Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8691

Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Izabelin

z dnia 11 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2011 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/15/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. wprowadzić zmiany określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) plan wydatków wynosi 46.963.498,00 zł.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszego zarządzenia:

1) plan dochodów wynosi 43.533.498,00 zł.

2) plan wydatków wynosi 46.963.498,00 zł.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Izabelin


Witold Malarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2011
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 11 marca 2011 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN W 2011 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

191 712,00

11 698,00

203 410,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

11 698,00

11 698,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

11 698,00

11 698,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,00

1 700,00

1 700,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

0,00

1 700,00

1 700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 700,00

1 700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

200,00

- 200,00

0,00

75414

Obrona cywilna

200,00

- 200,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

200,00

- 200,00

0,00

852

Pomoc społeczna

1 485 200,00

- 3 700,00

1 481 500,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 194 500,00

- 6 000,00

1 188 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 189 000,00

- 6 000,00

1 183 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 600,00

- 100,00

6 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

700,00

100,00

800,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 900,00

- 200,00

5 700,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

37 000,00

2 000,00

39 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

22 000,00

2 000,00

24 000,00

85216

Zasiłki stałe

62 000,00

400,00

62 400,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

62 000,00

400,00

62 400,00

Razem:

43 524 000,00

9 498,00

43 533 498,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 11 marca 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN W 2011 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 140 353,00

0,00

2 140 353,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 870 353,00

0,00

1 870 353,00

4430

Różne opłaty i składki

14 000,00

- 250,00

13 750,00

4480

Podatek od nieruchomości

103,00

250,00

353,00

750

Administracja publiczna

5 647 982,00

11 698,00

5 659 680,00

75011

Urzędy wojewódzkie

282 200,00

10 000,00

292 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

38 000,00

- 2 000,00

36 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

12 000,00

17 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 033 637,00

0,00

5 033 637,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

220 000,00

- 12 000,00

208 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

170 000,00

12 000,00

182 000,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

11 698,00

11 698,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

6 400,00

6 400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 399,00

1 399,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

239,00

239,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 860,00

2 860,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

300,00

300,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

500,00

500,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

60 000,00

- 10 000,00

50 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

- 10 000,00

20 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,00

1 700,00

1 700,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

0,00

1 700,00

1 700,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 700,00

1 700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 050 580,00

- 200,00

1 050 380,00

75414

Obrona cywilna

200,00

- 200,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

- 200,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

233 000,00

0,00

233 000,00

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

73 000,00

0,00

73 000,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

2 000,00

22 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

50 000,00

- 2 000,00

48 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

130 000,00

0,00

130 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

2 000,00

2 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

38 000,00

3 000,00

41 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 500,00

- 3 000,00

10 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

- 2 000,00

0,00

852

Pomoc społeczna

2 711 700,00

- 3 700,00

2 708 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 189 000,00

- 6 000,00

1 183 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 140 369,00

- 5 000,00

1 135 369,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 000,00

- 825,00

16 175,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 331,00

- 175,00

2 156,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 600,00

- 100,00

6 500,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 600,00

- 100,00

6 500,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

286 300,00

2 000,00

288 300,00

3110

Świadczenia społeczne

152 000,00

2 000,00

154 000,00

85216

Zasiłki stałe

62 000,00

400,00

62 400,00

3110

Świadczenia społeczne

62 000,00

400,00

62 400,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

796 000,00

0,00

796 000,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

- 200,00

1 800,00

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0,00

200,00

200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 693 155,00

0,00

12 693 155,00

90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

20 000,00

1 500,00

21 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

1 500,00

21 500,00

90095

Pozostała działalność

110 800,00

- 1 500,00

109 300,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

- 1 500,00

18 500,00

Razem:

46 954 000,00

9 498,00

46 963 498,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe