Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7858

Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy w Bielanach

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr III/7/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 2:

Dokonuje się zmian w planie wydatków gminy, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 65.109 zł do wysokości 8.073.559 zł ,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 65.109 zł do wysokości 3.296.441 zł

2. w § 1 ust. 4:

Ustalony plan wydatków inwestycyjnych na rok 2011 zwiększa się o kwotę 65.109 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w § 4:

Ustalone dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 65.109 zł. Plan udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Chojecki


Uzasadnienie

do uchwały nr IV/15/11 Rady Gminy Bielany z dnia 24 stycznia 2011 roku

Zmian w planie wydatków dokonano (zgodnie z tabelą nr 1) w następujący sposób:

1. Dział "750" - Administracja publiczna:

Dokonano zwiększenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika wykonującego prace interwencyjne w 2010 roku o kwotę 820 zł przy równoczesnym zmniejszeniu planu wynagrodzeń osobowych dla pracowników Urzędu Gminy.

2. Dział "801" - Oświata i wychowanie:

Zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników: • Zespołu Oświatowego w Bielanach 9.749 zł (rozdz. 80101 - 8.143 zł, rozdz. 80110 - 1.606 zł) • Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu 7.593 zł (rozdz. 80101 - 3.208 zł, rozdz. 80110 - 3.734 zł, rozdz. 80148 - 651 zł) • Szkoła Podstawowa w Kożuchowie - 3.259 zł • Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bielanach - 2.635 zł Zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników: • Zespołu Oświatowego w Bielanach - 19.873 zł (rozdz. 80101) • Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu - 22.000 zł (rozdz. 80101)

3. Dział "921" - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Zwiększeniu uległ plan wydatków związanych z przyznaniem dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont świetlic wiejskich z adaptacją na centra oświatowo - kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów w miejscowościach Trebień i Brodacze" związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach dofinansowania tej części wydatków programu, która nie będzie podlegała refundacji ze środków Unii Europejskiej" o 65.109 zł (w tym koszty niekwalifikowane - 65.050 zł oraz kwalifikowane - 59 zł). Wzrost planu wydatków nastąpił po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz ustawową zmianą stawki podatku VAT) - powyższe zmiany zawiera również tabela nr 2 (zwiększono w dziale 921 rozdz. 92109 § 6220 - 66.194 (było) + 65.050 (zwiększenie z uchwały) = 131.244 zł, § 6229 - 75.161 zł (było) + 59 zł (zwiększenie z uchwały) = 75.220 zł.

Ponadto zgodnie załącznikiem nr 1 dokonano zmian w kwotach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych :

1. 1. zwiększono plan dotacji dla:

• Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont świetlic wiejskich z adaptacją na centra oświatowo - kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów w miejscowościach Trebień i Brodacze" związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach dofinansowania tej części wydatków programu, która nie będzie podlegała refundacji ze środków Unii Europejskiej" o 65.109 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Gminy w Bielanach
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr IV/15/11 Rady Gminy Bielany z dnia 24 stycznia 2011

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Chojecki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Gminy w Bielanach
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Tabela nr 2 do uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Bielany z dnia 24 stycznia 2011 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 2011 ROKU PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BIELANY

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyt bankowy

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1.

150

15011

6639

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

13 440

13 440

13 440

Urząd Gminy

2.

600

60016

6050

Modernizacja dróg gminnych

103 700

103 700

103 700

Urząd Gminy

3.

750

75023

6629

Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie "Rozwój e- usług w powiecie sokołowskim"

75 062

75 062

75 062

Urząd Gminy

4.

750

75095

6639

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

19 590

19 590

19 590

Urząd Gminy

5.

801

80101

6050

Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach

10 000

10 000

10 000

Urząd Gminy

6057

2 437 957

2 437 957

58 884

2 379 073

Urząd Gminy

6059

430 228

430 228

430 228

Urząd Gminy

6.

921

92109

6220

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach na zadanie inwestycyjne pn.: " "Remont świetlic wiejskich z adaptacją na centra oświatowo - kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów w miejscowościach Trebień i Brodacze" związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach dofinansowania tej części wydatków programu, która nie będzie podlegała refundacji ze środków Unii Europejskiej

131 244

131 244

131 244

Gminna Biblioteka

6229

75 220

75 220

75 220

Publiczna w Bielanach

3 296 441

3 296 441

917 368

0

0

2 379 073

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Chojecki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Gminy w Bielanach
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Bielany z dnia 24 stycznia 2011 roku

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Chojecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe