Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7665

Uchwała nr VI/17/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ppkty b, c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 15.805.729,20 zł.,

2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 385.771,30 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 65.758.353,00 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 57.077.545,61 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie: 8.680.807,39 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 17.488.722,13 zł.,

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 1.618.764,23 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 394.468,90 zł.,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.173.646,34 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.094.253,23 zł.,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 445.117,89 zł.

4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 72.308.353,00 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 58.316.699,10 zł.,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.991.653,90 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.550.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Pułtusk w kwocie 3.410.000,00 zł.,

2) kredytów w kwocie 3.140.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.762.868,24 zł. (wolne środki 172.868,24 zł., z emisji papierów wartościowych 4.590.000,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.762.868,24 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 914.504,24 zł., pożyczek w wysokości 288.364,00 zł., emisji papierów wartościowych w wysokości 3.560.000,00 zł.).

3. Przychody budżetu w wysokości 11.312.868,24 zł., rozchody w wysokości 4.762.868,24 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla:

1) instytucji kultury,

2) przedszkoli niepublicznych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 r. i lata następne.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dochody

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Wydatki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

L. p.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2010 r.

1

2

3

4

1.

Dochody

65 758 353,00

2.

Wydatki

72 308 353,00

3.

Wynik budżetu

- 6 550 000,00

Przychody ogółem:

11 312 868,24

1.

Kredyty

§ 952

3 140 000,00

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku j. s. t.

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8 000 000,00

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

172 868,24

Rozchody ogółem:

4 762 868,24

1.

Spłaty kredytów

§ 992

914 504,24

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

288 364,00

3.

Spłaty pożyczek
otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

3 560 000,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

L. p.

Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono
rachunek dochodów

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

1.

Szkoły podstawowe - 80101

224 000,00

316 435,00

a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku

5 000,00

11 824,66

b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi

153 000,00

158 945,51

c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi

39 000,00

110 348,98

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach

5 000,00

6 127,48

e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie

12 000,00

16 624,47

f) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie

10 000,00

12 563,90

2.

Przedszkola - 80104

16 000,00

17 265,95

a) Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami integracyjnymi

16 000,00

17 265,95

3.

Gimnazja - 80110

50 000,00

56 717,10

a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku

20 000,00

20 568,06

b) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku

30 000,00

36 149,04

4.

Instytucje kultury fizycznej - 92604

35 000,00

50 312,91

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku

35 000,00

50 312,91

5.

Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju - 85413

320 404,38

320 404,38

a) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi

320 404,38

320 404,38

Ogółem

645 404,38

761 135,34

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

L. p.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

1.

921

92113

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

465 000,00

2.

921

92116

Pułtuska Biblioteka Publiczna

735 786,63

3.

921

92118

Muzeum Regionalne w Pułtusku

432 600,00

4.

801

80104

Niepubliczne przedszkole "Urwis"

190 000,00

5.

801

80104

Przedszkole niepubliczne "Wisienka"

50 000,00

6.

801

80104

Niepubliczne Przedszkole Britisch School 'Clever'

70 000,00

Ogółem

1 943 386,63

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem

z tego:

Zakres porozumienia lub umowy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

801

Oświata i wychowanie

20 000,00

7 000,00

7 000,00

-

80104

Przedszkola

20 000,00

-

-

zwrot poniesionych wydatków
w przedszkolach

80104

Przedszkola

7 000,00

7 000,00

zwrot dotacji w przedszkolu Winnica

852

Pomoc społeczna

-

5 000,00

5 000,00

-

85295

Pozostała działalność

5 000,00

5 000,00

pomoc finansowa dla Gminy Gzy
z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym podczas katastrofy budowlanej spowodowanej wybuchem gazu w budynku mieszkalnym

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

141 198,00

141 198,00

141 198,00

-

92116

Biblioteki

141 198,00

141 198,00

141 198,00

prowadzenie publicznej biblioteki

Ogółem

161 198,00

153 198,00

153 198,00

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

L. p.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

I.

DOCHODY

1.

756

75618

Wpływy z opłat za zezwolenie
na sprzedaż alkoholu

674 820,30

II.

WYDATKI

1.

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

674 820,30

Ogółem:

674 820,30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Kwiatkowski


Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Burmistrz Miasta Pułtusk


Wojciech Dębski


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

W uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wynikających z otrzymanych decyzji finansowych, wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, analiz związanych z realizacją budżetu.

I. W planie dochodów budżetu dokonuje się zmian wg niżej podanej klasyfikacji budżetowej:

1) decyzja Ministra Finansów Nr ST5/4822/73g/BKU/10 - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 12.120,00 zł. - dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 otrzymanej na wniosek złożony przez Gminę z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zdarzenia losowe;

2) zwiększa się dochody budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" z tytułu wpływów z usług i wpływów z różnych dochodów, w tym:

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" § 0970 - kwota 230,00 zł.,

- rozdz. 80104 "Przedszkola" § 0830 - kwota 53.030,00 zł. i § 0970 - kwota 6.071,00 zł.,

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne" § 0830 - kwota 8.500,00 zł.,

- rozdz. 70005 "Wpływy z najmu" - ZS Nr 2 § 0750 - kwota 10.000,00 zł.;

3) zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dz. 756 rozdz. 75618 - kwota 223.820,30 zł.;

4) zmniejsza się planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze względu na zakończenie programu lub przesunięcie terminu realizacji na rok 2011, w tym:

- zakończenie zadania pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby - Głódki" - zmniejszenie - dz. 601 rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" § 6207 o kwotę 619.331,71 zł. do wysokości dofinansowania 960.000,00 zł.,

- zmniejsza się dochody planowane na realizację projektu pn. "Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk" - dz. 600 rozdz. 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna" § 6207 - o kwotę 2.508.553,81 zł. ze względu na przesunięcie realizacji całego zadania na 2011 rok,

- zmniejsza się planowane dochody na realizację projektu pn. "E - Pułtusk rozwój e - administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i dostępność e - usług dla obywateli" - dz. 750 rozdz. 75095 "Pozostała działalność" § 6207 - kwota 720.587,19 zł. ze względu na zakończenie realizacji projektu w 2011 r.,

- zmniejsza się planowane dochody na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - dz. 700 rozdz. 70095 § 6207 w kwocie 225.000,00 zł. ze względu na przesunięcie realizacji na 2011 rok,

- zmniejsza się planowane dochody na realizację projektu z Funduszu Spójności pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk" - dz. 900 rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" § 6207 w kwocie 7.710.353,66 zł.

Zadanie dotyczące kanalizacji będzie realizowane do 2013 r. z udziałem dofinansowania z Funduszu Spójności na łączną kwotę 43.815.033,00 zł. Rozpoczęcie realizacji I etapu nastąpi w 2011 r. i stąd przeniesienie planowanej kwoty dofinansowania na rok 2011 i lata następne;

- zmniejsza się planowane dochody w dz. 801 rozdz. 8010 "Gimnazja" § 6207 o kwotę 3.200.000,00 zł. planowane jako refundacja wydatków poniesionych na wybudowanie hali sportowej przy PG Nr 1 w Pułtusku i ZS Nr 2 w Pułtusku,

- zmniejsza się planowane dochody na realizację zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa" ze względu na termin realizacji na rok 2011 - dz. 921 rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 274.804,00 zł.,

- zmniejsza się planowane dochody na realizację zadania pn. "Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku" - dz. 921 rozdz. 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" § 6207 o kwotę 473.854,60 zł.

Na w/w zadanie trwa procedura odwoławcza po rozstrzygniętym konkursie, w której Gmina złożyła protest i uzyskała pozytywne rozstrzygnięcie;

5) pozostałe zmiany w planowanych dochodach to przeniesienia pomiędzy paragrafami:

- dz. 801 rozdz. 80104 - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł. w § 2310 i zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. w § 2900,

- dz. 852 rozdz. 85212 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł. w § 0980 i zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. w § 2360,

- dz. 900 rozdz. 90002 - zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł. w § 0960 i zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł. w § 0690,

- dz. 756 rozdz. 75616 - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł. w § 0430 i zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł. w § 0310;

6) zmniejsza się planowane dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 1.244,23 zł.

II. W planie wydatków budżetowych dokonuje się zmian wynikających z otrzymanych decyzji, wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, analiz wynikających z realizowanego budżetu, w tym:

1) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" § 6050 o kwotę 60.000,00 zł. oraz zmniejsza się planowane wydatki w rozdz. 01030 "Izby rolnicze" § 2850 o kwotę 8.000,00 zł.;

2) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 150 rozdz. "Rozwój przedsiębiorczości" § 6630 o kwotę 14.913,00 zł.

Realizację zadania samorząd województwa przesunął na 2011 rok;

3) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" § 4390 o kwotę 30.000,00 zł.;

4) zmniejsza się wydatki budżetu w dz. 500 "Handel" § 4270 o kwotę 10.000,00 zł.;

5) w dz. 600 rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" dokonuje się n/w zmian:

- zwiększa się § 4300 o kwotę 100.000,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg i ulic,

- zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 985.000,00 zł. ze względu na przeniesienie realizacji zadania na 2011 rok, określonego pod poz. 3, 6 i 7 załącznika pn. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" oraz niższy koszt realizacji zadania pn. "Droga Ponikiew",

- zmniejsza się wydatki w § 6057 o kwotę 619.331,71 zł. i § 6059 o kwotę 20.000,00 zł. (niższe koszty zrealizowanej inwestycji pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby - Głódki");

6) zmiany w rozdz. 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna" obejmują zmniejszenie w § 6057 o kwotę 2.508.553,81 zł. oraz § 6059 o kwotę 442.685,97 zł. oraz zwiększenie w § 6050 o kwotę 50.000,00 zł. ze względu na przeniesienie realizacji zadania z udziałem funduszy unijnych na rok 2011 (poz. 8 w załączniku pn. "Limity wydatków na wieloletnie prognozy inwestycyjne w latach 2011 - 2012");

7) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" § 4590 o kwotę 21.237,86 zł. oraz zmniejsza się wydatki w rozdz. 70095 "Pozostała działalność" w § 6050 o kwotę 50.000,00 zł. i § 6057 o kwotę 225.000,00 zł.

Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" planowana do realizacji w 2011 r.;

8) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 710 rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" § 4300 o kwotę 30.000,00 zł. (nie przeniesiono wydatków);

9) zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn. "E - Pułtusk rozwój e - administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i dostępności e - usług dla obywateli" w dz. 750 rozdz. 75095 "Pozostała działalność" § 6057 o kwotę 720.587,19 zł. i § 6059 o kwotę 127.00,00 zł., którego zakończenie i dofinansowanie oraz refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2011 r.

W rozdziale tym zmniejsza się § 6630 o kwotę 5.430,00 zł. planowanego wydatku na dotacje dla samorządu województwa ze względu na przeniesienie realizacji projektu na 2011 rok.

W rozdz. 75022 zmniejsza się § 3030 o kwotę 14.992,00 zł.

W rozdz. 75023 zmniejsza się § 4110 o kwotę 100.000,00 zł. i § 4120 o kwotę 10.000,00 zł.;

10) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 754 rozdz. 75495 "Pozostała działalność" § 6300 o kwotę 60.000,00 zł. planowaną jako pomoc dla Powiatu Pułtuskiego (zadanie nie zostało zrealizowane - przeniesione na 2011 rok);

11) zwiększa się planowane wydatki w dz. 757 rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" § 8110 o kwotę 310.000,00 zł.;

12) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" dokonuje się zmian na podstawie wniosków kierowników jednostek:

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększa się:

§ 4010 o kwotę 196.500,00 zł.,

§ 4110 o kwotę 13.000,00 zł.,

§ 4260 o kwotę 18.500,00 zł.,

§ 4270 o kwotę 12.120,00 zł.

(środki przyznane w ramach rezerwy oświatowej),

- rozdz. 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zwiększa się § 4010 o kwotę 9.000,00 zł.,

- rozdz. 80104 "Przedszkola":

zmniejsza się:

§ 2540 o kwotę 20.000,00 zł.,

zwiększa się:

§ 4010 o kwotę 80.500,00 zł.,

§ 4110 o kwotę 16.500,00 zł.,

§ 4220 o kwotę 6.000,00 zł.,

- rozdz. 80110 "Gimnazja" - zwiększa się § 4010 o kwotę 161.616,04 zł.,

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkola" - zwiększa się § 4220 o kwotę 6.000,00 zł.,

- rozdz. 85305 " Żłobki":

zwiększa się:

§ 4010 o kwotę 13.000,00 zł.,

§ 4260 o kwotę 7.000,00 zł.,

- rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" - zwiększa się § 4240 o kwotę 90,00 zł.,

- rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" - zmniejsza się § 3020 o kwotę 300,00 zł. i § 4010 o kwotę 1.595,43 zł. i § 4110 o kwotę 548,16 zł. i § 4120 o kwotę 172,45 zł.;

13) w dz. 851 rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków o kwotę wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w § 3110 o kwotę 100.000,00 zł., § 4300 o kwotę 123.820,30 zł.;

14) w dz. 900 rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych określonych pod poz. 13, 14 i 15 w załączniku pn. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" na rok 2011, w tym kanalizacja w aglomeracji Pułtusk z udziałem środków z Unii Europejskiej, tj. zmniejsza się § 6050 o kwotę 1.122.882,11 zł., § 6057 o kwotę 7.710.353,66 zł., § 6059 o kwotę 1.215.117,89 zł.

W rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zmniejsza się § 4430 o kwotę 10.000,00 zł. i § 4300 o kwotę 50.000,00 zł.;

15) w dz. 921 rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zmniejsza się § 6057 o kwotę 274.804,00 zł. i § 6059 o kwotę 90.000,00 zł. (przesunięcie realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa" na 2010 rok);

16) w rozdz. 92120 "Ochrona zabytków i opieka na zabytkami" zmniejsza się planowane wydatki z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej zadania pn. "Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku" w § 6057 o kwotę 473.854,60 zł. i § 6059 o kwotę 83.621,40 zł. oraz zwiększa się § 6050 o kwotę 180.000,00 zł. ze względu na przesunięcie rozstrzygnięcia konkursowego na rok 2011 tego zadania;

17) zmniejsza się planowane wydatki na projekty w dz. 926 rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" w § 6050 o kwotę 70.000,00 zł. (nie poniesiono wydatków);

18) w dz. 852 zmniejsza się planowane wydatki z tytułu niższych realizacji, tj. rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - zmniejsza się w § 4120 o kwotę 1.000,00 zł. oraz w rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się § 3020 o kwotę 813,00 zł., § 4010 o kwotę 4.000,00 zł., § 4110 o kwotę 1.200,00 zł., § 4120 o kwotę 1.500,00 zł., § 4170 o kwotę 133,00 zł., § 4280 o kwotę 135,00 zł., § 4300 o kwotę 1.000,00 zł., § 4370 o kwotę 361,00 zł., § 4410 o kwotę 181,00 zł. i § 4700 o kwotę 300,00 zł.;

19) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 926 rozdz. 92604 "Instytucje kultury fizycznej" § 3020 o kwotę 10.000,00 zł. i § 4140 o kwotę 20.000,00 zł. i § 4170 o kwotę 47.000,00 zł. (niższe wykonanie, niż plan).

Zmiany wprowadzone do planowanych dochodów i wydatków powodują zmiany w załączonych załącznikach, tj.:

- "Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.",

- "Dotacje podmiotowe w 2010 r.",

- "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",

- "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami",

- "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi",

- "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe