Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7928

Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Korczew

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r.  poz. 594 ) Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentami opłaty, o której mowa w § 1, są sołtysi na terenie swojego sołectwa.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 %  od sumy zainkasowanych
i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy opłat.

§ 4. 1. Pobraną opłatę, o której mowa w § 1, inkasenci zobowiązani są do wpłacenia na rachunek Urzędu Gminy Korczew  następnego dnia po upływie terminu płatności.

2. W przypadku, kiedy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczew

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Roszuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe