| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 21/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Na podstawie art. 40 ust. 1   w związku z   art. 69 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594 i   645) oraz art. 6r ust. 3   w związku z   art. 3   ust. 2a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz zgodnie z   §3 ust. 1, 2, §9 ust. 3   oraz §13 ust. 3   Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego – Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,   na których zamieszkują mieszkańcy na stałe bądź okresowo oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne   i zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w   granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród w   szczególności ilość odpadów komunalnych oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości.  

2.   Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów wytworzonych łącznie przez jednego mieszkańca wynosi 30 kg na miesiąc.  

§ 2.  

1.   Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomość, na której   zamieszkują mieszkańcy na stałe bądź okresowo w   zabudowie jednorodzinnej i   zagrodowej   , w   przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował, że   będzie zbierał i   oddawał odpady komunalne w   sposób selektywny   w:  

a)   Pojemnik o   pojemności odpowiadającej co najmniej 120l na odpady zmieszane pozostałe po sortowaniu z   napisem „ ODPADY ZMIESZANE”;  

b)   worek o   pojemności odpowiadającej 120l oznaczony napisem „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;  

c)   worek o   pojemności odpowiadającej 60l lub 120 l oznaczony napisem „SZKŁO” na szkło;  

d)   worek o   pojemności odpowiadającej 60 l lub 120l oznaczony napisem „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

2.   Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomość, na której   zamieszkują mieszkańcy na stałe bądź okresowo w   zabudowie jednorodzinnej i   zagrodowej,   w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował,   że nie będzie zbierał i   oddawał odpadów komunalnych w   sposób selektywny   w pojemnik na odpady zmieszane o   pojemności co najmniej 120l.  

3.   Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomość, na której   zamieszkują mieszkańcy na stałe bądź okresowo w   zabudowie wielorodzinnej,   w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował, że   będzie zbierał i   oddawał odpady komunalne w   sposób selektywny   w:  

a)   pojemnik o   pojemności odpowiadającej co najmniej 1,1 m3 na odpady zmieszane pozostałe po sortowaniu z   napisem „ ODPADY ZMIESZANE”;  

b)   „gniazdo” złożone z   co najmniej 2   pojemników o   pojemności 1,1m3 na odpady segregowane, zlokalizowane w   miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości, oznaczonych napisami: „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe oraz napisem „SZKŁO” na szkło;  

c)   pojemniki o   pojemności odpowiadającej co najmniej 1,1 m3 oznaczone napisem „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

Dopuszcza się stosowanie worków z   tworzyw sztucznych, zawierających frakcję odpadów zielonych wysegregowanych „u źródła”, a   następnie umieszczonych w   pojemniku zbiorczym.  

4.   Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomość, na której   zamieszkują mieszkańcy na stałe bądź okresowo w   zabudowie wielorodzinnej   , w   przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował, że   nie będzie zbierał i   oddawał odpadów komunalnych w   sposób selektywny   w pojemnik o   pojemności odpowiadającej co najmniej 1,1 m3 na odpady zmieszane z   napisem „ODPADY ZMIESZANE”  

5.   Właściciel nieruchomości,   na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne   , który zadeklarował,   że będzie zbierał i   oddawał odpady komunalne w   sposób selektywny   zobowiązany jest do wyposażenia:  

a)   budynków, lokali użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, przychodnie i   gabinety lekarskie w   pojemniki o   pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 2   litrom na każdego pracownika, ucznia, pacjenta, interesanta: pojemniki z   napisami „ODPADY ZMIESZANE” na odpady pozostałe po sortowaniu, pojemniki lub worki z   napisami „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z   napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z   napisami „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

b)   lokali handlowych w   pojemniki o   pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 30 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 120 litrów: pojemniki z   napisami „ODPADY ZMIESZANE” na odpady pozostałe po sortowaniu, pojemniki lub worki z   napisami „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z   napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z   napisami „ ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

c)   lokali gastronomicznych, w   tym ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, w   pojemniki o   pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 20 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż 120 litrów: pojemniki z   napisami „ODPADY ZMIESZANE” na odpady pozostałe po sortowaniu, pojemniki lub worki z   napisami „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe , pojemniki lub worki z   napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z   napisami „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

d)   ulicznych punktów szybkiej konsumpcji w   pojemniki o   pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 120 litrom: pojemniki z   napisami „ODPADY ZMIESZANE” na odpady pozostałe po sortowaniu, pojemniki lub worki z   napisami „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z   napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z   napisami „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

e)   zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych, w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych, w   pojemniki o   pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 120 litrom na każdych 10 pracowników: pojemniki z   napisami „ODPADY ZMIESZANE” na odpady pozostałe po sortowaniu, pojemniki lub worki z   napisami „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z   napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z   napisami „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

f)   domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o   podobnej funkcji w   pojemniki o   pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 20 litrom na jedno łóżko: pojemniki z   napisami „ODPADY ZMIESZANE” na odpady pozostałe po sortowaniu, pojemniki lub worki z   napisami „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z   napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z   napisami „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

g)   pól namiotowych, plaż, parków, miejsc grillowych, niezabudowanych działek budowlanych oraz rekreacyjnych w   pojemniki o   pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 120 litrom na nieruchomość: pojemniki z   napisami „ODPADY ZMIESZANE” na odpady pozostałe po sortowaniu, pojemniki lub worki z   napisami „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z   napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z   napisami „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

h)   targowisk w   pojemniki o   pojemności odpowiadającej łącznie 1000 l na każde 1000 m2 powierzchni: pojemniki z   napisami „ODPADY ZMIESZANE” na odpady pozostałe po sortowaniu, pojemniki lub worki z   napisami „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z   napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z   napisami „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

i)   innych nieruchomości wyżej nie wymienionych w   pojemniki o   pojemności odpowiadającej łącznie 3   l na jednego pracownika, jednak nie mniej niż 120 litrów: pojemniki z   napisami „ODPADY ZMIESZANE” na odpady pozostałe po sortowaniu, pojemniki lub worki z   napisami „PAPIER I   TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z   napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z   napisami „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.  

6.   Właściciel nieruchomości, na której   nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne   , który zadeklarował, że   nie będzie zbierał i   oddawał odpadów komunalnych w   sposób selektywny   , zobowiązany jest do wyposażenia:  

a)   budynków, lokali użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, przychodnie i   gabinety lekarskie w   pojemniki na odpady zmieszane o   pojemności odpowiadającej co najmniej 2   litrom na każdego pracownika, ucznia, pacjenta, interesanta z   napisami „ ODPADY ZMIESZANE”.  

b)   lokali handlowych w   pojemniki na odpady zmieszane o   pojemności odpowiadającej co najmniej 30 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 120 litrów napisem „ODPADY ZMIESZANE”.  

c)   lokali gastronomicznych, w   tym ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, w   pojemniki na odpady zmieszane o   pojemności odpowiadającej co najmniej 20 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż 120 litrów z   napisem „ODPADY ZMIESZANE”.  

d)   ulicznych punktów szybkiej konsumpcji w   pojemniki na odpady zmieszane o   pojemności odpowiadającej co najmniej 120 litrom z   napisem „ODPADY ZMIESZANE”.  

e)   zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych, w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych, w   pojemniki na odpady zmieszane o   pojemności odpowiadającej co najmniej 120 litrom na każdych 10 pracowników z   napisem „ODPADY ZMIESZANE”.  

f)   domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o   podobnej funkcji w   pojemniki na odpady zmieszane o   pojemności odpowiadającej co najmniej 20 litrom na jedno łóżko z   napisem „ODPADY ZMIESZANE”.  

g)   pól namiotowych, plaż, parków, miejsc grillowych, niezabudowanych działek budowlanych oraz rekreacyjnych w   pojemniki na odpady zmieszane o   pojemności odpowiadającej co najmniej 120 litrom na nieruchomość z   napisem „ODPADY ZMIESZANE”.  

h)   targowisk w   pojemniki na odpady zmieszane o   pojemności 1000 l na każde 1000 m2 powierzchni z   napisem „ODPADY ZMIESZANE”.  

i)   innych nieruchomości wyżej nie wymienionych w   pojemniki na odpady zmieszane o   pojemności 3   l na jednego pracownika, jednak nie mniej niż 120 litrów z   napisem „ODPADY ZMIESZANE”.  

§ 3.  

1.   W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na   nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy   , w   przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował, że   będzie zbierał i   oddawał odpady w   sposób selektywny   odbierane będą:  

1)   zmieszane odpady komunalne pozostałe po sortowaniu – w   każdej ilości,  

2)   szkło białe i   kolorowe, papier i   makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, zebrane w   sposób selektywny – w   każdej ilości,  

3)   odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, w   tym przeterminowane leki i   chemikalia, opony, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, zebrane w   sposób selektywny – w   każdej ilości.  

4)   odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych we własnym zakresie w   gospodarstwach domowych – w   każdej ilości.  

Odpady budowlane i   rozbiórkowe muszą być gromadzone w   kontenerach lub workach przeznaczonych do odpadów budowlanych i   rozbiórkowych dostarczonych na podstawie umowy cywilno – prawnej pomiędzy właścicielem nieruchomości oraz przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  

2.   Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w   worki lub kontenery na odpady budowlane i   rozbiórkowe.  

3.   W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na   nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy   , w   przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował, że   nie będzie zbierał i   oddawał odpadów w   sposób selektywny   odbierane będą:  

a)   zmieszane odpady komunalne – w   każdej ilości.  

b)   odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, w   tym przeterminowane leki i   chemikalia, opony, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny – w   każdej ilości.  

c)   odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych we własnym zakresie w   gospodarstwach domowych – w   każdej ilości.  

Odpady budowlane i   rozbiórkowe muszą być gromadzone w   kontenerach lub workach przeznaczonych do odpadów budowlanych i   rozbiórkowych dostarczonych na podstawie umowy cywilno – prawnej pomiędzy właścicielem nieruchomości oraz przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w   worki lub kontenery na odpady budowlane i   rozbiórkowe.  

4.   W zamian za uiszczoną opłatę za pojemnik na odpady komunalne odbierane są powstałe   na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy   , a   powstają odpady komunalne, w   przypadku gdy właściciel zadeklarował,   że będzie zbierał i   oddawał odpadów w   sposób selektywny   :  

1)   odpady komunalne pozostałe po sortowaniu – w   ilości zależnej od pojemności posiadanych pojemników na zmieszane odpady komunalne,  

2)   szkło białe i   kolorowe, papier i   makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, zebrane w   sposób selektywny – w   ilości odpowiadającej pojemności posiadanych pojemników na odpady posegregowane.  

Pojemność pojemników na odpady pozostałe po sortowaniu oraz pojemników na odpady posegregowane określona jest w   § 2   ust. 5   niniejszej uchwały.  

Suma pojemności odpadów: pozostałych po sortowaniu oraz odpadów zebranych i   oddawanych w   sposób selektywny jednorazowo, nie może przekroczyć pojemności zadeklarowanego pojemnika na odpady komunalne.  

5.   W zamian za uiszczoną opłatę za pojemnik na zmieszane odpady komunalne odbierane są powstałe   na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy   , a   powstają odpady komunalne, w   przypadku gdy właściciel zadeklarował,   że nie będzie zbierał i   oddawał odpadów w   sposób selektywny   odpady zmieszane w   ilości zależnej od wielkości posiadanych pojemników na zmieszane odpady komunalne.  

§ 4.  

1.   Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny oraz zużyte opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory odbierane będą od   właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne   na podstawie odrębnej, indywidualnej umowy z   przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  

2.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe od właścicieli nieruchomości,   na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne   odbierane będą, na podstawie odrębnej, indywidualnej umowy z   przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  

§ 5.  

Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, zebrane niezgodnie z   zasadami określonymi w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku obowiązującym na terenie poszczególnych Gmin:   Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród   , traktowane są jako odpady zmieszane.  

§ 6.  

1.   Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Odpady komunalne opisane w   § 3   ust. 1   pkt 3   będą odbierane na zasadzie mobilnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z   harmonogramami odbioru ustalonymi przez Związek Gmin Regionu Płockiego z   podmiotem odbierającym odpady komunalne, z   którym Związek Gmin Regionu Płockiego zawarł umowę na odbiór lub odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

3.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów przeprowadzanych we własnym zakresie w   gospodarstwach domowych odbierane będą w   miarę potrzeb.  

§ 7.  

1.   Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nastąpi po zapewnieniu przez właściciela nieruchomości możliwości swobodnego dostępu do pojemników.  

2.   Odpady komunalne, o   których mowa w   § 2   należy przekazywać przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne, z   którymi Związek Gmin Regionu Płockiego zawarł umowę na odbiór lub odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

§ 8.  

Traci moc uchwała nr 49/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z   dnia 12 marca 2013 roku.  

§ 9.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.  

§ 10.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 11.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż z   dniem 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  


Andrzej Paweł   Dwojnych

 


Załącznik do Uchwały Nr 21/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »