Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8667

Uchwała nr IV/ 27/2011 Rady Gminy Sadowne

z dnia 21 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2011 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 , 4 ,5 . 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 19 139 669,43 zł. (zmiana o 44 757,00zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 . z tego: a) bieżące w kwocie 14 770 168,05 zł,( zmiana 116 648,00 zł) b) majątkowe w kwocie 4 369 501,38 zł, ( zmiana 71 891,00 zł.) 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24 177 751,90 zł.(zmiana o1 883 460,08zł.)zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4. z tego: a) bieżące w kwocie 13 365 505,88 zł,(zmiana 9 746,00 zł) b) majątkowe w kwocie 10 812 246,02 zł,(zmiana 1 873 714,08zł.) 3. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1.Ustala się deficyt w wysokości 5 038 082,47 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE kwocie 1 250 924,06 zł, b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 2 736 076,75 zł. c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł, d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51 081,66 zł. 2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 744 521,26 zł., z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1 250 924,06 zł, b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 3 442 515,54 zł, c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł, d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51 081,66 zł. 3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 706 438,79 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 311 657,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 394 781,79 zł, 4.Ustala się limity zobowiązań w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2011 roku. 5.Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 038 082,47 b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 706 438,79

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne


Waldemar Cyran


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr IV/ 27 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Sadowne na 2011 rok DOCHODY: W dziale 010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 71 891,00 zł. z tytułu dotacji na kanalizację I etap. W dziale 750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 746,00 zł. z tytułu dotacji na spis powszechny. W dziale 754 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200,00 zł. z tytułu dotacji na obronę cywilną. W dziale 758 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 126 394,00 zł. z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2011. W dziale 852 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 800,00 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w GOPS. WYDATKI: W dziale 010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 714,00 zł. na inwestycję kanalizacja i oczyszczalnia Sadowne. W dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 800 000,00 zł. na drogę Sadoleś Sokówek Płatkownica. W dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 746,00 zł. na zadania zlecone – spis powszechny. W dziale 754 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł. na zadania zlecone – obrona cywilna. W dziale 801 – przeniesienia między paragrafami o tę samą kwotę. W dziale 852 –– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800,00 zł. na zadania zlecone i własne w GOPS – wypłata zasiłków celowych, okresowych i stałych. W dziale 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł. na oświetlenie uliczne – inwestycje.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/ 27/2011
Rady Gminy Sadowne
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ 27/2011
Rady Gminy Sadowne
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/ 27/2011
Rady Gminy Sadowne
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zmiana w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/ 27/2011
Rady Gminy Sadowne
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/ 27/2011
Rady Gminy Sadowne
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe