Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8658

Uchwała nr 29/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2011 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2, 3 ,4 i 5.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 258.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 35.927.952,83 zł, w tym:

- dochody bieżące 26.678.996,29 zł,

- dochody majątkowe 9.248.956,54 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 492.931,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 37.511.736,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23.524.916,15 zł,

- wydatki majątkowe 13.986.820,27zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2011 r. o kwotę 211.640,27 zł i ustala się je w wysokości 13.986.820,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.583.783,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)Zaciągniętych kredytów w kwocie 2.340.000,00 zł

2)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 234.740,27 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.574.740,27 zł, rozchody w wysokości 990.956,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 66.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, które po zmianie wynoszą 4.405.448,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 29/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.do § 2Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 258.191,00zł, jak niżej:W dziale 750 – rozdziale 75056 – w związku z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 11.089,00 zł na zadania z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.8.2011 dokonuje się zmian w planach dotacji celowych:W dziale 754- rozdziale 75414 – zmniejsza się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 200,00 złW dziale 852 – zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone w rozdziale 85212 o kwotę 55.000 zł, rozdziale 85213 o kwotę 400 zł oraz zmienia się dotacje celowe na zadania własne w rozdziale 85213 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł, rozdziale 85214 zwiększa się o kwotę 21.900 zł, w rozdziale 85216 zwiększa się o kwotę 5.400 zł Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 164.702 zł.do § 3 pkt.1Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2011 r. w kwocie 492931,27 zł, jak niżej:W dziale 400 – rozdziale 40095 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 13.420,00 zł i tym samym tworzy się nowa pozycję w załączniku inwestycyjnym Nr 2 pn. ‘’ projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chorzele’’W dziale 600 – rozdziale 60016 – zwiększa się wydatki na zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych o kwotę 14.100 zł, wydatki na wypłatę odszkodowania za uszkodzony pojazd o kwotę 500 zł. - rozdziale 60095 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.800 zł i tym samym tworzy się nową pozycję Nr 14 pn.’’ koncepcja zagospodarowania terenu obejmującego Plac Kościuszki, ulica Mostowa i park z placem zabaw’’ oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 111.700,27 zł w pozycji Nr 12 załącznika inwestycyjnego.W dziale 750 – rozdziale 75056 – z związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone zwiększa się wydatki na dodatki spisowe i aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób łącznie z pochodnymi w kwocie 10.289 zł oraz wydatki rzeczowe związane z delegacjami o kwotę 800 zł.W dziale 754- rozdziale 75404 – zwiększa się wydatki w kwocie 3.000 zł na wpłaty na fundusz celowy do Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu Komisariatu Policji w Chorzelach, – rozdziale 75412 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 5.000 zł, zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 9.000 zł w związku z ubezpieczeniem samochodu strażackiego otrzymanego z Gminy Przasnysz w ramach zawartego porozumienia- ‘’na zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska’’.- rozdziale 75414 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 200.00 zł,- 2 –W dziale 756 – rozdziale 75647 – niewykorzystane środki na wynagrodzeniach bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie 3.304 zł przenosi się w całości na usługi pozostałe związane z pokryciem wydatków na przesyłki pocztowe.W dziale 801 – rozdziale 80101 – zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 164.702 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.W związku ze złożonymi wnioskami przez Dyrektorów Zespołu Szkół w Zarębach, Krzynowłodze Wielkiej, Duczyminie, Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi, Krukowie, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorzelach dokonuje się przeniesienia wydatków.- rozdziale 80101 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.662 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.304 zł- rozdziale 80103 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 695 zł,- rozdziale 80110 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.208 zł oraz usługi pozostałe o kwotę 1.500 zł na wykonanie świadectwa energetycznego w budynku Gimnazjum w Chorzelach,- rozdziale 80114 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie o kwotę 850 zł oraz usługi remontowe o kwotę 5.000 zł, które przenosi się na zakup materiałów biurowych,- rozdziale 80148 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 453 zł.W dziale 852 - rozdziale 85212 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 53.350 zł, usługi pozostałe o kwotę 18 zł, podróże służbowe o kwotę 1.650 zł, zmniejsza się odpisy na fundusz socjalny o kwotę 18 zł,- rozdziale 85213 – zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 300 zł,- rozdziale 85214 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 21.900 zł,- rozdziale 85216 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 5.400 zł,- rozdziale 85219 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.053 zł, które przenosi się w całości na odpis na fundusz socjalny.W dziale 853 – rozdziale 85305 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 45.000 zł i tym samym tworzy się nową pozycję w załączniku inwestycyjnym Nr 21 pn.’’ wykonanie projektu na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach’’W dziale 900– rozdziale 90095 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 25.720 zł pozycja Nr 28 załącznika inwestycyjnego. W dziale 921 – rozdziale 92195 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1.200 zł, którą przenosi się w całości na usługi pozostałe na wykonanie kosztorysu na remont świetlicy w Rzodkiewnicy i Nowej Wsi.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29/VI/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/VI/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 29/VI/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 29/VI/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 29/VI/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe