Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8076

Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Radziejowicach

z dnia 28 grudnia 2010r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591; z późniejszymi zmianami),art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) .

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Radziejowice na rok 2010 Nr XXXVII/212/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.

1. Zwiększa się dochody Budżetu Gminy o łączną kwotę 14 840 zł. Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie 17 326 859 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę

14 840 zł. tj. do kwoty 16 116 420 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą ,,Dochody Budżetu Gminy na 2010 r."

2. Zwiększa się wydatki Budżetu Gminy ogółem o łączną kwotę 14 840 zł. Ustala się wydatki Budżetu Gminy ogółem w kwocie 18 326 899 zł.

• Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 840,-zł. Do kwoty 14 283 579 zł.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmuję zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą ,,Wydatki bieżące Budżetu Gminy na 2010 r."

4. Zmiany wydatków bieżących obejmuje plan wydatków na programy, projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr III/11/2010
Rady Gminy w Radziejowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RADZIEJOWICE NA 2010 ROK

Dział

Źródło dochodów*

Planowane dochody na 2010 r

OGÓŁEM

z tego :

bieżące

w tym:

majątkowe

w tym:

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DOCHODY GMINY

926

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow uropjskich

14 840

14 840

14 840

14 840

Dochody ogółem

17 312 019

17 326 859

14 840

16 116 420

1 465 316,45

106 015,55

1 210 439


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr III/11/2010
Rady Gminy w Radziejowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Planowane wydatki na 2010 r

Ogółem

z tego :

bieżące

majątkowe

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana

1

2

3

4

5

6

7

8

926

Kultura fizyczna i sport

100 000

114 840

14 840

114 840

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

100 000

114 840

14 840

114 840

OGÓŁEM WYDATKI GMINY

18 312 059

18 326 899

14 840

14 283 619

4 043 280


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr III/11/2010
Rady Gminy w Radziejowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Wydatki jednostek budżetowych

w tym:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Obsługa długu

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

związane z realizacją ich statutowych zadań

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

926

Kultura fizyczna i sport

100 000

114 840

14 840

100 000

20 000

80 000

14 840

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

100 000

114 840

14 840

100 000

20 000

80 000

14 840

OGÓŁEM WYDATKI GMINY

14 268 739

14 283 579

14 840

12 183 051

6 682 778

5 500 273

220 500

1 650 056

109 972

120 000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr III/11/2010
Rady Gminy w Radziejowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

Wprowadza się kwotę 14 840 zł. tytułem dotacji celowej w ramach programu finansowego ze środków europejskich pt. "Zagrajmy o sukces". W/w kwota wprowadzona została również po stronie wydatków w dziale 926.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe