Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7859

Uchwała nr III/14/10 Rady Miasta Zielonka

z dnia 30 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2010 Nr XLII/404/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2009 r

Tekst pierwotny

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2010 Nr XLII/404/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka w łącznej kwocie 51 747 608,69 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie 45 830 707,01 zł

dochody majątkowe w kwocie 5 916 901,68 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka w łącznej kwocie 62 414 306,69 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 49 154 435,67 zł

wydatki majątkowe w kwocie 13 259 871,02 zł

§ 3

Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka na 2010 rok w kwocie 10 666 698,00 zł sfinansowany przychodami z:

zaciągniętych kredytów w kwocie 5 937 703,00 zł

obligacji w kwocie 4 728 995,00 zł

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15 337 703,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 671 005,00 zł.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2010 roku kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 937 703,00 zł

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2010 roku na:

1) sfinansowanie zadłużenia z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 4 671 005,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 728 995,00 zł

§ 5

Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

Tabela nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8

Tabela nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (Nie ujęte w WPI)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacja zadań na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dotacje udzielane w 2010 roku otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka


Andrzej Marek Grodzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu miasta Zielonka na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetu miasta Zielonka na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujęte w WPI)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2010 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.xls

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe