| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Pionki

z dnia 10 lipca 2013r.

w sprawie regulaminiu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki

Na podstawie art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy Pionki uchwala Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin Pionki o   treści następującej:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Niniejszy regulamin określa :  

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w   zależności od sytuacji materialnej uczniów i   ich rodzin ,  

2)   formy, w   jakich udziela się stypendium szkolnego w   zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;  

3)   tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego;  

4)   tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego w   zależności od zdarzenia losowego.  

Rozdział 2.
Formy stypendium szkolnego  

§   2.   1.   Stypendium szkolne może być udzielane w   formie  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:  

a)   pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe),  

b)   przedsięwzięć realizowanych przez szkołę (zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum),  

2)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i   słuchaczy kolegiów tym :  

a)   koszty zakwaterowania (internat)  

b)   koszty dojazdu do szkoły (środki komunikacji zbiorowej)  

3)   pomocy rzeczowej charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności zakupu podręczników i   pomocy szkolnych, przyborów szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, atlasów, a   także stroju sportowego i   galowego oraz mundurka szkolnego, zakup tornistra, strój na w-f, obuwie sportowe, wyposażenie na zajęcia basenowe;.  

4)   całkowitego lub częściowego pokrycia opłat i   wydatków związanych z   procesem edukacyjnym, w   szczególności,  

a)   koszty abonamentu internetowego,  

b)   koszty opłaty czesnego,  

c)   koszty odzieży i   przyborów wymaganych do nauki zawodu, koszty mundurka szkolnego, strój galowy wymagany przez szkołę,  

d)   koszty komputera, oprogramowania komputerowego i   urządzeń peryferyjnych, programów multimedialnych,  

e)   biurka, lampki, krzesła do biurka,  

f)   opłaty za uczestnictwo w   kołach zainteresowań.  

5)   świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w   formach o   których mowa w   pkt 1-4 nie jest możliwe albo w   niektórych przypadkach nie jest celowe.  

2.   Stypendium szkolne może być udzielone w   jednej lub kilku formach jednocześnie.  

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.  

§   3.   1.   Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i   nie dłuższy niż 10 miesięcy w   danym roku szkolnym, a   w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i   nie dłuższy niż 9   miesięcy w   danym roku szkolnym.  

2.   Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w   danym roku szkolnym uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej, stosownie do kryterium dochodowego na osobę w   rodzinie oraz do okoliczności przewidzianych w   art. 90d ust. 9   ustawy o   systemie oświaty.  

3.   Ustala się następujące grupy dochodowe:  

1)   dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia niższy lub równy 200,00 zł – I   grupa dochodowa  

2)   dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia wyższy niż 200,00 zł i   nie przekraczający kryterium dochodowego na osobę w   rodzinie – II grupa dochodowa  

4.   Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynikająca z   zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:  

1)   w I   grupie dochodowej od 80% do 120% kwoty zasiłku rodzinnego, czyli kwoty o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych,  

2)   w II grupie dochodowej od 80% do 110% kwoty zasiłku rodzinnego, czyli kwoty o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych.  

5.   Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w   wysokości, która łącznie z   innym stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych.  

6.   Wysokość stypendium realizowanego w   okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy zastosowaniu § 3.  

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:  

a)   rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia,  

b)   dyrektora szkoły.  

2.   Stypendium szkolne może być także przyznawane z   urzędu.  

§   5.   1.   Wnioski o   przyznanie stypendium szkolnego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy w   Pionkach w   terminie do 15 września danego roku szkolnego, a   w przypadku słuchaczy kolegiów w   terminie do 15 października danego roku szkolnego.  

2.   Wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego, w   uzasadnionych przypadkach, może być złożony po upływie terminu określonego w   ust. 1, w   szczególności z   powodu choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego złożenie wniosku w   terminie.  

§   6.   1.   Stypendium szkolne udzielone w   formie określonej w   § 2   ust. 1   pkt 1   realizowane jest przez refundację poniesionych kosztów na podstawie oryginałów, lub poświadczonych za zgodność faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione opłaty, np. zaświadczeń dyrektora szkoły itp.  

2.   Stypendium szkolne udzielane w   formie określonej w   § 2   ust. 1   pkt 2   realizowane jest przez refundację kosztów biletów miesięcznych na podstawie oryginałów tych biletów, rachunków i   faktur oraz refundację kosztów poniesionych na zakwaterowanie i   opłatę czesnego na podstawie oryginałów faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione opłaty.  

3.   Stypendium szkolne udzielone w   formie określonej w   § 2   ust. 1   pkt 3   i 4   realizowane jest przez refundację poniesionych kosztów na podstawie oryginałów rachunków, faktur, lub poświadczonych za zgodność, lub innych dokumentów potwierdzających opłaty.  

4.   Stypendium szkolne udzielone w   formie określonej w   § 2   ust. 1   pkt 5   wypłacane jest w   kasie Urzędu Gminy w   Pionkach lub przekazywane jest na rachunek bankowy wnioskodawcy. Podstawą rozliczenia stypendium są przedłożone faktury i   rachunki oraz inne dokumenty finansowe.  

§   7.   Wydatki na pokrycie kosztów nauki określonych w   § 2   ust. 1   muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w   racjonalnej wysokości oraz odnosić się do okresu, na który stypendium zostało przyznane. W   szczególnych przypadkach można poprzestać na pisemnych oświadczeniach rodziców lub pełnoletnich uczniów, jeżeli uzyskanie dowodu zakupu jest utrudnione.  

§   8.   1.   Stypendia szkolne w   formie pieniężnej wypłacane są w   kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy- rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia lub pełnoletniemu uczniowi .  

2.   Stypendia w   formie pomocy rzeczowej realizowane będą w   szkołach na terenie gminy, do których uczęszczają uczniowie, a   w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem gminy w   Urzędzie Gminy Pionki.  

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   9.   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi mieszkającemu na terenie Gminy Pionki znajdującemu się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego.  

§   10.   1.   Wnioski o   przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pionkach w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

2.   Do wniosku o   przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają wystąpienie zdarzenia losowego.  

§   11.   Zasiłek szkolny może być przyznany w   formie:  

1)   świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym,  

2)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym.  

§   12.   Zasiłek szkolny może być przyznany jeden lub kilka razy w   roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek może być przyznany uczniowi tylko jeden raz w   stosunku do jednego zdarzenia losowego.  

§   13.   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych, O   wysokości zasiłku szkolnego decyduje rozmiar zdarzenia losowego. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i   sytuację materialną rodziny w   której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o   stypendium szkolne nie bierze się pod uwagę.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   14.   Traci moc uchwała nr XXIX/135/2005 Rady Gminy Pionki z   dnia 18 marca 2005 w   sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki.  

§   15.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tomasz Wojciech   Wróbel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »