Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7860

Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 64.874.129,81 zł,.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 60.474.889,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 46.684.167,49 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.790.721,51 zł,

3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 4.399.240,81 zł., która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.564.197,91 zł , z następujących tytułów;

a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.258.915,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 305.282,91 zł, z przeznaczenie na sfinansowanie rozchodów budżetu,

c) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.963.438,72 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6.003.438,72 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.960.000,00 zł.

§ 3. 1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 2.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 3.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe