Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8796

Uchwała nr V/34/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 10 marca 2011r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214,art.215, art.217, art.235, art. 236, art. 237,art.239, art. 242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Budżetowej na 2011 r. Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.:

1. Paragraf 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 119 209 385,19 zł z tego: a/ bieżące w łącznej kwocie 105 416 385,19 zł b/ majątkowe w kwocie 13 793 000,00 zł zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami: nr 2 – Planowane wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2011 r. i nr 2a – Plan wydatków majątkowych na 2011 rok."

2. Załącznik nr 1 – Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu na 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2 – Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: "4.1. paragraf 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 zł. 4.2. paragraf 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 10 551 105,00 zł. b) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie spłaty kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7 341 895,00 zł."

5. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania:

1) zmian w planie wydatków majątkowych stanowiących wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2) zmian w planie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przesunięć środków między wynagrodzeniami ze stosunku pracy i pochodnymi od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami."

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego


Urszula Wojciechowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2011 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe