| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust 1, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczewa na rok 2010 Nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 08 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 400.000 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 86.939.787,04 zł, w tym:

a) dochody bieżące zmniejsza się o 53.730 zł tj. do kwoty 82.088.118,04 zł

b) dochody majątkowe zmniejsza się o 346.270 zł tj. do kwoty 4.851.669 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej – dochody na 2010 rok

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 400.000 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 96.247.034,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 400.000 zł tj. do kwoty 84.629.611,69 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej – wydatki na 2010 rok.

3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej – wydatki bieżące na 2010 rok

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zmian planu dochodów dokonuje się na podstawie analizy realizacji w 2010 roku dochodów z poszczególnych źródeł. 1. Zwiększa się plan dochodów łącznie o 1.209.157 zł, w tym:• o 5.000 zł z tytułu partycypacji w kosztach wykonania chodnika• o 6.300 zł z tytułu należności po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych,• o 2.000 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,• o 42.500 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności• o 3.000 zł z tytułu sprzedaży wiaty blaszanej• o 23.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z zakresu gospodarki gruntami,• 28.000 zł z tytuł wpływów za tablice reklamowe odszkodowanie za wejście w teren,• o 5.000 zł za sprzedaż dukatów lokalnych,• o 2.568 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony system wizyjny,• o 165.000 zł podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,• o 4.000 zł dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,• o 4.700 zł z tytułu opłaty od posiadania psów,• o 4.870 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,• o 110.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i renty planistycznej,• o 383.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,• o 350 zł z opłat za tytułu licencji na wykonywanie usług transportowych przewozu osób taksówką,• o 8.230 zł z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,• o 630 zł z tytułu zwrotu z Kuratorium Oświaty za udział w komisjach na awans zawodowy nauczycieli• o 380.803 zł z tytułu dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta,• o 300 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej• o 2.756 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez organizacje pożytku publicznego. 2. Zmniejsza się plan dochodów łącznie o 1.609.157 zł, w tym:• o 130.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,• o 400.000 zł z tytułu sprzedaży działek• o 290.000 zł z tytułu odsetek bankowych,• o 434.157 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych,• o 15.000 zł podatek rolny od osób fizycznych,• o 100.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn• o 200.000 zł wpływy z opłaty skarbowej,• o 24.700 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 3. Zmniejsza się o 400.000 zł plan wydatków na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.htm

Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.htm

Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.htm

Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »