Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8081

Uchwała nr 14/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 553 400 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

538 900

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

220 000

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

55 000

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

165 000

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

69 300

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

69 300

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

212 000

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

86 000

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

126 000

Rozdz.

80120

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

37 600

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

18 000

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

19 000

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

600

Dział

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

14 500

Rozdz.

85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

14 500

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

14 500

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 553 400 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

517 537

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

122 675

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

5 000

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

20 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

35 000

§

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

13 500

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

18 000

§

4370

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

8 000

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

20 275

§

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

1 000

§

4750

ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI

1 900

Rozdz.

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

11 930

§

4140

WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 600

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

10 330

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

186 005

§

2540

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

60 300

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

7 000

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

51 000

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

5 000

§

4140

WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 300

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

45 000

§

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

3 500

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

7 000

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

405

§

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

3 500

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

123 119

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

10 000

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

15 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

32 300

§

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

27 000

§

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

4 000

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

29 319

§

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

4 000

§

4740

ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH

1 500

Rozdz.

80120

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

33 100

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

1 000

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

22 300

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

3 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

2 700

§

4370

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

1 000

§

4410

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

800

§

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

1 400

§

4740

ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH

900

Rozdz.

80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

40 708

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

2 000

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

17 000

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

2 800

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

1 008

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

4 400

§

4410

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

1 000

§

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

12 500

Dział

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

35 863

Rozdz.

85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

35 863

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

2 000

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

15 000

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

3 000

§

4140

WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 000

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

3 863

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2010 roku.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie zwiększa się wydatki na płace i pochodzne od płac. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie na wynagrodzenia i pochodne Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie ograniczył wydatki rzeczowe do niezbędnego minimum i przesuwa środki na: Szkoły Podstawowe: Płace 55 000 zł, ZUS 165 000 zł; Przedszkola: ZUS 69 300 zł; Gimnazja: Płace: 86 000 zł, ZUS 126 000 zł; Licea Ogólnokształcące: Płace 18 000 zł, ZUS 19 600 zł; Świetlice Szkolne: ZUS 14 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe