Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8674

Uchwała nr VII/81/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Pionkach w Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr: III/53/2010 z dnia 29.12.2010 wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 17.016,00 zł W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne o kwotę 17.016,00 zł § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 17.016,00 zł W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29.340,00 zł W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 29.340,00 zł § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 24.939,00 zł § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 4.401,00 zł W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 26.000,00 zł W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 26.000,00 zł § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.000,00zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 576.984,00 zł W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 576.984,00 zł § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 576.984,00 zł W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 17.016,00 zł W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne o kwotę 17.016,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.001,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.215,00 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 196,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 804,00 zł W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.590,00 zł W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 4.590,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.962,00 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 628,00 zł W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29.340,00 zł W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 29.340,00 zł § 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.939,00 zł § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.401,00 zł W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 26.000,00 zł W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 26.000,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 576.984,00 zł W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 576.984,00 zł § 4260 zakup energii o kwotę 102.000,00 zł § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 175.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 95.000,00 zł § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 204.984,00 zł W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.590,00 zł W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 4.590,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.590,00 zł

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i § 2 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 103.033.237,00 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 71.477.718,00 zł

b) majątkowe w kwocie 31.555.519,00 zł

2) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 115.761.142,00 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 71.477.718,00 zł

b) majątkowe w kwocie 44.283.424,00 zł

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/81/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/81/2011- Dochody budżetu miasta Pionki na 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/81/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/81/2011- Wydatki budżetu miasta Pionki na 2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe