Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7932

Uchwała nr XXV / 168 / 2013 Rady Gminy Korczew

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Korczew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.) Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Korczew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczew, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr l do uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Roszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV / 168 / 2013
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 maja 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Korczew.

Lp.

Miejscowość

Miejsce usytuowania przystanku komunikacyjnego

Nr drogi /
kategoria drogi
(powiatowa – P; gminna – G)

Numer przystanku

1.

Stary Bartków

Przy skrzyżowaniu z drogą na Sawice w kierunku Sawic

Nr 3932W / P

01

2.

Stary Bartków

Przy skrzyżowaniu z drogą na Sawice w kierunku drogi Siedlce - Korczew

Nr 3932W / P

02

3.

Stary Bartków

Przy gorzelni w kierunku Siedlec

Nr 3617W / P

01

4.

Stary Bartków

Przy gorzelni w kierunku Korczewa

Nr 3617W / P

02

5.

Stary Bartków

Przy szkole w kierunku Siedlec

Nr 3717W / P

03

6.

Stary Bartków

Przy szkole w kierunku Korczewa

Nr 3617W / P

04

7.

Nowy Bartków

Przy remizie OSP w kierunku Siedlec

Nr 3617W / P

05

8.

Nowy Bartków

Przy remizie OSP w kierunku Korczewa

Nr 3617W / P

06

9.

Knychówek

Przy kościele w kierunku Siedlec

Nr 3617W / P

07

10.

Knychówek

Przy kościele w kierunku Korczewa

Nr 3617W / P

08

11.

Korczew

Przy ul. Siedleckiej w kierunku Siedlec

Nr 3617W / P

09

12.

Korczew

Przy ul. Siedleckiej w kierunku Łosic

Nr 3617W / P

10

13.

Korczew

Przy przedszkolu w kierunku Siedlec

Nr 3617W / P

11

14.

Korczew

Przy przedszkolu w kierunku Łosic

Nr 3617W / P

12

15.

Korczew

W centrum wsi w kierunku Siedlec

Nr 3617W / P

13

16.

Korczew

W centrum wsi w kierunku Łosic

Nr 3617W / P

14

17.

Józefin

Przy drodze powiatowej w kierunku Dąbrowy

Nr 2044W / P

01

18.

Józefin

Przy drodze powiatowej w kierunku Korczewa

Nr 2044W / P

02

19.

Korczew

Przy szkole w kierunku Łosic

Nr 2044W / P

03

20.

Korczew

Przy szkole w kierunku Siedlec

Nr 2044W / P

04

21.

Korczew

Przy ul. Norwida w kierunku Szczeglacina

Nr 3934W / P

01

22.

Korczew

Przy ul. Norwida w kierunku Siedlec

Nr 3934W / P

02

23.

Tokary

Przy młynie w kierunku Hruszewa

Nr 3663W / P

01

24.

Tokary

Przy młynie w kierunku Drażniewa

Nr 3663W / P

02

25.

Tokary

Przy remizie w kierunku Hruszewa

Nr 3663W / P

03

26.

Tokary

Przy remizie OSP w kierunku Drażniewa

Nr 3663W / P

04

27.

Ruda

Przy skrzyżowaniu w kierunku Tokar

Nr 3663W / P

05

28.

Ruda

Przy skrzyżowaniu w kierunku Drażniewa

Nr 3663W / P

06

29.

Drażniew

Przy sklepie spożywczo - przemysłowym

Nr 3663W / P

07

30.

Drażniew

Przy zakładzie kamieniarskim

Nr 3663W / P

08

31.

Góry

W centrum wsi w kierunku Drażniewa

Nr 3663W / P

09

32.

Góry

W centrum wsi w kierunku Laskowic

Nr 3663W / P

10

33.

Laskowice

Kolonia w kierunku Gór

Nr 3663W / P

11

34.

Laskowice

Kolonia w kierunku  Korczewa

Nr 3663W / P

12

35.

Laskowice

W centrum wsi w kierunku Gór

Nr 3601W / P

01

36.

Laskowice

W centrum wsi w kierunku Korczewa

Nr 3601W / P

02

37.

Mogielnica

W centrum wsi w kierunku Frankopola

Nr 3936W / P

01

38.

Mogielnica

W centrum wsi w kierunku Szczeglacina

Nr 3936W / P

02

39.

Szczeglacin

W centrum wsi w kierunku Mogielnicy

Nr 3936W / P

03

40.

Szczeglacin

W centrum wsi w kierunku Korczewa

Nr 3936W / P

04

41.

Szczeglacin

Przy krzyżówce w kierunku Mogielnicy

Nr 3936W / P

05

42.

Szczeglacin

Przy krzyżówce w kierunku Czapli Górnych

Nr 3936W / P

06

43.

Bużyska

Przy rondzie

Nr ewid. dz. 74/2

02

44.

Czaple Górne

Przy ostatnim zabudowaniu w kierunku Nowego Bartkowa

Nr 360207W / G

01

45.

Czaple Górne

Przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Zalesia

Nr 360207W / G

02

46.

Zaleś

W centrum wsi w kierunku Czapli Górnych

Nr 360207W / G

03

47.

Zaleś

W centrum wsi w kierunku Mogielnicy

Nr 360207W / G

04

48.

Starczewice

W centrum wsi w kierunku Korczewa

Nr 360212W / G

01

49.

Starczewice

W centrum wsi w kierunku rzeki

Nr 360212W / G

02


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV / 168 / 2013
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 maja 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Korczew

Warunki korzystania z przystanków.

1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczew  korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego to jest samorządowy zakład budżetowy, przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczew, następuje na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Gminą Korczew.

Zasady korzystania z przystanków

1. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy w krajowym transporcie drogowym zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

2. Postój w celach określonych w pkt. 1 jest wykonywany na czas potrzebny do obsługi pasażerów.

3. Operator lub przewoźnik jest zobowiązany do umieszczenia tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymania w należytym stanie technicznym na przystankach, z których korzysta.

4. Rozkład jazdy w zakresie wymiany tablicy, grafika, sposób montażu podlega uzgodnieniu z Gminą Korczew.

5. Na przystankach nie umieszcza się innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.


Uzasadnienie

W sprawieokreślenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Korczew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych, których są właścicielami lub zarządzającymi, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 powyższej ustawy określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym niniejsza uchwała realizuje obowiązki wynikające z ustawy.

Wprowadzenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych ma na celu ujednolicenie trybu postępowania przy uzgadnianiu z operatorami i przewoźnikami warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym sprawy lokalnego transportu zbiorowego. W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest zasadne ponieważ ułatwi organizację publicznego transportu zbiorowego przewoźnikom, operatorom oraz podróżującym pasażerom.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe