| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/131/2013 Rady Gminy Strachówka

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnenia od oplat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U, z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 182, ze zmianami)  Rada Gminy Strachówka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolenia od opłat, jak również tryb ich pobierania w brzmieniu  załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała  nr XXVI/126/06 Rady Gminy w Strachówce z dnia 24 marca 2006 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strachówka i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Wojewodztwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/131/2013
Rady Gminy Strachówka
z dnia 29 maja 2013 r.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych

§ 1. 1. 1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce w drodze decyzji, która określa ilość godzin świadczonych usług odpłatność za te usługi i sposób ich realizacji.

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb,

z tym, że świadczenie usług opiekuńczych w niedziele i święta musi być uzasadniona i poparta zaświadczeniem lekarza oraz wnikliwą analizą sytuacji osoby ubiegającej się ze strony pracownika socjalnego i b rakiem wsparcia ze strony rodziny lub innych osób.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na okres, na jaki jest

niezbędne świadczenie tych usług, ustalony w drodze wywiadu środowiskowego.

§ 2. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy. W przypadku osoby chorej koniecznym jest  stwierdzenie lekarza, że dana osoba ze względu na stan zdrowia wymaga opieki innej osoby.

§ 3. Przy przyznawaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych należy kierować się dobrem danej osoby i jej potrzebami.

§ 4. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców Gminy Strachówka, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni.

2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również tym mieszkańcom Gminy Strachówka, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocą, o której mowa w § 1 ust. 1, mogą zostać

objęte rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne lub rodziny z osobą niepełnosprawną i

z tego powodu wymagające pomocy przy sprawowaniu bezpośredniej opieki i pielęgnacji.

§ 5. Wskaźnik odpłatności za 1 godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej

ponoszonej przez podopiecznych uzależniony jest od posiadanego dochodu w stosunku do

aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy

społecznej.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego osoby/rodziny  określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej w%

Wskaźnik odpłatności w%ustalony od ceny usługi za 1 godzinę Usługi dla:


Osoba samotnie gospodarująca


Osoby w rodzinie

Do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101 -150%

10%

15%

151 -200%

15%

25%

201 -250%

25%

35%

251 -300%

35%

55%

301-350%

55%

100%

Powyżej 350%

100%

100%

§ 6. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 12 zł natomiast koszt jednej godziny

specjalistycznych usług opiekuńczych  ustala się na kwotę 18 zł.

2. koszt godziny usługi opiekuńczej  świadczonej w święta i dni wolne od pracy

podwyższa się o 100%.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby  zobowiązanej do odpłatności

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze lub   pracownika socjalnego , kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce może całkowicie lub częściowo zwolnić

z ponoszenia odpłatności, zwłaszcza ze względu na ciężką i długotrwałą chorobę,

niepełnosprawność, bezrobocie, zdarzenie  losowe lub inną trudną sytuację życiową.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje na czas określony, nie dłużej niż

6 miesięcy w roku kalendarzowym.

§ 8. 1. Osoba, której została przyznana pomoc w postaci usług  opiekuńczych, uiszcza opłatę

bezpośrednio na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce  do 10-go dnia

miesiąca następującego po miesiącu wykonania  Usług.

2. Nie pobiera się opłat za Usługi za miesiąc , w którym nastąpił  zgon świadczeniobiorcy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa


Uzasadnienie

do Uchwały  nr XXV/131/2013

z dnia 29 maja 2013r

Problemy osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych i niepełnosprawnych o niskim statusie ekonomicznym, wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu to jedna z wielu kwestii społecznych wymagających działań wspierających ze strony służb społecznych. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, znajdują się w katalogu zadań gminy o charakterze obowiązkowym. Naczelną  zasada tejże ustawy jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  wstanie  pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Odnosząc się do potrzeb osób i rodzin w powyższym zakresie Gmina Strachówka realizuje zadania świadczenia usług opiekuńczych w środowiskach, które wymagają tego wsparcia.

W myśl art.50 wyżej powołanej ustawy w kompetencji Rady Gminy jest podejmowanie uchwały w kwestii szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania. Podjęcie uchwały umożliwi w przypadkach uzasadnionych częściowe lub całkowite zwolnienie tych osób z ustalonej odpłatności, jak również wyznaczy górną granicę dochodu osobom o wysokim statusie ekonomicznym ubiegającym się o zapewnienie usług opiekuńczych, które są sobie w stanie zabezpieczyć te potrzeby we własnym zakresie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »