Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8675

Uchwała nr VII/83/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Pionkach w Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr: III/53/2010 z dnia 29.12.2010 wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.534.900,00 zł W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2.534.900,00 zł § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 2.534.900,00 zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 340.000,00 zł W rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 340.000,00 zł § 6207 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 340.000,00 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.500.000,00 zł W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2.500.000,00 zł § 6320 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.500.000,00 zł W dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.236.067,00 zł W rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 2.236.067,00 zł § 6208 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.236.067,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.539.500,00 zł W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200.000,00 zł § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.339.500,00 zł § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 200.000,00 zł § 6050 wydatki inwestycje jednostek budżetowych zadanie: Przebudowa ciągu ulic Leśna, Partyzantów i Wesoła o kwotę 889.500,00 zł § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki o kwotę 250.000,00 zł W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000,00 zł W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50.000,00 zł § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł zadanie: Zakup samochodu gaśniczego dla OSP o kwotę 50.000,00 zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 400.000,00 zł W rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 400.000,00 zł § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki o kwotę 340.000,00 zł § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki o kwotę 60.000,00 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 172.436,87 zł W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 172.436,87 zł § 6050 wydatki inwestycje jednostek budżetowych zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic daleka, Kościuszki, Piłsudskiego w Pionkach o kwotę 172.436,87 zł W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 69.778,00 zł W rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 69.778,00 zł § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej o kwotę 69.778,00 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 500.000,00 zł W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200.000,00 zł § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 200.000,00 zł W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000,00 zł § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Budowa ulic gminnych o kwotę 300.000,00 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.800.000,00 zł W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.800.000,00 zł § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Wykonanie projektu modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków o kwotę 200.000,00 zł § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Dostawa wirówki do odwadniania osadu czynnego w Pionkach o kwotę 1.600.000,00 zł W dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.630.667,00 zł W rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 2.630.667,00 zł § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Rewitalizacja basenu miejskiego i stadionu w Pionkach o kwotę 2.236.067,00 zł § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Rewitalizacja basenu miejskiego i stadionu w Pionkach o kwotę 394.600,00 zł

3. Zmienia się załącznik Nr 1 Zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i § 2 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 101.172.070,00 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 71.477.718,00 zł

b) majątkowe w kwocie 29.694.352,00 zł

2) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 113.062.189,87 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 71.477.718,00 zł

b) majątkowe w kwocie 41.584.471,87 zł

3) § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt w wysokości 11 890 119,87 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 8 159 783,85 zł

b) pożyczek w kwocie 3 730 336,02 zł”

4) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 055 493,35 zł, z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 11 325 157,33 zł

b) pożyczki w kwocie 3 730 336,02 zł”

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/83/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/83/2011- Dochody budżetu miasta Pionki na 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/83/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/83/2011- Wydatki budżetu miasta Pionki na 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/83/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/83/2011 - Zadania inwestycyjne w 2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe