecz także technicznych urządzeń ochrony przed uciążliwościami na tyle skutecznych, aby warunek ten mógł być dotrzymany.

4) Dla obszaru nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku (w rozumieniu przepisów odrębnych).

5) Minimalną powierzchnię biologicznie czynną dla każdej działki budowlanej w obrębie obszaru ustala się w wielkości minimum 15%

6) Przy zachowaniu przepisów odrębnych ogrodzenia, a także inne obiekty i urządzenia budowlane wystające ponad poziom terenu sytuować w odległości nie mniejszej niż 3,00 m od górnej krawędzi rowu melioracji podstawowej – Kanału Lubiejewskiego, biegnącego w styczności z zachodnią granicą obszaru.

Rozdział 4.

USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

§ 4. Dla obszaru, o którym mowa w §2, ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości :

1) Nie wyznacza się granic obszarów wymagających obowiązkowo przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2) W wyniku podziału terenu na działki budowlane, należy zachować wartości użytkowe zgodne z przeznaczeniem w planie wszystkich fragmentów terenu podlegającego podziałowi.

3) Przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i przepisów odrębnych w obszarze dopuszcza się wydzielenie działki przeznaczonej pod realizację drogi wewnętrznej o szerokości pasa drogowego minimum 8,00 m z trójkątnym poszerzeniem pasa drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną (krajową nr 50, oznaczoną na rysunku planu jako element informacyjny planu Płońsk – Grójec, Warszawa, Poznań) lub z drogą wewnętrzną równoległą do drogi krajowej nr 50 o długościach boków trójkąta równoległych do osi jezdni równych co najmniej 5 m. W przypadku wydzielania w/wym. drogi wewnętrznej jako nieprzelotowej (,,ślepej”) należy ją zakończyć placykiem do zawracania o wymiarach minimum 12,50 m x 12,50 m. Odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od granic pasa drogowego drogi wewnętrznej ustala się na minimum 6,00 m.

4) Minimalną szerokość frontu działki budowlanej (mierzoną w linii zabudowy od strony drogi krajowej lub wewnętrznej) ustala się na 25,00 m.

5) Minimalną powierzchnię każdej nowo wydzielonej działki budowlanej ustala się na 1500 m2.

6) Dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w pkt 4 i 5 w przypadku konieczności wydzielenia działek budowlanych, na których realizowane byłyby wyłącznie urządzenia infrastruktury technicznej lub droga wewnętrzna, o której mowa w pkt 3.

7) Kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do linii rozgraniczającej drogi publicznej (krajowej) lub w stosunku do osi drogi wewnętrznej winien się zawierać pomiędzy 700a 900.

8) W trakcie wydzielania działek budowlanych w obszarze należy przewidzieć działkę o wymiarach 2,00 m x 3,00 m pod realizację elektroenergetycznej stacji transformatorowej, a w trakcie realizacji zagospodarowania uwzględnić trasy linii elektroenergetycznych (napowietrznych lub kablowych).

Rozdział 5.

USTALENIA DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I KOMUNIKACJI

§ 5. Dla obszaru, o których mowa w §2, ustala się następujące warunki
i wymagania w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji :

1) W oparciu o istniejące i projektowane na terenie gminy Sochaczew uzbrojenie terenu ustala się docelowe wyposażenie obszaru w następujące urządzenia infrastruktury technicznej :

a) przewody i urządzenia wodociągowe;

b) przewody i urządzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

c) przewody i urządzenia elektroenergetyczne i oświetleniowe;

d) przewody i urządzenia telekomunikacyjne;

e) przewody i urządzenia gazowe; przy czym dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych oraz innych ustaleń planu.

2) W obszarze dopuszcza się odprowadzanie ścieków przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych z ich okresowym wywozem na oczyszczalnię ścieków miasta Sochaczewa - w okresie przejściowym, do czasu uzyskania warunków operatora kanalizacji sanitarnej.

3) Wprowadza się obowiązek podczyszczania ścieków przemysłowych, o przekroczonych w stosunku do przepisów odrębnych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń zawartych w tych ściekach, na oczyszczalniach zakładowych zlokalizowanych na terenie, do którego inwestor lub zarządca ma tytuł prawny (przed ich wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej lub odprowadzeniem do szczelnego zbiornika bezodpływowego).

4) W obrębie obszaru dopuszcza się utrzymanie istniejących przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb, przy zachowaniu przepisów odrębnych, przy czym nowe przewody i urządzenia z zakresu tej infrastruktury lokalizować należy w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy.

5) W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od zasady określonej w pkt 4 t. j. dopuszcza się budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej wewnątrz terenu ograniczonego pokazaną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy.

6) W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych elementów zagospodarowania z istniejącą w obrębie obszaru infrastrukturą techniczną, należy przebudować kolidujące fragmenty infrastruktury technicznej, przy zachowaniu przepisów odrębnych.

7) Wprowadza się obowiązek odprowadzania ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i parkingów - według wymagań przepisów odrębnych.

8) Przy zachowaniu przepisów odrębnych dopuszcza się gromadzenie wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych na wody opadowe z ich wtórnym wykorzystaniem do celów przeciwpożarowych, sanitarno-porządkowych
i nawodnieniowych.

9) Ustala się zasadę gromadzenia odpadów stałych o charakterze komunalnym w indywidualnych pojemnikach przystosowanych do segregacji tych odpadów z ich okresowym wywozem w ramach systemu utylizacji odpadów gminy Sochaczew, a także zasadę, że ewentualne odpady niebezpieczne (w rozumieniu przepisów odrębnych), związane z funkcjonowaniem produkcji lub usług podlegają utylizacji przez specjalistyczne jednostki utylizacji działające w oparciu o przepisy odrębne.

10) Ustala się docelowe zaopatrzenie w gaz ziemny gazociągiem średniego ciśnienia - na warunkach określonych przez operatora sieci gazowej.

11) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zaspokojenie potrzeb elektroenergetycznych poprzez budowę linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę elektroenergetycznej stacji transformatorowej (nasłupowej lub kontenerowej) - na warunkach określonych przez operatora sieci elektroenergetycznej,

b) możliwość lokalizacji stacji transformatorowej na wydzielonej działce o wymiarach 2,00 m x 3,00 m, z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej,

c) możliwość wykorzystywania energii elektrycznej do celów technologicznych i do celów grzewczych.

12) Ustala się budowę przewodów i urządzeń telekomunikacyjnych i przyłączenia do tych przewodów i urządzeń - na warunkach określonych przez operatora sieci telekomunikacyjnej.

13) Ustala się następującą obsługę komunikacyjną obszaru :

a) obsługę komunikacyjną obszaru zapewnić poprzez drogę wewnętrzną (równoległą do drogi krajowej nr 50), prowadzącą od istniejącej drogi gminnej, włączonej do drogi krajowej nr 50 poprzez skrzyżowanie, znajdujące się na południowy-wschód od obszaru;

b) dopuszcza się awaryjną obsługę komunikacyjną obszaru jednym, istniejącym zjazdem bezpośrednim od przylegającej do obszaru drogi krajowej nr 50.

14) Zagospodarowanie terenu każdej działki budowlanej w obszarze musi uwzględnić pełne pokrycie potrzeb w zakresie parkowania pojazdów związanych z funkcjonowaniem produkcji lub usług (w tym składowania) według następujących minimalnych wskaźników :

a) dla obiektów handlowych – 2 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych na każde 100 m2powierzchni użytkowej;

b) dla obiektów usługowych innych (w tym składowych) – 1,5 miejsca parkingowego dla samochodów osobowych na każde 100 m2powierzchni użytkowej oraz miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych według potrzeb;

c) dla obiektów produkcyjnych – 2,5 miejsca parkingowego dla samochodów osobowych na każde 100 m2powierzchni użytkowej oraz miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych według potrzeb; przy czym co najmniej 3% każdych w/wym. miejsc parkingowych dla samochodów osobowych musi być przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

15) Zagospodarowanie terenu każdej działki budowlanej w obszarze musi uwzględniać urządzenie parkingu dla rowerów w ilości minimum 4,0% wymaganej minimalnej ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

Rozdział 6.

USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA ORAZ OGRANICZEŃ W UŻYTKOWANIU TERENU.

§ 6. Dla obszaru, o którym mowa w §2, ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu :

1) W obrębie korytarza elektroenergetycznego dopuszcza się realizację budynków oraz innych obiektów budowlanych wyłącznie na warunkach przepisów odrębnych regulujących sprawy odległości obiektów budowlanych od napowietrznych linii elektroenergetycznych; w przypadku likwidacji lub przebudowy linii na kablową niniejsze ograniczenia nie obowiązują.

2) Ustala się maksymalną łączną powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych, które mogą być zrealizowane w obszarze w wielkości 1000 m2.

Rozdział 7.

§ 7. Dla obszaru, o którym mowa w §2, ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu w wysokości 0%.

Rozdział 8.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. 1. W granicach terenu objętego niniejszym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew zatwierdzony uchwałą nr L/211/2002 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 sierpnia 2002 r..

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ćwikliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/178/2013
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.JPG

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/178/2013
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/178/2013
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »