Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8668

Uchwała nr 15/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 21 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 2/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 2.796.811.935 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 2.040.669.567 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały; 2) dochody majątkowe w wysokości 756.142.368 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 149.486.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały; 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 246.824.834 zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały; 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 7.777.750 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały; 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 13.158.045 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały. 5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35.490 zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały.”; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 3.163.569.935 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 2.030.499.048 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.133.070.887 zł.”; 3) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 8) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „6 ust. 3. Maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2011 roku nie może przekroczyć 20.000.000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski

a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

b) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

c) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tab. 1abcdefgh

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tab. 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zał. 1INW

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 15/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zał. 2 INNI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zał. 3 BEN NZAL

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 15/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zał. 4 BEN ZAL

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 15/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik7.xlsx

Zał. 5 DW

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe