| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Goszczyn

z dnia 5 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391),

Rada Gminy Goszczyn             
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu

§ 1.               Uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczyn, zwany dalej “Regulaminem”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Goszczyn Nr XXI/104/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczyn.

§ 4.               Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Rozmuszyński


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/129/2013
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 5 czerwca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GOSZCZYN

Rozdział 1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) utrzymywanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;

3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

5) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości;

6) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

7) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika) przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

8) mycie samochodów poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych a więc;

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub ziemi;

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

9) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

10) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów V i VI niniejszego Regulaminu;

§ 2. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.

§ 3. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.

Rozdział 2.

Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki obciąża właściciela nieruchomości, pojemniki i worki mogą być udostępnione przez przedsiębiorcę;

2) Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, a więc na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji; miejscami tymi mogą być:

a) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,

b) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni

dojazdu środka transportowego odbierającego odpady,

3) Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych – papieru i tektury ( w tym opakowania, gazety czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych, biodegradowalnych i niebezpiecznych;

4) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach ;

5) Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić;

6) Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć;

7) Odpady zebrane selektywnie, odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem;

8) Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;

9) Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczyć je do gminnego punktu zbiórki odpadów. Właściciel nieruchomości dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy;

10) Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, odpady nie spełniające tych wymagań przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkowa opłatą której wysokość określona została w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

Rozdział 3.

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I MIEJSCE ICH SKŁADOWANIA

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady niesegregowane odbierane są :

a) w zabudowie wielorodzinnej - raz w miesiącu,

b) na terenach wiejskich, zabudowa jednorodzinna - raz w miesiącu.

2) odpady posegregowane odbierane są z częstotliwością:

a) odpady biodegradowalne - raz w miesiącu lub dostarczane przez właściciela nieruchomości do gminnego punktu zbiórki odpadów,

b) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tekstyliami, szkłem i metalami - raz w miesiącu lub dostarczane przez właściciela nieruchomości do gminnego punktu zbiórki odpadów,

c) odpady niebezpieczne - w cyklu miesięcznym w gminnym punkcie zbiórki odpadów,

d) odpady wielkogabarytowe dostarczane są przez właściciela nieruchomości do gminnego punktu zbiórki odpadów,

e) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie - raz w miesiącu lub dostarczone do gminnego punktu zbiórki odpadów,

3) odpady do gminnego punktu zbiórki odpadów dostarcza właściciel nieruchomości na własny koszt.

§ 6. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru.

§ 7. W przypadków punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność w okresie sezonu letniego wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

§ 8. Właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażania nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

§ 9. 1. Odpady z terenu Gminy Goszczyn kierowane będą do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego “RADKOM” wskazanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako “Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych”.

2. Jako instalację zastępczą do odbioru odpadów z terenu Gminy Goszczyn ustala się składowisko odpadów w Wężowcu.

Rozdział 4.

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERWENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 10. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2) przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Goszczyn:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l

b) kosze na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 5500l;

c) worki o pojemności od 60 l do 120 l

d) kontenery KP – 7;

3) odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy miesięczne:

a) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l,

b) dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika,

c) dla przedszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika,

d) dla ogródków działkowych - 120 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i 5 l poza tym okresem.

§ 11. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1) worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2) pojemność worków winna wynosić od 60l do 120 l;

3) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

a) niebieski              - na makulaturę, tekstylia, opakowania wielomateriałowe;

b) żółty              - na tworzywa sztuczne, metale;

c) zielony              - na odpady ulegające biodegradacji;

d) biały              - na szkło (bezbarwne, kolorowe), opakowania szklane.

4) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy lub do gminnych punktów zbiórki odpadów;

5) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w gminnym punkcie zbiórki odpadów i w szkołach;

6) odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

§ 12. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, na placach zabaw i skwerach do zbierania odpadów komunalnych stosuje się kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l.

§ 13. 1. Pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę muszą być utrzymane w należytym stanie sanitarnym.

2. Pojemniki nie mogą być uszkodzone.

3. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone i zamknięte.

4. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych muszą być systematycznie zamiatane i uprzątane.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

§ 14. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 15. Do pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów:

a) do papieru i tektury nie wolno wrzucać kalki technicznej, opakowań z żywnością, wapnem,

cementem, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

b) do szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać ceramiki, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych, szkła budowlanego, szyb samochodowych;

c) do tworzyw sztucznych nie można wrzucać tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;

d) do metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami np.; gumą.

Rozdział 5.

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE MAJACE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 17. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór;

2) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (chodnikach, jezdniach, placach, parkingach terenach zieleni).

§ 18. 1. Na terenie całej Gminy Goszczyn psy należy prowadzić wyłącznie na uwięzi i w kagańcu;

2. Zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem;

3. Zwalnianie przez właściciela posesji psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy jest ona ogrodzona i oznaczona stosownym ostrzeżeniem.

§ 19. Obowiązek unieszkodliwiania padłych zwierząt należy do osób posiadających zwierzęta.

Rozdział 6.

WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 20. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów zajętych przez budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe.

Rozdział 7.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 21. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 22. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi poprzez zarządzenie obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia

§ 23. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 24. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na Gminie Goszczyn.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25. 1. Upoważnieni przez Wójta pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą legitymacja służbową.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych regulaminem podlega karze grzywny na podstawie art.10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2012, poz.391).

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Rozmuszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »