| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy w Sarnakach

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241). Rada Gminy ustala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Dochodach Budżetu Gminy o kwotę 87 173,04,- dochody po zmianach wynoszą 14 884 072,04,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Wydatkach Budżetu Gminy o kwotę 87 173,04,- wydatki po zmianach wynoszą 16 805 472,04,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Ustalony plan wydatków inwestycyjnych oraz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne przyjmują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Wawryniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2011
Rady Gminy w Sarnakach
z dnia 25 marca 2011 r.

Dochody Budżetu Gminy

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

52 237,00

10 353,00

62 590,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

10 353,00

10 353,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

10 353,00

10 353,00

801

Oświata i wychowanie

176 315,00

46 520,04

222 835,04

80195

Pozostała działalność

141 795,00

46 520,04

188 315,04

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

27 351,84

27 351,84

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

19 168,20

19 168,20

852

Pomoc społeczna

1 751 700,00

30 300,00

1 782 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 535 000,00

23 000,00

1 558 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 535 000,00

23 000,00

1 558 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

8 700,00

400,00

9 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 800,00

400,00

8 200,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

19 000,00

3 700,00

22 700,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

19 000,00

3 700,00

22 700,00

85216

Zasiłki stałe

74 000,00

3 200,00

77 200,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

74 000,00

3 200,00

77 200,00

Razem:

14 796 899,00

87 173,04

14 884 072,04

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Wawryniuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/29/2011
Rady Gminy w Sarnakach
z dnia 25 marca 2011 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

0,00

4 000,00

4 000,00

71035

Cmentarze

0,00

4 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 000,00

4 000,00

750

Administracja publiczna

1 975 106,00

6 353,00

1 981 459,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 246 710,00

- 4 000,00

1 242 710,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

- 4 000,00

56 000,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

10 353,00

10 353,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 227,00

1 227,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

199,00

199,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

8 127,00

8 127,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

800,00

800,00

801

Oświata i wychowanie

5 510 301,00

46 520,04

5 556 821,04

80104

Przedszkola

777 127,00

0,00

777 127,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

481 407,00

- 4 900,00

476 507,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

4 900,00

6 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 100,00

- 2 000,00

23 100,00

4260

Zakup energii

32 900,00

- 1 500,00

31 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 677,00

- 1 140,00

6 537,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 125,00

4 640,00

26 765,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

26 370,00

0,00

26 370,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 900,00

- 2 000,00

900,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

21 300,00

2 000,00

23 300,00

80195

Pozostała działalność

189 480,00

46 520,04

236 000,04

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

59 413,06

2 160,00

61 573,06

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

10 484,66

540,00

11 024,66

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

2 309,25

10 320,20

12 629,45

4307

Zakup usług pozostałych

34 765,00

9 191,84

43 956,84

4309

Zakup usług pozostałych

6 135,00

3 808,00

9 943,00

4417

Podróże służbowe krajowe

0,00

400,00

400,00

4419

Podróże służbowe krajowe

0,00

100,00

100,00

4427

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

15 600,00

15 600,00

4429

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

4 400,00

4 400,00

852

Pomoc społeczna

2 082 592,00

30 300,00

2 112 892,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 535 000,00

23 000,00

1 558 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 484 172,00

22 310,00

1 506 482,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 500,00

690,00

32 190,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

8 700,00

400,00

9 100,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8 700,00

400,00

9 100,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

65 000,00

3 700,00

68 700,00

3110

Świadczenia społeczne

65 000,00

3 700,00

68 700,00

85216

Zasiłki stałe

74 000,00

3 200,00

77 200,00

3110

Świadczenia społeczne

74 000,00

3 200,00

77 200,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

260 842,00

0,00

260 842,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

50,00

50,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 50,00

1 950,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 742 471,00

0,00

4 742 471,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 337 971,00

9 501,00

4 347 472,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 601 071,00

6 625,00

1 607 696,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 948 016,00

2 876,00

1 950 892,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

222 500,00

- 9 501,00

212 999,00

4300

Zakup usług pozostałych

220 500,00

- 9 501,00

210 999,00

Razem:

16 718 299,00

87 173,04

16 805 472,04

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Wawryniuk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/29/2011
Rady Gminy w Sarnakach
z dnia 25 marca 2011 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ SARNAKI

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania (programu inwestycyjnego

Planowane wydatki

Rok 2011 (8+9+10)

2011

Środki własne

Środki z
budżetu UE

Kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

7

8

9

10

1

600

60016

6050

Modernizacja drogi gminnej w Chybowie

77 621

77 621

2

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic w Sarnakach (Teatralna, Piłsudskiego, Kościuszki, Rysia) oraz placu przy Ośrodku Zdrowia.

22 379

22 379

3

750

75023

6057
6059

Wdrożenie e-usług dla obywateli w JST Powiatu Łosickiego elementem rozwoju regionu na bazie społeczeństwa informacyjnego

45 000

45 000

4

150

15011

6639

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

13 440

13 440

5.

630

63095

6057
6059

Budowa przeprawy promowej Zabuże - Mielnik, mariny w Zabuży oraz trasy rowerowej wzdłuż rzeki Bug w ramach programu „Bug – rajem dla turysty”.

99 000

99 000

6

750

75095

6639

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

19 590

19 590

7

754

75412

6057
6059

Budowa sceny oraz modernizacja świetlicy przy OSP Sarnaki

484 831

115 583

150 084

219 164

8

754

75412

6057
6059

Zagospodarowanie centrum wsi przy świetlicy wiejskiej w Borsukach.

414 486

100 000

251 465

63 021

9

801

80104

6057
6059

Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Sarnakach oraz Serpelicach

31 379

31 379

10

900

90001

6050

Budowa, przejęcie hydroforni oraz modernizacja systemu zaopatrzenia Gminy Sarnaki w wodę

100 000

100 000

11.

900

90001

6057
6059

Budowa oczyszczalni ścieków w Klimczycach oraz kanalizacji sanitarnej w Klimczycach, Bindudze, Kózkach, Zabużu i Serpelicach.

2 715 687

208 801

1 601 071

905 815

12.

900

90001

6057
6059

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Hołowczyce Kolonia, Płosków Kolonia, Chybów, Grzybów i Zabuże oraz przyłącza w Serpelicach i Zabużu

742 901

2 876

6 625

733 400

OGÓŁEM

4 766 314

835 669

2 009 245

1 921 400

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Wawryniuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »