Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7931

Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Korczew

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 roku, poz. 1153) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 pkt. 1 po wyrazie "nieruchomości" dodaje się wyraz "zamieszkałych";

2. w § 2 po pkt. 2 dodaje sie pkt 3 w następującym brzmieniu:

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Korczew, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny formularza deklaracji określa sie w formacie danych XML,

2) układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa się
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

- wypełniony formularz deklaracji należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Gmina Korczew/skrytka znajdującej sie na stronie internetowej Urzędu Gminy Korczewhttp://www.korczew.pl/ lub w Biuletynie Informacji Publicznej,

- deklarację należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)".

3. załącznikowi Nr 1 w/w uchwały nadaje się brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczew

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Roszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/166/2013
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/166/2013
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 maja 2013 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<wyr:Dokument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"

<wyr:OpisDokument/

<wyr:DaneDokumentu/>

-<wyr:TrescDokumentu kodowanie="XML" format="text/xml">

wyr:Wartosc>

<wyr:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</wyr:NazwaDokumentu>

<wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr: RodzajDokumentu>

-<wyr:PodstawaPrawna>

<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>

<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>

</wyr:PodstawaPrawna>

-<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Czas>2013-05-20</meta:Czas>

</wyr:WaznoscWzoru>

<wyr:OpisWzoru>deklaracja o posiadanych nieruchomościach i sposobie gospodarowania odpadami</wyr:OpisWzoru>

</wyr:Wartosc>

</wyr:TrescDokumentu>

</wyr:Dokument>

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe