Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8662

Uchwała nr 44/V/2011 Rady Powiatu w Płocku

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2011 uchwalonego uchwałą nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./, art. 211, art. 214, art. 216 ust. 2 pkt 1, 5 i 6, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 oraz art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1)zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę 28,00 zł,

2)zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu na 2011 r o kwotę 1.586.525,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 88.012.171,43 zł w tym:

1)dochody bieżące w kwocie 78.803.640,43 zł,

2)dochody majątkowe w kwocie 9.208.531,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1)zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2011 r o kwotę 160.677,00 zł,

2)zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2011 r o kwotę 2.405.425,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

1)zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47.423,00 zł,

2)zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.405.425,00 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 113.254,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 86.208.377,43 zł, w tym:

1)wydatki bieżące w kwocie 74.336.609,43 zł,

2)wydatki majątkowe w kwocie 11.871.768,00 zł.

§ 3. § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

1)Różnica między dochodami w wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.803.794,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2)Przychody budżetu w wysokości 1.896.206,00 zł (z tytułu wolnych środków) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.896.206,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.)

3)Przychody budżetu w wysokości 1.896.206,00 zł, rozchody w wysokości 3.700.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

§ 4. § 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2011 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach Budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Adam Sierocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/ V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Dochody Budżetu Powiatu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/ V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki Budżetu Powiatu

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 44/ V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2a.doc

Wydatki bieżące Budżetu Powiatu

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 44/ V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2b.doc

Wydatki majątkowe Budżetu Powiatu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 44/ V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 44/ V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 44/ V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe