Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7857

Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Bielanach

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/218/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1:

Planowane dochody gminy zwiększa się o kwotę 7.000 zł, tj. do wysokości 9.594.805 zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.000 zł do wysokości 9.207.900 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 1 ust. 2:

Planowane wydatki gminy zwiększa się o kwotę 7.000 zł, tj. do wysokości 10.578.051 zł, z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26.148 zł

b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33.148 zł

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 8.782.860 zł.

3. w § 6 ust. 2:

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Chojecki


Uzasadnienie

Zmian budżetu po stronie planu dochodów (zgodnie z tabelą nr 1) dokonano na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Sokołowskiego a Wójtem Gminy Bielany o przejęciu zadań zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w granicach administracyjnych gminy Bielany w okresie od 01 grudnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku. W bieżącym roku Powiat na powyższy cel przekaże Gminie kwotę 7.000 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano (zgodnie z tabelą nr 2) w następujący sposób:

1. Dział "010" - Rolnictwo i łowiectwo:

Zwiększeniu uległ plan wydatków na zwrot mieszkańcom wpłat dokonanych przez nich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (rezygnacja), wyceny nieruchomości gminnych oraz wytyczenie granicy działek gminnych w Paczuskach - 6.460 zł,

2. Dział "600" - Transport i łączność:

- zwiększono plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 7.000 zł - w rozdz. "60016" - Drogi publiczne gminne - również zwiększono plan wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych - 4.400 zł,

3. Dział "700" - Gospodarka mieszkaniowa:

Zwiększono wydatki o 30 zł na zapłatę za wynajem mieszkania socjalnego dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru.

4. Dział "710" - Działalność usługowa:

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.878 zł, które przeznaczone były na wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

5. Dział "750" - Administracja publiczna:

Dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy oraz Sali konferencyjnej - 10.800 zł, zakup energii - 774 zł, delegacje - 254 zł oraz szkolenia - 1.872 zł.

6. Dział "754" - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Zwiększono plan wydatków na remont elewacji na garażu strażackim w miejscowości Bielany Wąsy - 1.220 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 23 zł.

7. Dział "756" - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Zmniejszono plan wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń dla inkasentów podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości) - 4.207 zł oraz innych wydatków z tym związanych - 900 zł.

8. Dział "757" - Obsługa długu publicznego:

Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego - 4.968 zł

9. Dział "801" - Oświata i wychowanie:

Wprowadzono nowy paragraf "4510" na opłaty na rzecz budżetu państwa - 100 zł przy równoczesnym zmniejszeniu o 100 zł opłat za rozmowy z telefonii komórkowej.

10. Dział "851" - Ochrona zdrowia:

Zmniejszono plan wydatków na zakup usług o 4.236 zł.

11. Dział "852" - Pomoc społeczna:

Wprowadzono nowy paragraf "4280" na zapłatę za badania okresowe pracowników - 215 zł przy równoczesnym zmniejszeniu o 215 zł opłat za dostęp do sieci Internet.

12. Dział "900" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zmniejszono plan wydatków o 7.097 zł związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy.

13. Dział "926" - Kultura fizyczna i sport:

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.547 zł przeznaczonych na zakup materiałów i usług dotyczących wydatków związanych z działalnością sportową na terenie gminy.

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych (Zespół Oświatowy w Rozbitym Kamieniu), które utworzyły rachunki dochodów własnych o kwotę 9.659 zł. Jest to otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej na remont obróbek blacharskich i śniegołazów na budynku szkoły w Rozbitym Kamieniu. Kolejne zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 25.000 zł dotyczy żywienia w stołówkach szkolnych.


Tabela nr 2 do uchwały nr III/6/2010 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2010 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Bielany na rok 2010

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

517 250,00

6 460,00

523 710,00

01095

Pozostała działalność

436 726,00

6 460,00

443 186,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 735,00

6 460,00

24 195,00

600

Transport i łączność

712 039,00

11 400,00

723 439,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

310 600,00

7 000,00

317 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 000,00

7 000,00

31 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

401 439,00

4 400,00

405 839,00

4300

Zakup usług pozostałych

89 160,00

4 400,00

93 560,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

7 110,00

30,00

7 140,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 110,00

30,00

7 140,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 980,00

30,00

4 010,00

710

Działalność usługowa

33 000,00

- 1 878,00

31 122,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

33 000,00

- 1 878,00

31 122,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 000,00

- 1 878,00

31 122,00

750

Administracja publiczna

1 264 686,00

13 700,00

1 278 386,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 029 784,00

13 700,00

1 043 484,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

67 913,00

10 800,00

78 713,00

4260

Zakup energii

10 217,00

774,00

10 991,00

4410

Podróże służbowe krajowe

15 780,00

254,00

16 034,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

12 594,00

1 872,00

14 466,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

110 940,00

1 243,00

112 183,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

104 908,00

1 243,00

106 151,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 873,00

23,00

2 896,00

4270

Zakup usług remontowych

1 426,00

1 220,00

2 646,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

43 503,00

- 5 107,00

38 396,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

43 503,00

- 5 107,00

38 396,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

35 083,00

- 4 207,00

30 876,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

- 237,00

6 763,00

4300

Zakup usług pozostałych

320,00

- 313,00

7,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 100,00

- 350,00

750,00

757

Obsługa długu publicznego

134 400,00

- 4 968,00

129 432,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

134 400,00

- 4 968,00

129 432,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

134 400,00

- 4 968,00

129 432,00

801

Oświata i wychowanie

4 266 941,00

0,00

4 266 941,00

80101

Szkoły podstawowe

2 000 431,00

0,00

2 000 431,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 300,00

- 100,00

7 200,00

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0,00

100,00

100,00

851

Ochrona zdrowia

153 831,00

- 4 236,00

149 595,00

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

83 363,00

- 4 236,00

79 127,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 800,00

- 4 236,00

8 564,00

852

Pomoc społeczna

1 507 591,00

0,00

1 507 591,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

221 381,00

0,00

221 381,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

215,00

215,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

869,00

- 215,00

654,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

461 575,00

- 7 097,00

454 478,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

171 388,00

- 7 097,00

164 291,00

4260

Zakup energii

62 000,00

- 7 097,00

54 903,00

926

Kultura fizyczna i sport

42 650,00

- 2 547,00

40 103,00

92601

Obiekty sportowe

26 800,00

- 747,00

26 053,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 600,00

- 142,00

4 458,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 200,00

- 605,00

21 595,00

92695

Pozostała działalność

15 850,00

- 1 800,00

14 050,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 800,00

- 300,00

5 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 534,00

- 1 400,00

8 134,00

4430

Różne opłaty i składki

400,00

- 100,00

300,00

Razem:

10 571 051,00

7 000,00

10 578 051,00


Załącznik do Uchwały Nr NrIII/6/2010
Rady Gminy w Bielanach
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/6/2010 Rady Gminy Bielany z

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe