| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/222/2013 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr VI/186/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wzór deklaracji określony uchwałą jw. otrzymuje treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się do zmienianej uchwały §3 o treści:

stala się następujące miejsce i termin składania deklaracji, o której mowa w §1:

1. Deklarację właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Magnuszewie ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML,

b) układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

c) deklaracje mogą być przesyłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

d) deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U Nr 64 poz. 565 z późn. zm.)..

§ 3. Określone w zmienianej uchwale §3 i §4 otrzymują numery §4 i §5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Wdowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/222/2013
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/222/2013
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »