Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8075

Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy w Radziejowicach

z dnia 13 grudnia 2010r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591; z późniejszymi zmianami),art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) .

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Radziejowice na rok 2010 Nr XXXVII/212/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.

1. Zwiększa się dochody Budżetu Gminy o łączną kwotę 279 000,-zł. Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie 17 312 019,-zł.. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę

279 000,-zł, tj. do kwoty 16 101 580,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą ,,Dochody Budżetu Gminy na 2010 r.”

2. Zwiększa się wydatki Budżetu Gminy ogółem o łączną kwotę 279 000,- zł. Ustala się wydatki Budżetu Gminy ogółem w kwocie 18 312 019,- zł .zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Gminy na 2010rok’’

3. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 279 000,-zł. ,do kwoty 14 268 739,- zł. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą ,,Wydatki bieżące Budżetu Gminy na 2010 r.”

§ 2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2010
Rady Gminy w Radziejowicach
z dnia 13 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RADZIEJOWICE NA 2010 ROK

Dział

Źródło dochodów*

Planowane dochody na 2010 r

OGÓŁEM

z tego :

bieżące

w tym:

majątkowe

w tym:

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DOCHODY GMINY

400

Wpływy z usług

200 000

229 000

29 000

229 000

756

Podatek od nieruchomości

1 200 000

1 400 000

200 000

1 400 000

756

Podatek od środków transportu

70 000

91 000

21 000

91 000

758

Pozostałe odsetki

34 000

63 000

29 000

63 000

Dochody ogółem

17 033 019

17 312 019

279 000

16 101 580

1 465 316,45

91 175,55

1 210 439


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2010
Rady Gminy w Radziejowicach
z dnia 13 grudnia 2010 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Planowane wydatki na 2010 r

Ogółem

z tego :

bieżące

majątkowe

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana

1

2

3

4

5

6

7

8

400

Wydatki i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

262 500

317 500

55 000

317 500

4002

Dostarczanie wody

262 500

317 500

55 000

317 500

600

Transport i łączność

1 950 000

2 209 000

259 000

1 909 000

300 000

60016

Drogi publiczne gminne

1 950 000

2 209 000

259 000

1 909 000

300 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

441 200

456 200

15 000

151 200

305 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

440 000

455 000

15 000

150 000

305 000

750

Administracja publiczna

2 196 390

2 156 390

-40 000

2 156 390

75022

Rady Gmin

130 000

120 000

-10 000

120 000

75023

Urzędy Gmin

1 865 000

1 835 000

-30 000

1 835 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

85 000

75 000

-10 000

75 000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

85 000

75 000

-10 000

75 000

OGÓŁEM WYDATKI GMINY

18 033 019

18 312 019

279 000

14 268 739

4 043 280


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/2010
Rady Gminy w Radziejowicach
z dnia 13 grudnia 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Wydatki jednostek budżetowych

w tym:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Obsługa długu

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

związane z realizacją ich statutowych zadań

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

400

Wydatki i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

262 500

317 500

55 000

317 500

51 030

266 470

40002

Dostarczanie wody

262 500

317 500

55 000

317 500

51 030

266 470

600

Transport i łączność

1 650 000

1 909 000

259 000

1 909 000

1 909 000

60016

Drogi publiczne gminne

1 650 000

1 909 000

259 000

1 909 000

1 909 000

750

Administracja publiczna

2 200 495

2 160 495

-40 000

2 085 495

1 617 574

448 312

75 000

75022

Rady Gmin

130 000

120 000

-10 000

45 000

45 000

75 000

75023

Urzędy Gmin

1 865 000

1 835 000

-30 000

1 835 000

1 567 000

268 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

136 200

151 200

15 000

93 200

93 200

58 000

75412

Ochotnicza straż pożarna

135 000

150 000

15 000

92 000

92 000

58 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

85 000

75 000

-10 000

75 000

45 000

30 000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

85 000

75 000

-10 000

75 000

45 000

30 000

OGÓŁEM WYDATKI GMINY

13 989 739

14 268 739

279 000

12 193 051

6 682 778

5 510 273

223 500

1 756 936

95 132

120 000


Uzasadnienie

Zwiększa się dochody z tytułu dochodów ponadplanowych

- wpływy z usług (wpłaty za wodę) – 29 000,00zł.

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 200 000,00zł.

- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 21 000,00zł.

- pozostałe odsetki - 29 000,00zł.

Zwiększa się wydatki :

- zaopatrzenie mieszkańców w wodę - 55 000,00zł.

- naprawa bieżąca dróg gminnych – 259 000,00zł.

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ( wypłaty na udział w akcjach ratowniczych),

zakup paliwa -15 000,00zł.

Zmniejsza się wydatki :

- Dział 750 o kwotę 40 000,00

i wydatki na Urząd Gminy – kwota 30 000,00zł.

z tego wydatki na Rady Gmin - kwota 10 000.00zł.

- Dział 756 o kwotę 10 000,00zł. z tytułu poboru podatków, opłat nie podatkowych

należności budżetowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe